Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở nước ta

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
Trang

A. PhÇn më ®Çu.................................................................................................4
B. Néi dung...........................................................................................................6
Ch¬ng 1: TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vÒ vai trß cña Nhµ níc trong
qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸..............................................................................................6

1.1. Vai trß cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸...................................6
1.1.1. Quan niÖm c«ng nghiÖp ho¸- Thùc chÊt c«ng nghiÖp ho¸................................6
1.1.2. V× sao hiÖn nay c«ng nghiÖp ho¸ l¹i g¾n víi hiÖn ®¹i ho¸...............................7
1.1.3. Vai trß cña Nhµ níc trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸................8
1.2. TÊt yÕu kh¸ch quan vai trß cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸
.......................................................................................................................................9
1.2.1. Vai trß cña Nhµ níc trong viÖc ®Þnh híng cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ .........9
1.2.2. Vai trß cña Nhµ níc trong viÖc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ.....................11
1.2.3. Nhµ níc víi vai trß ph¸t triÓn nguån vèn........................................................13
1.2.4. Vai trß cña Nhµ níc trong qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸........14
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vai trß cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta..............................................................................16

2.1. §Þnh híng cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸.....................................................16
2.1.1. ViÖc ®Ò ra môc tiªu chiÕn lîc kÕ ho¹ch bíc ®i cña c«ng nghiÖp ho¸.............16
2.1.2. Thùc tr¹ng viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi bíc ®i cña qu¸ tr×nh
c«ng ngiÖp ho¸............................................................................................................16
2.1.3. T¹o nguån lùc cho tiÕn tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
.....................................................................................................................................17
2.1.3.1. Thùc tr¹ng nguån nh©n lùc níc ta hiÖn nay...............................................18
2.1.4. Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®¹i häc ®¸p øng yªu cÇu nguån nh©n lùc cho sù nghiÖp
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc........................................................................20
2.2. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn c...
Môc lôc
Trang
A. PhÇn më ®Çu.................................................................................................4
B. Néi dung...........................................................................................................6
Ch¬ng 1: TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vÒ vai trß cña Nhµ níc trong
qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸..............................................................................................6
1.1. Vai trß cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸...................................6
1.1.1. Quan niÖm c«ng nghiÖp ho¸- Thùc chÊt c«ng nghiÖp ho¸................................6
1.1.2. V× sao hiÖn nay c«ng nghiÖp ho¸ l¹i g¾n víi hiÖn ®¹i ho¸...............................7
1.1.3. Vai trß cña Nhµ níc trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸................8
1.2. TÊt yÕu kh¸ch quan vai trß cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸
.......................................................................................................................................9
1.2.1. Vai t cña Nhµ níc trong viÖc ®Þnh híng cho qu¸ tr×nh c«ng nghp ho¸ .........9
1.2.2. Vai trß cña Nhµ níc trong viÖc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ.....................11
1.2.3. Nhµ níc víi vai trß ph¸t triÓn nguån vèn........................................................13
1.2.4. Vai trß cña Nhµ níc trong qn lý qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hn ®¹i ho¸........14
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vai trß cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta..............................................................................16
2.1. §Þnh híng cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸.....................................................16
2.1.1. ViÖc ®Ò ra môc tiªu chiÕn lîc kÕ ho¹ch bíc ®i cña c«ng nghiÖp ho¸.............16
2.1.2. Thùc tr¹ng viÖc chuyÓn dÞch cÊu kinh phï hîp víi bíc ®i cña qu¸ tr×nh
c«ng ngiÖp ho¸............................................................................................................16
2.1.3. T¹o nguån lùc cho tiÕn tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
.....................................................................................................................................17
2.1.3.1. Thùc tr¹ng nguån nh©n lùc níc ta hiÖn nay...............................................18
2.1.4. Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®¹i häc ®¸p øng yªu cÇu nguån nh©n lùc cho nghiÖp
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc........................................................................20
2.2. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghÖ...................................................................21
2.2.1. Ph¸t triÓn c«ng nghÖ s¶n xuÊt..........................................................................21
2.2.2. Ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé khoa häc.................................................................23
2.2.3. N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶nlý Nhµ níc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ trong thêi
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ....................................................................................24
2.2.3.1. Mét sè thµnh tùu vÒ øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ ë níc ta trong thêi k×
®æi míi.....................................................................................................................24
2.2.3.2. Thùc tr¹ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ............................25
2.3. ChÝnh s¸ch huy ®éng vµ sö dông nguån vèn.................................................26
2.3.1. Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña Nhµ níc............................................................26
2.3.2. Thùc tr¹ng vai trß cña Nhµ níc trong viÖc sö dông vµ qu¶n lý vèn...............27
2.4. Qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸................................................................29
2.4.1. Thùc tr¹ng vai trß qu¶n lý cña Nhµ níc..........................................................29
Ch¬ng 3: Mét sè gii ph¸p nm n©ng cao vai t cña Nhµ c trong
qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ë c ta trong ti gian tíi.........................32
3.1. §Þnh híng qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸............................................................32
1
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở nước ta - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở nước ta 9 10 84