Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. lêi më ®Çu

Tæng bÝ th ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam - Lª Kh¶
Phiªu ph¸t biÓu t¹i héi th¶o quèc tÕ ViÖt Nam trong thÕ kû 20 ®· tõng nãi:
"D©n téc chóng t«i hiÓu ®Çy ®ñ r»ng: d©n téc m×nh lµ mét d©n téc nghÌo, mét
®Êt níc ®ang ph¸t triÓn ë møc thÊp… Chóng t«i hiÓu râ kho¶ng c¸ch gi÷a nÒn
kinh tÕ cña chóng t«i vµ nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi.
Chóng t«i hiÓu râ khoa häc c«ng nghÖ trong thÕ kû 21 sÏ cã nh÷ng bíc tiÕn
khæng lå. Thùc hiÖn t tëng vÜ ®¹i cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh: "LÊy søc ta mµ
gi¶i phãng cho ta chóng t«i ph¶i tri thøc hãa §¶ng, tri thøc hãa d©n téc tiÕp
tôc tri thøc hãa c«ng n«ng, c¶ níc lµ mét x· héi häc tËp, ph¸t huy truyÒn
thèng nh÷ng ngµy míi giµnh ®éc lËp 45 c¶ níc häc ch÷, c¶ níc diÖt giÆc dèt,
c¶ níc diÖt giÆc ®ãi. Ph¶i n¾m lÊy ngän cê khoa häc nh ®· n¾m lÊy ngän cê
d©n téc". Mét d©n téc dèt, mét d©n téc ®ãi nghÌo lµ mét d©n téc yÕu. Chóng ta
®· tõng chiÕn th¾ng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü. Th¾ng lîi ®ã lµ th¾ng lîi
cña lùc lîng trÝ tuÖ ViÖt Nam ®èi víi lùc lîng s¾t thÐp vµ ®« la khæng lå cña
Mü. Con ngêi ViÖt Nam ®· lµm ®îc nh÷ng ®iÒu tëng nh kh«ng lµm ®îc, vµ
t«n tin r»ng con ngêi ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi víi nh÷ng thö th¸ch míi
vÉn sÏ lµm ®îc nh÷ng ®iÒu kú diÖu nh thÕ víi lùc lîng lao ®éng dåi dµo, ngµy
cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. §Êt níc ViÖt Nam sÏ s¸nh vai ®îc
víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u cho dï hiÖn nay chóng ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n,
rÊt nhiÒu sù ®èi ®Çu. ChÝnh v× vËy t«i ®· chän ®Ò tµi: "VÊn ®Ò vÒ ®µo t¹o
nguån nh©n lùc con ngêi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa
®Êt níc" cho ®Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ cña m×nh.

B. Néi dung
I. VÊn ®Ò ®µo t¹o nguån nh©n lùc con ngêi trong sù nghiÖp
c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa

1. ThÕ nµo lµ c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa
a. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ t¸c dông cña c«ng nghiÖp hãa - hiÖn
®¹i hãa
Nh÷ng níc qu¸ ®é tuÇn tù hay cßn gäi lµ nh÷ng níc qu¸ ®é tõ Chñ
nghÜa t b¶n lªn chñ nghÜa x· héi, mÆc dï cha cã ®îc c¬ së vËt chÊt - kü thuËt
cña chñ nghÜa x· héi nhng Ýt ra còng cã tiÒn ®Ò vËt chÊt lµ nÒn ®¹i c«ng nghiÖp
c¬ khÝ do Chñ nghÜa t b¶n ®Ó l¹i. V× vËy ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt
c¸ch m¹ng khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ, øng dông nh÷ng thµnh tùu cña
nã vµo s¶n xuÊt, tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vÒ quan hÖ s¶n
xuÊt, ph©n bè vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt mét c¸ch ®ång ®Òu trong c¶ níc. Thùc
chÊt cña qu¸ tr×nh nµy biÕn nh÷ng tiÒn ®Ò vËt chÊt do chñ nghÜa t b¶n ®Î l¹i
thµnh c¬ së vËt chÊt kinh tÕ cho chñ nghÜa x· h...
A. lêi më ®Çu
Tæng bÝ th ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam - Lª Kh¶
Phiªu ph¸t biÓu t¹i héi th¶o quèc ViÖt Nam trong thÕ 20 ®· tõng nãi:
"D©n téc chóng t«i hiÓu ®Çy ®ñ r»ng: d©n téc m×nh mét d©n téc nghÌo, mét
®Êt níc ®ang ph¸t triÓn ë møc thÊp Chóng t«i hiÓu kho¶ng c¸ch gi÷a nÒn
kinh cña chóng t«i vµ nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi.
Chóng t«i hiÓu khoa häc c«ng nghÖ trong t 21 nh÷ng bíc tiÕn
khæng lå. Thùc hiÖn t tëng ®¹i cña chñ tÞch ChÝ Minh: "LÊy søc ta
gi¶i phãng cho ta chóng t«i ph¶i tri thøc hãa §¶ng, tri thøc a d©n téc tiÕp
tôc tri thøc hãa c«ng n«ng, níc mét héi häc tËp, ph¸t huy truyÒn
thèng nh÷ng ngµy míi giµnh ®éc lËp 45 níc häc ch÷, níc diÖt giÆc dèt,
níc diÖt giÆc ®ãi. Ph¶i n¾m lÊy ngän khoa häc nh ®· n¾m lÊy ngän
d©n téc". Mét d©n téc dèt, mét d©n téc ®ãi nghÌo lµ mét d©n téc yÕu. Chóng ta
®· tõng chiÕn th¾ng thùc d©n Ph¸p ®Õ quèc Mü. Th¾ng lîi ®ã th¾ng lîi
cña lùc lîng trÝ tuÖ ViÖt Nam ®èi víi lùc lîng t thÐp ®« la khæng cña
Mü. Con ngêi ViÖt Nam ®· lµm ®îc nh÷ng ®iÒu tëng nh kh«ng lµm ®îc, vµ
t«n tin ng con ngêi ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi víi nh÷ng thö th¸ch míi
vÉn sÏ lµm ®îc nh÷ng ®iÒudiÖu nh thÕ víi lùc lîng lao ®éng dåi dµo, ngµy
cµng ph¸t triÓn lîng chÊt lîng. §Êt níc ViÖt Nam s¸nh vai ®îc
víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u cho dï hiÖn nay chóng ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n,
rÊt nhiÒu ®èi ®Çu. ChÝnh vËy t«i ®· chän ®Ò tµi: "VÊn ®Ò ®µo t¹o
nguån nh©n lùc con ngêi trong nghiÖp c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa
®Êt níc" cho ®Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ cña m×nh.
TL KTCT & CNXH KH: Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực 9 10 280