Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Tư tưởng đức trị của Khổng Tử và vận dụng vào quản lý doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Lêi më ®Çu
Kinh tÕ lµ mét thÕ giíi ®éng lu«n ph¸t triÓn vµ kh«ng ngõng thay ®æi,
nhÊt lµ vµo thêi ®¹i ngµy nay khi ch¹m ngâ thÕ kû XXI, trªn thÕ giíi chu tr×nh
toµn cÇu ho¸ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña t¨ng trëng, nã t¹o ra nh÷ng khã kh¨n
vµ th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi riªng vµ thÕ giíi nãi
chung. ViÖc qu¶n lý tèt hay kh«ng, lu«n lµ vÊn ®Ò cã ¶nh hëng ®Õn sù tån
vong cña mét doanh nghiÖp. Nhng ®Ó qu¶n lý tèt cÇn ph¶i cã nh÷ng yÕu tè
nµo? yÕu tè kinh doanh hiÖn ®¹i hay yÕu tè qu¶n lý truyÒn thèng. Qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt qu¶n lý tr¶i qua hµng ngh×n n¨m nh÷ng g× tÝch luü
cña qu¸ khø lµ cña c¶i cho t¬ng lai. §Æc biÖt víi phong th¸i qu¶n lý ph¬ng
§«ng - mét phong th¸i gÇn gòi víi ViÖt Nam vÉn ®øng trong kinh doanh thêi
®¹i “viÔn th«ng - tªn löa”. Næi bËt nhÊt lµ chÝnh s¸ch, vÞ ®øc, trung dung trong
§øc trÞ - Khæng Tö. Ngêi viÕt quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "T tëng §øc TrÞ cña
Khæng Tö vµ vËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn nay" nh»m môc ®Ých
gi¶i thÝch, giíi thiÖu t×m hiÓu liÖu trong giai ®o¹n nµy nã cßn ®óng ®¾n hay
kh«ng hay ®· lçi thêi.
Nh÷ng khã kh¨n chång chÊt do t liÖu Ýt, Ýt ngêi ®Ò cËp hay quan t©m ®Õn
vÊn ®Ò nµy. §Ò tµi qu¸ réng ngêi viÕt kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t hoÆc ®a ra
nhËn xÐt hîp lý khi kinh nghiÖm thùc tiÔn kh«ng nhiÒu. MÆt kh¸c do thêi gian
gÊp rót ®· lµm cho ngêi viÕt lóng tóng khi trong nhËn ®Þnh ph©n gi¶i. Vît qua
khã kh¨n, ngêi viÕt quyÕt t©m theo ®uæi ®Ò tµi nµy, nh÷ng mong cã thÓ gãp
mét phÇn nhá cña m×nh vµo viÖc nghiªn cøu.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

1

Ch¬ng I
T tëng “§øc trÞ” cña Khæng Tö

I. T tëng §øc TrÞ cña Khæng Tö
1. Khæng Tö - Nhµ qu¶n lý xuÊt s¾c
Khæng Tö lµ mét nh©n vËt lín cã ¶nh hëng tíi diÖn m¹o vµ sù ph¸t triÓn
cña mét sè d©n téc. ë tæ quèc «ng, Khæng häc cã lóc bÞ ®¸nh gi¸ lµ hÖ t tëng
b¶o thñ cña (nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm rÊt nhiÒu vÒ sù tr× trÖ vÒ mÆt x· héi
cña Trung Quèc”. ë nh÷ng níc kh¸c trong khu vùc nh NhËt B¶n, Hµn Quèc,
Singapor... Khæng Gi¸o l¹i ®îc xem xÐt nh mét nÒn t¶ng v¨n ho¸ tinh thÇn t¹o
ra m«i trêng thuËn lîi cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ c¸c quèc gia theo m«
h×nh x· héi “æn ®Þnh, kû c¬ng vµ ph¸t triÓn”.
Sù ®¸nh gi¸ vÒ Khæng Tö rÊt kh¸c nhau, tríc hÕt lµ v× nh÷ng mËp mê cña
lÞch sö. ¤ng sèng c¸ch chóng ta h¬n 2 ngh×n n¨m tr¨m n¨m vµ sau «ng cã rÊt
nhiÒu häc trß, m«n ph¸i ph¸t triÓn hÖ t tëng nho gi¸o theo nhiÒu híng kh¸c
nhau. Cã khi tr¸i ngîc víi t tëng cña thÇy. ë Trung Quèc vai trß cña «ng ®·
nhiÒu lÇn th¨ng gi¸ng theo quan ®iÓm vµ xu híng chÝnh trÞ, song ®Õn na...
Lêi më ®Çu
Kinh lµ mét thÕ giíi ®éng lu«n ph¸t triÓn kh«ng ngõng thay ®æi,
nhÊt lµ vµo thêi ®¹i ngµy nay khi ch¹m ngâ thÕ kû XXI, trªn thÕ giíi chu tr×nh
toµn cÇu ho¸ tÊt yÕu kh¸ch quan cña t¨ng trëng, t¹o ra nh÷ng k kh¨n
th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi riªng thÕ giíi nãi
chung. ViÖc qu¶n tèt hay kh«ng, lu«n vÊn ®Ò ¶nh hëng ®Õn tån
vong cña mét doanh nghiÖp. Nhng ®Ó qu¶n tèt cÇn ph¶i nh÷ng yÕu
nµo? yÕu kinh doanh hiÖn ®¹i hay yÕu qu¶n truyÒn thèng. Qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt qu¶n tr¶i qua hµng ngh×n n¨m nh÷ng tÝch luü
cña qu¸ khø cña c¶i cho t¬ng lai. §Æc biÖt víi phong th¸i qu¶n ph¬ng
§«ng - mét phong th¸i gÇn gòi víi ViÖt Nam vÉn ®øng trong kinh doanh thêi
®¹i “viÔn th«ng - tªn löa”. Næi bËt nhÊt lµ chÝnh s¸ch, vÞ ®øc, trung dung trong
§øc trÞ - Khæng Tö. Ngêi viÕt quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "T tëng §øc T cña
Khæng vËn dông trong qu¶n doanh nghiÖp hiÖn nay" nh»m môc ®Ých
gi¶i thÝch, giíi thiÖu t×m hiÓu liÖu trong giai ®o¹n nµy cßn ®óng ®¾n hay
kh«ng hay ®· lçi thêi.
Nh÷ng khã kh¨n chång chÊt do t liÖu Ýt, Ýt ngêi ®Ò cËp hay quan t©m ®Õn
vÊn ®Ò nµy. §Ò tµi qu¸ réng ngêi viÕt kh«ng ®ñ kh¶ng kh¸i qu¸t hoÆc ®a ra
nhËn xÐt hîp lý khi kinh nghiÖm thùc tiÔn kh«ng nhiÒu. MÆt kh¸c do thêi gian
gÊp rót ®· lµm cho ngêi viÕt lóng tóng khi trong nhËn ®Þnh ph©n gi¶i. Vît qua
khã kh¨n, ngêi viÕt quyÕt t©m theo ®uæi ®Ò tµi nµy, nh÷ng mong thÓ gãp
mét phÇn nhá cña m×nh vµo viÖc nghiªn cøu.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
1
TL KTCT & CNXH KH: Tư tưởng đức trị của Khổng Tử và vận dụng vào quản lý doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Tư tưởng đức trị của Khổng Tử và vận dụng vào quản lý doanh nghiệp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Tư tưởng đức trị của Khổng Tử và vận dụng vào quản lý doanh nghiệp 9 10 126