Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Tín dụng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
-TÝn dông ®îc hiÓu theo nghÜa ®¬n gi¶n ®ã lµ mèi quan hÖ vay mîn,
nhng nã l¹i cã vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung vµ
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam nãi riªng.
- Môc ®Ých cña bµi viÕt lµ mong mét phÇn lµm s¸ng tá, nªu bËt nªn ®îc
tÇm quan träng cña quan hÖ tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung vµ
®Æc biÖt lµ quan hÖ tÝn dông trong nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa ë ViÖt Nam nãi riªng th«ng qua viÖc ph©n tÝch b¶n chÊt , chøc n¨ng, vai
trß còng nh c¸c h×nh thøc tån t¹i cña quan hÖ tÝn dông , ®ång thêi cã ®Æt nã
trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña níc ta -mét níc ®ang ë trong thêi kú qu¸ ®é lªn
chñ nghÜa x· héi. §Ò tµi: TÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam

1

Néi dung chÝnh
I, B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña quan hÖ tÝn dông:
1,B¶n chÊt cña quan hÖ tÝn dông:
TÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ lu th«ng
hµng ho¸. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ kh«ng cã ai chØ mua hµng ho¸ hoÆc ngîc l¹i. C¸c doanh nghiÖp khi th× hä ®ãng vai trß ngêi mua mua c¸c yÕu tè ®Çu
vµo tõ c¸c hé gia ®×nh vµ khi th× hä l¹i ®ãng vai trß ngêi b¸n b¸n hµng ho¸,
dÞch vô trªn thÞ trêng hµng ho¸ vµ dÞch vô. Hé gia ®×nh th× mua hµng ho¸, dÞch
vô tõ c¸c doanh nghiÖp vµ b¸n c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh søc lao ®éng cho c¸c
doanh nghiÖp trªn thÞ trêng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Cßn ë ®Þa vÞ cña chÝnh phñ th×
khi hä ®ãng vai trß ngêi mua hµng ho¸, khi th× hä lµ ngêi
®Çu t hay
ngêi b¸n. Nh vËy sÏ n¶y sinh t×nh huèng sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kh«ng ¨n khíp víi nhau vÒ thêi gian vµ kh«ng gian n¶y sinh ra
t×nh h×nh sau: Cã nh÷ng doanh nghiÖp ®· tiªu thô ®îc hµng ho¸ nhng cha ®Õn
kú tr¶ c«ng cho ngêi lao ®éng, cha ph¶i mua nguyªn vËt liÖu, hoÆc c¸c kho¶n
chi cha ph¶i thanh to¸n..v.v..tøc lµ doanh nghiÖp cã tån t¹i kho¶n tiÒn t¹m thêi
nhµn rçi, kh«ng sinh lêi. Ngîc l¹i, cã doanh ngiÖp cha tiªu thô ®îc hµng
ho¸,nhng l¹i cã nhu cÇu tiÒn mua s¾m trang thiÕt bÞ..v.v..MÆt kh¸c, trong c¸c
tÇng líp d©n c cã bé phËn kh«ng tiªu hÕt ngay sè tiÒn hä kiÕm ®îc mµ ®Ó
giµnh sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau cña ®êi sèng, tøc lµ cã kho¶n tiÒn
nhµn rçi nhng bé phËn d©n c kh¸c l¹i ®ang cÇn tiÒn cho c¸c nhu cÇu chi phÝ
cho c¸c kho¶n lín h¬n. T×nh h×nh nµy còng t¬ng tù víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, vµ
ngay c¶ Nhµ Níc còng cÇn tiÒn ®Ó bï ®¾p nh÷ng thiÕu hôt ng©n s¸ch.
Nh vËy, xÐt trªn ph¹m vi toµn x· héi, c¸c tæ chøc kinh doanh, bé phËn d©n
c cã sè tiÒn nhµn rçi trong lu th...
Lêi nãi ®Çu
-TÝn dông ®îc hiÓu theo nghÜa ®¬n gi¶n ®ã mèi quan vay mîn,
nhng l¹i cã vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh thÞ trêng nãi chung
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam nãi riªng.
- Môc ®Ých cña bµi viÕt mong mét phÇn lµm s¸ng tá, nªu bËt nªn ®îc
tÇm quan träng cña quan tÝn dông trong nÒn kinh ttrêng nãi chung vµ
®Æc biÖt quan tÝn dông trong nÒn kinh t trêng ®Þnh híng héi chñ
nghÜa ë ViÖt Nam nãi riªng th«ng qua viÖc ph©n tÝch b¶n chÊt , chøc n¨ng, vai
trß còng nh c¸c h×nh thøc tån t¹i cña quan tÝn dông , ®ång thêi cã ®Æt
trong ®iÒu kiÖn cô t cña níc ta -mét níc ®ang ë trong thêi qu¸ ®é lªn
chñ nghÜa x· héi. §Ò tµi: TÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng
héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam
1
TL KTCT & CNXH KH: Tín dụng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Tín dụng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Tín dụng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN 9 10 72