Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Sở hữu tư nhân

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. PhÇn më ®Çu

Con ngêi - víi t c¸ch lµ mét thùc thÓ x· héi chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t
triÓn khi cã nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh. Ngay tõ thêi kú s¬ khai cña x· héi
loµi ngêi, ý thøc vÒ x· héi, vÒ céng ®ång ngêi cßn h¹n chÕ nhng ngêi nguyªn
thuû ®· biÕt chiÕm gi÷ hao qu¶ tù nhiªn, chim thó s¨n b¾t ®îc, nh÷ng c«ng cô
lao ®éng gi¶n ®¬n ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña m×nh. Hay nãi c¸ch kh¸c, con
ngêi sinh ra tõ tù nhiªn, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn con ngêi ph¶i dùa vµo tù
nhiªn, chiÕm h÷u tù nhiªn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu nhÊt ®Þnh. Së h÷u ®îc hiÓu lµ
viÖc chiÕm gi÷ nh÷ng s¶n vËt tù nhiªn, nh÷ng thµnh qu¶ lao ®éng (Ngµy nay
cßn bao gåm c¶ t liÖu s¶n xuÊt) cña x· héi loµi ngêi. Së h÷u lµ ph¹m trï c¬
b¶n, phøc t¹p vµ hµm xóc cña kinh tÕ - chÝnh trÞ häc, thêng ®îc bµn nhiÒu vµ
còng ®ang tån t¹i kh«ng Ýt ý kiÕn kh¸c nhau vµ ®èi lËp nhau nhng tùu trung
®Òu dùa trªn nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p luËn coi së h÷u nh qu¸ tr×nh chiÕm h÷u
vµ nhÊn m¹nh mÆt ph¸p lý khi gi¶i thÝch néi dung kinh tÕ cña së h÷u khao häc
kinh tÕ t s¶n chØ thÊy trong së h÷u c¸c quyÒn tµi s¶n vµ sù ph©n biÖt ®ang t¨ng
lªn cña c¸c quyÒn nµy; cßn kinh tÕ - chÝnh trÞ häc truyÒn thèng cña CNXH coi
së h÷u nh quan hÖ "Chñ - kh¸ch thÓ bÞ chiÕm h÷u bëi chñ thÓ" hay "Quan hÖ
gi÷a con ngêi vÒ viÖc chiÕm h÷u c¸c yÕu tè vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt" do ®ã thêng
c¸c quan niÖm trªn quy së h÷u t b¶n chñ nghÜa thµnh sù chiÕm h÷u t nh©n(chÕ
®é t h÷u) vµ së h÷u XHCN thµnh sù chiÕm h÷u toµn d©n vÒ c¸c ®iÒu kiÖn vµ
kÕt qu¶ s¶n xuÊt (chÕ ®é c«ng h÷u). Nh÷ng quan niÖm nµy béc lé chç yÕu lµ
®ång nhÊt c¸c quan hÖ ph¸p lý cña kiÕn tróc thîng tÇng víi c¸c c¬ së kinh tÕ
cña x· héi. LÉn lén c¸c hiÖn tîng kinh tÕ víi c¸c quan hÖ bªn trong, æn ®Þnh,
®ang quy ®Þnh tÝnh chÊt vµ xu thÕ vËn ®éng cña c¸c hiÖn tîng vµ qu¸ tr×nh nµy
xo¸ nhoµ ranh giíi kh¸c nhau gi÷a c¸c chÕ ®é kinh tÕ vµ c¸c h×nh thøc së h÷u,
do ®ã ®· hiÓn nhiªn h¹ thÊp vai trß lÞch sö, ®Æc biÖt cña së h÷u trong hÖ thèng
së h÷u x· héi. C¸ch tiÕp cËn trªn vÒ së h÷u ®· tá ra kh«ng ®Ó ®Ó gi¶i thÝch së

1

h÷u t s¶n hiÖn ®¹i h¬n n÷a "Nã trë thµnh c«ng cô biÖn hé cho viÖc Nhµ níc
ho¸ toµn bé nÒn kinh tÕ vµ n¶y sinh hÖ thèng hµnh chÝnh chØ huy cña kinh
doanh trong CNXH Nhµ níc". Do vËy, viÖc t×m hiÓu néi dung kinh tÕ cña së
h÷u lµ cÇn thiÕt ch¼ng nh÷ng ®èi víi lý luËn kinh tÕ häc nãi chung mµ cßn ®Ó
cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc c¸c ®æi míi vµ thùc chÊt cña së h÷u t s¶n hiÖn ®¹i, vÒ thùc
chÊt cña m« h×nh XHCN kiÓu cò dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u thuÇn nhÊt, vµ vÒ
con ®êng tÊt yÕu chuyÓn ®æi nã sang thÞ trêng...
A. PhÇn më ®Çu
Con ngêi - víi t c¸ch mét thùc thÓ héi chØ thÓ tån t¹i ph¸t
triÓn khi cã nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh. Ngay tõ thêi s¬ khai cña x· héi
loµi ngêi, ý thøcx· héi, vÒ céng ®ång ngêi cßn h¹n c nhng ngêi nguyªn
thuû ®· biÕt chiÕm gi÷ hao qu¶ tù nhiªn, chim thó s¨n b¾t ®îc, nh÷ng c«ng cô
lao ®éng gi¶n ®¬n ®Ó phôccho nhu cÇu cña m×nh. Hay nãi c¸ch kh¸c, con
ngêi sinh ra tù nhiªn, ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn con ngêi ph¶i dùa vµo
nhiªn, chiÕm h÷u tù nhiªn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu nhÊt ®Þnh. Së h÷u ®îc hiÓu
viÖc chiÕm gi÷ nh÷ng s¶n vËt nhiªn, nh÷ng thµnh qu¶ lao ®éng (Ngµy nay
cßn bao gåm c t liÖu s¶n xuÊt) cña héi loµi ngêi. h÷u ph¹m t c¬
b¶n, phøc t¹p hµm xóc cña kinh - chÝnh trÞ häc, thêng ®îc bµn nhiÒu vµ
còng ®ang tån t¹i kh«ng Ýt ý kiÕn kh¸c nhau ®èi lËp nhau nhng tùu trung
®Òu dùa trªn nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p luËn coi së h÷u nh qu¸ tr×nh chiÕm h÷u
vµ nhÊn m¹nh mÆt ph¸p lý khi gi¶i thÝch néi dung kinh tÕ cña së h÷u khao häc
kinh tÕ t s¶n chØ thÊy trong së h÷u c¸c quyÒn tµi s¶n vµ sù ph©n biÖt ®ang t¨ng
lªn cña c¸c quyÒn nµy; cßn kinh tÕ - chÝnh trÞ häc truyÒn thèng cña CNXH coi
h÷u nh quan "Chñ - kh¸ch thÓ chiÕm h÷u bëi c thÓ" hay "Quan
gi÷a con ngêi viÖc chiÕm h÷u c¸c yÕu tè vµ kÕt qu s¶n xuÊt" do ®ã thêng
c¸c quan niÖm trªn quy së h÷u t b¶n chñ nghÜa thµnh sù chiÕm h÷u t nh©n(chÕ
®é t h÷u) së h÷u XHCN thµnh chiÕm h÷u toµn d©n c¸c ®iÒu kiÖn
kÕt qu¶n xuÊt (chÕ ®é c«ng h÷u). Nh÷ng quan niÖm nµy béc c yÕu
®ång nhÊt c¸c quan hÖ pp lý cña kiÕn tróc thîng tÇng víi c¸c c¬kinh
cñahéi. LÉn lén c¸c hiÖn tîng kinh víi c¸c quanbªn trong, æn ®Þnh,
®ang quy ®Þnh tÝnh chÊt vµ xu thÕ vËn ®éng cña c¸c hiÖn tîng vµ qu¸ tr×nh nµy
xo¸ nhoµ ranh giíi kh¸c nhau gi÷a c¸c chÕ ®é kinh tÕ vµ c¸c h×nh thøc h÷u,
do ®ã ®· hiÓn nhiªn h¹ thÊp vai trß lÞch sö, ®Æc biÖt cña h÷u trong hÖ thèng
së h÷u x· héi. C¸ch tiÕp cËn trªn vÒ h÷u ®· tá ra kh«ng ®Ó ®Ó gi¶i thÝch së
1
TL KTCT & CNXH KH: Sở hữu tư nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Sở hữu tư nhân - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Sở hữu tư nhân 9 10 414