Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Sù chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hoµ tËp trung sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN ë níc ta hiÖn nay
lÇ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®ã ®îc b¾t ®Çu tõ ®¹i héi VI
n¨m 1986. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ ®ã ®Õn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®·
thu ®îc rÊt nhiÒu thµnh tùu to lín. ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã
sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN ®· ®a níc tho¸t khái sù tr× trÖ
vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ sang mét nÒn kinh tÕ míi, ph¸t triÓn m¹nh h¬n. Trong t¬ng lai, cã thÓ nÒn kinh tÕ níc ta sÏ theo kÞp ®îc nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc
ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Nh÷ng thµnh c«ng bíc ®Çu cña nÒn kinh tÕ cã ®îc lµ
do §¶ng vµ nhµ níc ta ®· nhËn ra r»ng sù vËn dông vµ s¸ng t¹o chñ nghÜa
M¸c - Lªnin, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chñ ch¬ng chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kinh tÕ
kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng, nhng nÒn kinh tÕ níc ta kh«ng
ph¶i lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng thuÇn tuý mµ lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù tham
gia cña nhµ níc víi t c¸ch lµ ngêi ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng
XHCN. VËy Nhµ níc cã vai trß rÊt lín trong nÒn kinh tÕ. §Ò ¸n sÏ ®Ò cËp
®Õn nh÷ng vÊn ®Ò: Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN.
Do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ còng nh nh÷ng kinh
nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt
nhÊt ®Þnh. Qua ®©y em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o gãp ý cña thÇy c« gi¸o
®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

1

Néi dung
I. NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng xhcn ë vn.

Kinh tÕ thÞ trêng
C¬ chÕ thÞ trêng lµ tæng thÓ nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ, c¸c ph¹m trï
kinh tÕ vµ qui luËt kinh tÕ cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau cïng t¸c ®éng ®Ó ®iÒu
tiÕt cung - cÇu gi¸ c¶ cïng nh÷ng hµnh vi cña ngêi tham gia thÞ trêng nh»m
gi¶i quyÕt ba vÊn ®Ò c¬ b¶n: S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh thÕ nµo, s¶n xuÊt
cho ai?
C¸c mèi quan hÖ trong c¬ chÕ thÞ trêng chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c qui
luËt kinh tÕ kh¸ch quan nh qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt cung cÇu, qui luËt lu
th«ng tiÒn tÖ. §éng lùc cña c¸c mèi quan hÖ nµy lµ lîi nhuËn trong m«i trêng
c¹nh tranh. C¬ chÕ thÞ trêng lµ c¬ chÕ cã rÊt nhiÒu u ®iÓm:
- C¬ chÕ thÞ trêng lµ c¬ chÕ n¨ng ®éng nh¹y c¶m cã kh¶ n¨ng tù ®éng
®iÒu tiÕt nÒn s¶n xuÊt x· héi tøc lµ sù ph©n bæ s¶n xuÊt vµo c¸c khu vùc c¸c
ngµnh kinh tÕ hay s¶n xuÊt c¸i g× nh thÕ nµo ®Òu do thÞ trêng quyÕt ®Þnh mµ
kh«ng cÇn bÊt cø sù ®iÒu khiÓn nµo.
- C¬ chÕ thÞ trêng ®¸p øng ®îc nh÷...
Lêi nãi ®Çu
chuyÓn ®æi nÒn kinh ho¹ch hoµ tËp trung sang nÒn kinh
thÞ trêng qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN ë níc ta hiÖn nay
lÇ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®ã ®îc b¾t ®Çu tõ ®¹i héi VI
n¨m 1986. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®ã ®Õn nay nÒn kinh níc ta ®·
thu ®îc rÊt nhiÒu thµnh tùu to lín. ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng
qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN ®· ®a níc tho¸t khái tr× trÖ
ph¸t triÓn kinh tÕ sang mét nÒn kinh tÕ míi, ph¸t triÓn m¹nh h¬n. Trong t-
¬ng lai, thÓ nÒn kinh níc ta theo kÞp ®îc nÒn kinh cña nh÷ng níc
ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Nh÷ng thµnh c«ng bíc ®Çu cña nÒn kinh ®îc
do §¶ng nhµ níc ta ®· nhËn ra r»ng vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa
M¸c - Lªnin, §¶ng Nhµ níc ta ®· chñ ch¬ng chuyÓn ®æi tõ chÕ kinh
ho¹ch ho¸ tËp trung sang chÕ thÞ trêng, nhng nÒn kinh níc ta kh«ng
ph¶i lµ nÒn kinh thÞ trêng thuÇn tuý mµ nÒn kinh tÕ thÞ trêngtham
gia cña nhµ níc víi t c¸ch ngêi ®iÒu tiÕt nÒn kinh theo ®Þnh híng
XHCN. VËy Nhµ níc vai trß rÊt lín trong nÒn kinh tÕ. §Ò ¸n ®Ò cËp
®Õn nh÷ng vÊn ®Ò: cÇn thiÕt kh¸ch quan gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh
thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN.
Do ®iÒu kiÖn thêi gian tr×nh ®é cßn h¹n chÕ còng nh nh÷ng kinh
nghiÖm thùc cßn Ýt nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt
nhÊt ®Þnh. Qua ®©y em rÊt mong nhËn ®îcchØ b¶o gãp ý cña thÇy gi¸o
®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1
TL KTCT & CNXH KH: Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN 9 10 883