Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nhà nước trong nền KTTT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ

Lêi Më §Çu
Nh mäi ngêi ®· biÕt, kinh tÕ thÞ trêng lµ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ ph¶n
¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cao cña v¨n minh nh©n lo¹i. Tõ tríc ®Õn nay nã tån t¹i
vµ ph¸t triÓn chñ yÕu ë c¸c níc chñ nghÜa t b¶n, lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù tån
t¹i vµ ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n. Chñ nghÜa t b¶n ®· biÕt lîi dông tèi ®a u
thÕ cña kinh tÕ thÞ trêng ®Ó phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn tiÒm n¨ng kinh
doanh, t×m kiÕm lîi nhuËn, vµ mét c¸ch kh¸ch quan nã thóc ®Èy lùc lîng s¶n
xuÊt cña x· héi ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Ngµy nay, kinh tÕ thÞ trêng t b¶n chñ
nghÜa ®· ®¹t tíi giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸ cao vµ phån thÞnh trong c¸c níc t b¶n
ph¸t triÓn.
Tõ ®¹i héi IV cña §¶ng ( n¨m 1986 ) ®Êt níc ta thùc hiÖn ®êng lèi ®æi
míi ,chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®·
®Ò ra trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng h¬n 10 n¨m qua, ®Êt níc ®· vît qua bao
khã kh¨n, thö th¸ch giµnh ®îc nhiÒu thµnh tùu trªn c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng
x· héi, trong ®ã cã lÜnh vùc kinh tÕ. Tuy nhiªn trong c¸c V¨n kiÖn cña §¶ng
t¹i ®¹i héi lÇn thø VII,VIII ®· ®Ò cËp ®Õn 4 nguy c¬ th¸ch thøc ®èi víi sù
nghiÖp c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë níc ta, trong ®ã “chÖch híng x· héi chñ
nghÜa” cã thÓ coi lµ nguy c¬ lín nhÊt. V× vËy kh¶ n¨ng ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa nÒn kinh tÕ thÞ trêng níc ta cã trë thµnh hiÖn thùc hay kh«ng tríc hÕt
phô thuéc vµo vai trß l·nh ®¹o kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ níc lµ nh©n tè quyÕt
®Þnh nhÊt b¶o ®¶m ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng còng
nh toµn bé sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt níc.
Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i, víi s ph¸t triÓn nhanh
chãng cña khoa häc - c«ng nghÖ, nÕu kh«ng cã sù can thiÖp cña nhµ níc th×
kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ lín cã tÇm cì quèc gia, quèc
tÕ . V× thÕ kÕt hîp hµi hoµ gi÷a sù vËn hµnh cña c¬ chÕ thÞ trêng víi sù ®iÒu
tiÕt cña nhµ níc lµ cÇn thiÕt vµ lµ gi¶i ph¸p mang l¹i thµnh c«ng trªn con ®êng
ph¸t triÓn. Trong mèi quan hÖ ®ã, nhµ níc gi÷ vai trß ®Þnh híng t¹o “hµnh
lang “ ph¸p lý vµ m«i tr¬ng ®Çu t ®Ó c¸c chñ thÓ cã thÓ cã thÓ ph¸t huy tÝnh
n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña m×nh.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng vÒ vai trß cña nhµ níc trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng nªn em ®· chän ®Ò tµi “Vai trß cña nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta’’. Lµ mét sinh viªn n¨m thø 2 nªn tÇm hiÓu biÕt, nhËn thøc vµ lý
luËn cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ . Bëi vËy em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì cña thÇy
®Ó bµi viÕt cña em ®î...
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
Lêi Më §Çu
Nh mäi ngêi ®· biÕt, kinh thÞ trêng mét kiÓu chøc kinh ph¶n
¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cao cña v¨n minh nh©n lo¹i. tríc ®Õn nay tån t¹i
ph¸t triÓn chñ yÕu ë c¸c níc c nghÜa t b¶n, nh©n quyÕt ®Þnh sù tån
t¹i ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n. Chñ nghÜa t b¶n ®· biÕt lîi dông tèi ®a u
thÕ cña kinh thÞ trêng ®Ó phôc cho môc tiªu ph¸t triÓn tiÒm n¨ng kinh
doanh, t×m kiÕm lîi nhuËn, mét c¸ch kh¸ch quan thóc ®Èy lùc lîng n
xuÊt cña héi ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Ngµy nay, kinh thÞ trêng t b¶n chñ
nghÜa ®· ®¹t tíi giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸ caophån thÞnh trong c¸c níc t b¶n
ph¸t triÓn.
®¹i héi IV cña §¶ng ( n¨m 1986 ) ®Êt níc ta thùc hiÖn ®êng lèi ®æi
míi ,chuyÓn tõ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang chÕ thÞ trêng
qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®·
®Ò ra trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng h¬n 10 n¨m qua, ®Êt níc ®· vît qua bao
khã kh¨n, thö th¸ch giµnh ®îc nhiÒu thµnh tùu trªn c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng
héi, trong ®ã lÜnh vùc kinh tÕ. Tuy nhiªn trong c¸c V¨n kiÖn cña §¶ng
t¹i ®¹i héi lÇn thø VII,VIII ®· ®Ò cËp ®Õn 4 nguy th¸ch thøc ®èi víi
nghiÖp c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë níc ta, trong ®ã “chÖch híng x· héi chñ
nghÜa” thÓ coi nguy lín nhÊt. vËy kh¶ n¨ng ®Þnh híng héi chñ
nghÜa nÒn kinh t trêng níc ta trë thµnh hiÖn thùc hay kh«ng tríc hÕt
phô thuéc vµo vai t l·nh ®¹o kinh cña §¶ng nhµ níc nh©n quyÕt
®Þnh nhÊt b¶o ®¶m ®Þnh híng héi chñ nghÜa cña nÒn kinh thÞ trêng còng
nh toµn bé sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt níc.
Ngµy nay trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn ®¹i, víi s ph¸t triÓn nhanh
chãng cña khoa häc - c«ng nghÖ, nÕu kh«ng cã can thiÖp cña nhµ níc th×
kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu vÊn ®Ò kinh lín tÇm quèc gia, quèc
. thÕ kÕt hîp hµi hoµ gi÷a vËn hµnh cña chÕ thÞ trêng víi sù ®iÒu
tiÕt cña nhµ níc lµ cÇn thiÕt vµ lµ gi¶i ph¸p mang l¹i thµnh c«ng trªn con ®êng
ph¸t triÓn. Trong mèi quan ®ã, nhµ níc gi÷ vai trß ®Þnh híng t¹o “hµnh
lang ph¸p m«i tr¬ng ®Çu t ®Ó c¸c c thÓ cã thÓ cã thÓ ph¸t huy tÝnh
n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña m×nh.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng vai trß cña nhµ níc trong nÒn kinh
thÞ trêng nªn em ®· chän ®Ò tµi “Vai trß cña nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-
êng ë níc ta’. Lµ mét sinh viªn n¨m thø 2 nªn tÇm hiÓu biÕt, nhËn thøc
luËn cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ . Bëi vËy em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì cña thÇy
®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn chØnh h¬n.
Em xin c¶m ¬n thÇy gi¸o TS §øc H¹nh ®· gióp ®ì em hoµn thµnh
bµi viÕt nµy.
1
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nhà nước trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nhà nước trong nền KTTT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nhà nước trong nền KTTT 9 10 305