Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu 

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu

NÒn v¨n minh nh©n lo¹i suy cho cïng lµ do sù ph¸t triÓn ®óng híng cña lùc lîng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Do ®ã viÖc nghiªn cøu quy luËt vËn ®éng vµ nh÷ng h×nh
thøc ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng .
Thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghi· x· héi ë ViÖt Nam lµ thêi kú c¶i biÕn c¸ch m¹ng
s©u s¾c, toµn diÖn vµ triÖt ®Ó vÒ mäi mÆt. Tõ x· héi cò sang x· héi míi XHCN. Thêi
kú ®ã b¾t ®Çu tõ khi giai cÊp v« s¶n lªn n¾m chÝnh quyÒn. C¸ch m¹ng v« s¶n thµnh
c«ng vang déi vµ kÕt thóc khi ®· x©y dùng xong c¬ së kinh tÕ chÝnh trÞ t tëng cña x·
héi míi. §ã lµ thíi kú x©y dùng tõ lùc lîng s¶n xuÊt míi dÉn ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt
míi, quan hÖ s¶n xuÊt míi h×nh thµnh lªn c¸c quan hÖ së h÷u míi. Tõ c¬ së h¹ tÇng
míi h×nh thµnh nªn kiÕn tróc thîng tÇng míi. Song trong mét thêi gian dµi chóng ta
kh«ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ chñ nghÜa x· héi vÒ quy luËt s¶n xuÊt ph¶i phï hîp
víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña lùc lîng
s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt
Nam tõ ®ã t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ nhiÒn thµnh phÇn. Thùc tÕ cho thÊy
mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ph¶i bao gåm nhiÒu h×nh thøc së h÷u chø kh«ng
®¬n thuÇn lµ hai h×nh thøc së h÷u trong giai ®o¹n xa kia. V× vËy nghiªn cøu “Quan
hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ sù ®a d¹ng ho¸ c¸c
lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt Nam “ cã vai trß quan träng mang tÝnh cÊp thiÕt cao v× thêi
®¹i ngµy nay chÝnh lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy chóng ta cßn thÊy ®îc ý nghÜa lý luËn còng nh thùc
tiÔn cña nã hÕt søc s©u s¾c .
Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt ,
chÝnh v× vËy em kÝnh mong sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .

B. Néi dung
Ι /Lý luËn chung :
1/ ThÕ nµo lµ lùc lîng s¶n xuÊt ?
Lùc lîng s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ cña con ngêi víi tù nhiªn h×nh thµnh trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë tr×nh ®é khèng chÕ tù
nhiªn cña con ngêi. §ã lµ kÕt qu¶ n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi t¸c ®éng vµo tù
nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ngêi .
Trong cÊu thµnh cña lùc lîng s¶n xuÊt, cã thÓ cã mét vµi ý kiÕn nµo ®ã kh¸c
nhau vÒ mét sè yÕu tè kh¸c cña lùc lîng s¶n xuÊt , song suy cho cïng th× chóng ®Òu
vËt chÊt ho¸ thµnh hai phÇn chñ yÕu lµ t liÖu s¶n xuÊt vµ lùc lîng con ngêi . Trong
®ã t liÖu s¶n xuÊt ®ãng vai tr...
Lêi më ®Çu
NÒn v¨n minh nh©n lo¹i suy cho cïng do ph¸t triÓn ®óng híng cña lùc l-
îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Do ®ã viÖc nghiªn cøu quy luËt vËn ®éng nh÷ng h×nh
thøc ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng .
Thêi qu¸ ®é lªn chñ nghi· héi ë ViÖt Nam thêi c¶i biÕn c¸chng
s©u s¾c, toµn diÖn vµ triÖt ®Ó vÒ mäi mÆt. Tõ x· héi cò sang x· héi míi XHCN. Thêi
®ã b¾t ®Çu khi giai cÊp s¶n lªn n¾m chÝnh quyÒn. C¸chng v« s¶n thµnh
c«ng vang déi vµ kÕt thóc khi ®· x©y dùng xong c¬ së kinh tÕ chÝnh trÞ t tëng cña
héi míi. §ã thíi x©y dùng tõ lùc lîng s¶n xuÊt míi dÉn ®Õn quan s¶n xuÊt
míi, quan hÖ s¶n xuÊt míi h×nh thµnh lªn c¸c quansë h÷u míi. Tõ c¬ së h¹ tÇng
míi h×nh thµnh nªn kiÕn tróc thîng tÇng míi. Song trong mét thêi gian dµi chóng ta
kh«ng nhËn thøc ®óng ®¾n chñ nghÜa x· héi quy luËt s¶n xuÊt ph¶i p hîp
víi tÝnh chÊt tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. ph¸t triÓn cña lùc lîng
s¶n xuÊt quan s¶n xuÊt t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt
Nam tõ ®ã t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ nhiÒn thµnh phÇn. Thùc tÕ cho thÊy
mét nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn ph¶i bao gåm nhiÒu h×nh thøc h÷u chø kh«ng
®¬n thuÇn hai h×nh thøc h÷u trong giai ®o¹n xa kia. V× vËy nghiªn cøu “Quan
biÖn chøng gi÷a ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®a ng ho¸ c¸c
lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt Nam “ cã vai trß quan träng mang tÝnh cÊp thiÕt cao v× thêi
®¹i ngµy nay chÝnh lµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh thÞ trêng hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy chóng ta cßn thÊy ®îc ý nghÜa luËn còng nh thùc
tiÔn cña nã hÕt søc s©u s¾c .
Do thêi gian tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt ,
chÝnh v× vËy em kÝnh mong sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .
TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu  - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu  9 10 378