Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: QH phân phối

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Lêi më ®Çu
Trong bÊt kú nÒn s¶n xuÊt x· héi nµo th× ph©n phèi còng lµ kh©u kh«ng thÓ
thiÕu. NÕu cã h×nh thøc ph©n phèi phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi
sÏ gãp phÇn thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. Do ®ã víi mçi x· héi kh¸c nhau, cã mét
ph¬ng thøc ph©n phèi kh¸c nhau. Mçi x· héi ®Òu lu«n vËn ®éng ph¸t triÓn do ®ã
sau mét thêi gian khi lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®a x· héi chuyÓn lªn mét h×nh
th¸i kinh tÕ - x· héi míi th× lóc ®ã h×nh thøc ph©n phèi cò sÏ ®îc thay thÕ b»ng
h×nh thøc ph©n phèi míi phï hîp h¬n.
Níc ta ®ang trong giai ®o¹n x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng
XHCN cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, th× vai trß cña ph©n phèi cµng trë nªn quan
träng. Ph©n phèi ®óng ®¾n sÏ t¹o ra c¬ héi tËn dông mäi nguån lùc trong x· héi.
Do ®ã ph©n phèi cã vai trß ®éng lùc thóc ®Èy nÒn s¶n xuÊt x· héi, t¹o nªn sù t¨ng
trëng bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ vµ gãp phÇn thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi.
§Ò ¸n nghiªn cøu vÒ quy luËt ph©n phèi ë níc ta. Trong ®ã cã nªu lªn mét
sè t×nh tr¹ng thùc tÕ trong ®ã cã nh÷ng h¹n chÕ vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc.
§Ò ¸n chØ ®Ò cËp ®Õn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng thËp niªn gÇn ®©y.
§Ò ¸n ®îc chia thµnh 2 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ quan hÖ ph©n phèi.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng quan hÖ ph©n phèi vµ nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn
hoµn thiÖn quan hÖ ph©n phèi trong thêi gian tíi ë níc ta.
§îc sù gióp ®ì cña thÇy giao em ®· hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Trong ®Ò ¸n khã
tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong ®îc sù th«ng c¶m vµ gióp ®ì cña thÇy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

B. Néi dung
Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ quan hÖ ph©n phèi
1. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña quan hÖ ph©n phèi
BÊt cø nÒn kinh tÕ nµo ®Òu ph¶i cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¸i s¶n xuÊt, t¸i s¶n
xuÊt më réng ®Ó duy tr× vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng lªn trong ®êi sèng
kinh tÕ x· héi. Mçi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®Òu diÔn ra theo c¸c kh©u s¶n xuÊt - trao
®æi - ph©n phèi - tiªu dïng. Gi÷a c¸c kh©u nµy cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau.
§Ó nãi lªn mèi quan hÖ gi÷a chóng M¸c viÕt: "s¶n xuÊt thÓ hiÖn ra lµ ®iÓm xuÊt
ph¸t, tiªu dïng lµ ®iÓm cuèi cïng, ph©n phèi vµ trao ®æi lµ ®iÓm trung gian". Nh
vËy mçi kh©u, mçi yÕu tè cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt kh«ng tån t¹i mét c¸ch ®éc
lËp riªng rÏ mµ lu«n cã sù t¸c ®éng ¶nh hëng m¹nh mÏ tíi nhau. S¶n xuÊt thÓ hiÖn
ra lµ ®iÓm xuÊt ph¸t nhng chÝnh s¸ch s¶n xuÊt còng trùc tiÕp lµ tiªu dïng, tiªu
dïng t liÖu s¶n xuÊt. §ång thêi tiªu dïng còng trùc tiÕp lµ s¶n xuÊt, th«ng qua tiªu
dïng th× mét sè yÕu tè nh lao ®éng míi ®îc t¸i s¶...
A. Lêi më ®Çu
Trong bÊt nÒn s¶n xuÊt x· héi nµo tph©n phèi còng kh©u kh«ng thÓ
thiÕu. NÕu h×nh thøc ph©n phèi phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh - héi
gãp phÇn thóc ®Èy héi ph¸t triÓn. Do ®ã víi mçi héi kh¸c nhau, cã mét
ph¬ng thøc ph©n phèi kh¸c nhau. Mçi héi ®Òu lu«n vËn ®éng ph¸t triÓn do ®ã
sau mét thêi gian khi lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®a héi chuyÓn lªn mét h×nh
th¸i kinh - héi míi th× lóc ®ã nh thøc ph©n phèi ®îc thay thÕ b»ng
h×nh thøc ph©n phèi míi phï hîp h¬n.
Níc ta ®ang trong giai ®o¹n x©y dùng nÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng
XHCN qu¶n cña nhµ níc, th× vai trß cña ph©n phèi cµng trë nªn quan
träng. Ph©n phèi ®óng ®¾n t¹o ra héi tËn dông mäi nguån lùc trong héi.
Do ®ã ph©n phèi cã vai trß ®éng lùc thóc ®Èy nÒn s¶n xuÊt x· héi, t¹o nªn sù t¨ng
trëng bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ vµ gãp phÇn thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi.
§Ò ¸n nghiªn cøu quy luËt ph©n pi ë níc ta. Trong ®ã cã nªu lªn mét
sè t×nh tr¹ng thùc tÕ trong ®ã cã nh÷ng h¹n chÕ vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc.
§Ò ¸n chØ ®Ò cËp ®Õn nÒn kinh ViÖt Nam trong nh÷ng thËp niªn gÇn ®©y.
§Ò ¸n ®îc chia thµnh 2 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ quan hÖ ph©n phèi.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng quan hÖ ph©n phèi vµ nh÷ng gi¶i pp c¬ b¶n gãp phÇn
hoµn thiÖn quan hÖ ph©n phèi trong thêi gian tíi ë níc ta.
§îc sù gióp ®ì cña thÇy giao em ®· hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Trong ®Ò ¸n khã
tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong ®îc sù th«ng c¶m vµ gióp ®ì cña thÇy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
TL KTCT & CNXH KH: QH phân phối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: QH phân phối - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: QH phân phối 9 10 579