Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Sự ảnh hưởng của vấn đề dân số đến phát triển KT ở nước ta

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn d©n sè

I . lêi më ®Çu
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®Æc ®iÓm vµ thùc tr¹ng ®Êt níc ta trong trong qu¸
khø còng nh hiÖn t¹i : Níc ta ®· tr¶i qua bao cuéc chiÕn tranh ®èi ®Çu víi
bao thö th¸ch, nÒn kinh tÕ cña níc ta ®· vùc dËy sau nh÷ng thêi kú suy sôp
nÆng nÒ bëi hËu qu¶ cña nh÷ng cuéc chiÕn tranh ®ã. Cho ®Õn nay mÆc dï
nÒn kinh tÕ níc ta ®· v÷ng vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, nhng sù ph¸t triÓn ®ã
cßn h¹n chÕ bëi nhiÒu yÕu tè, nh÷ng yÕu tè néi bé vµ nh÷ng yÕu tè kh¸ch
quan bªn ngoµi. Trong ®ã yÕu tè néi bé cÇn ®Ò cËp vµ xem xÐt, nghiªn cøu,
ph©n tÝch ®ã lµ d©n sè. V× vËy em chän ®Ò tµi : “H·y nªu vµ ph©n tÝch ¶nh hëng cña sù ph¸t triÓn d©n sè ®Õn kinh tÕ, x· héi ë ViÖt Nam.”
Bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nªn em rÊt mong ®îc sù
ghãp ý cña c« gi¸o vµ b¹n bÌ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

1

TiÓu luËn d©n sè

II. néi dung
1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña d©n sè níc ta :
1.1 – VÒ quy m« d©n sè :
ViÖt nam lµ mét quèc gia cã quy m« d©n sè lín, tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè
ngµy cµng nhanh. N¨m 2000 ViÖt Nam ®Æt 77,68 triÖu ngêi, ®øng thø 2 ë
§«ng Nam ¸, chØ sau Indo-nªxia vµ xÕp thø 13 trong tæng sè h¬n 200 níc
trªn thÕ giíi. Quy m« d©n sè lín cßn thÓ hiÖn ë mèi quan hÖ gi÷a d©n sè vµ
®Êt ®ai. Theo c¸c nhµ khoa häc tÝnh to¸n mËt ®é d©n sè thÝch hîp chØ nªn
dõng l¹i tõ 35 ®Õn 40 ngêi/ 1 km2, th× ë ViÖt Nam gÊp 5 ®Õn 6 lÇn “MËt ®é
chuÈn” vµ gÇn gÊp 2 lÇn mËt ®é d©n sè cña Trung Quèc – níc ®«ng d©n
nhÊt nhÊt thÕ giíi.
Cïng víi ®iÒu ®ã tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè ngµy cµng nhanh. §Õn n¨m
1921, d©n sè ViÖt Nam lµ 15,58 triÖu ngêi, N¨m 1960 d©n sè t¨ng gÊp ®«i :
30,17 triÖu ngêi, n¨m 1989 d©n sè ®¹t 60,47 triÖu ngêi. Giai ®o¹n 1921-1995
d©n sè níc ta t¨ng 4,7 lÇn , trong khi ®ã d©n sè thÕ giíi chØ t¨ng 3,1 lÇn. NÕu
35 n¨m (1921- 1955) d©n sè t¨ng lªn 9,6 triÖu ngêi th× 40 n¨m tiÕp theo
( 1955-1995) d©n sã bïng næ víi 48,9 triÖu ngêi t¨ng thªm.
MÆc dï tû lÖ gi¶m sinh võa qua ®· gi¶m vµ cßn tiÕp tôc gi¶m, nhng kÕt
qña gi¶m sinh cha thËt sù v÷ng ch¾c, cßn tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬ gia t¨ng d©n
sè nhanh trë l¹i, t tëng träng nam khinh n÷ cã chuyÓn biÕn nhng vÉn cßn 16
tØnh cã tû sè giíi tÝnh khi sinh lµ 115 nam so víi 100 n÷, vît qu¸ møc sinh
s¶n tù nhiªn (ë nh÷ng vïng n«ng th«n nghÌo, vïng s©u, vïng xa…tû lÖ nµy
cßn cao h¬n). NÕu kh«ng duy tr× sù nç lùc th× quy m« d©n sè níc ta vµo gi÷a
thÕ kû XXI cã thÓ nªn tíi 125 triÖu ngêi hoÆc cao h¬n, vµ sÏ ¶nh hëng rÊt lín
®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. Do ®ã c«ng t¾c d©n sè cÇn tiÕp tôc

2

TiÓu luËn d©n sè
®Èy m¹nh...
TiÓu luËn d©n sè
I . lêi më ®Çu
XuÊt ph¸t thùc tÕ ®Æc ®iÓm thùc tr¹ng ®Êt níc ta trong trong qu¸
khø còng nh hiÖn t¹i : Níc ta ®· tr¶i qua bao cuéc chiÕn tranh ®èi ®Çu víi
bao thö th¸ch, nÒn kinh cña níc ta ®· vùc dËy sau nh÷ng thêi kú suy sôp
nÆng bëi hËu qu¶ cña nh÷ng cuéc chiÕn tranh ®ã. Cho ®Õn nay mÆc
nÒn kinh níc ta ®· v÷ng ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, nhng sù ph¸t triÓn ®ã
cßn h¹n chÕ bëi nhiÒu yÕu tè, nh÷ng yÕu néi vµ nh÷ng yÕu kh¸ch
quan bªn ngoµi. Trong ®ã yÕu néi cÇn ®Ò cËp xem xÐt, nghiªn cøu,
ph©n tÝch ®ã lµ d©n sè.vËy em chän ®Ò tµi : “H·y nªu vµ ph©n tÝch ¶nh h-
ëng cña sù ph¸t triÓn d©n sè ®Õn kinh tÕ, x· héi ë ViÖt Nam.
Bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nªn em rÊt mong ®îc
ghãp ý cña c« gi¸o vµ b¹n bÌ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
1
TL KTCT & CNXH KH: Sự ảnh hưởng của vấn đề dân số đến phát triển KT ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Sự ảnh hưởng của vấn đề dân số đến phát triển KT ở nước ta - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Sự ảnh hưởng của vấn đề dân số đến phát triển KT ở nước ta 9 10 993