Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH:  

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Môc lôc
Më ®Çu.......................................................................................................2
Ch¬ng I: Quy luËt gi¸ trÞ vµ vai trß cña quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn
kinh tÕ hµng ho¸ ......................................................................................3
1.1. Quy luËt gi¸ trÞ....................................................................................3
1.1.1. Néi dung cña Quy luËt gi¸ trÞ...........................................................3
1.1.2. H×nh thøc cña Quy luËt gi¸ trÞ..........................................................4
1.2. Vai trß cña Quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸.....................4
1.2.1. §iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ lu thong hµng ho¸ ..........................................4
1.2.2. KÝch thÝch c¶i tiÕn kü thuËt..............................................................6
1.2.3. Ph©n ho¸ nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ .........................................6
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng viÖc vËn dông Quy luËt gi¸ trÞ vµo nÒn kinh tÕ
níc ta thêi gian qua vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m vËn dông tèt h¬n Quy
luËt gi¸ trÞ ë níc ta trong thêi gian tíi...................................................8
2.1. Thùc tr¹ng vµ vai trß...........................................................................8
2.1.1. Thùc tr¹ng viÖc vËn dông Quy luËt gi¸ trÞ ë níc ta thêi gian qua.8
2.1.2. Vai trß cña Quy luËt gi¸ trÞ............................................................14
2.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m vËn dông tèt h¬n Quy luËt gi¸ trÞ ë níc trong
thêi gian tíi...............................................................................................14
2.2.1. §iÒu tiÕt khèng chÕ vµ qu¶n lý vÜ m«...........................................14
2.2.2. N©ng cao søc c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp........................15
2.2.3. Gi¶m bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi...................................................17
2.2.4. Quan t©m ®Çu t h¬n n÷a vµo nÒn gi¸o dôc.....................................18
KÕt luËn...................................................................................................19
Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................20

2

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, cã nh÷ng quy luËt kinh tÕ chi phèi
ho¹t ®éng cña nh÷ng ngêi qu¶n lý s¶n xuÊt hµng ho¸. Quy luËt kinh tÕ
ho¹t ®éng ë mçi ph¬ng thøc s¶n xuÊt hîp thµnh hÖ thèng t¸c ®éng chi
phèi ho¹t ®éng cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã. V× vËy, viÖc t×m hiÓu vµ n¾m
b¾t c¸c q...
Môc lôc
Më ®Çu.......................................................................................................2
Ch¬ng I: Quy luËt gi¸ trÞ vai trß cña quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn
kinh tÕ hµng ho¸ ......................................................................................3
1.1. Quy luËt gi¸ trÞ....................................................................................3
1.1.1. Néi dung cña Quy luËt gi¸ trÞ...........................................................3
1.1.2. H×nh thøc cña Quy luËt gi¸ trÞ..........................................................4
1.2. Vai trß cña Quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸.....................4
1.2.1. §iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ lu thong hµng ho¸ ..........................................4
1.2.2. KÝch thÝch c¶i tiÕn kü thuËt..............................................................6
1.2.3. Ph©n ho¸ nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ .........................................6
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng viÖc vËn dông Quy luËt gi¸ trÞ vµo nÒn kinh
níc ta thêi gian qua vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m vËn dông tèt h¬n Quy
luËt gi¸ trÞ ë níc ta trong thêi gian tíi...................................................8
2.1. Thùc tr¹ng vµ vai trß...........................................................................8
2.1.1. Thùc tr¹ng viÖc vËn dông Quy luËt gi¸ trÞ ë níc ta thêi gian qua.8
2.1.2. Vai trß cña Quy luËt gi¸ trÞ............................................................14
2.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m vËn dông tèt h¬n Quy luËt gi¸ trÞ ë níc trong
thêi gian tíi...............................................................................................14
2.2.1. §iÒu tiÕt khèng chÕ vµ qu¶n lý vÜ m«...........................................14
2.2.2. N©ng cao søc c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp........................15
2.2.3. Gi¶m bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi...................................................17
2.2.4. Quan t©m ®Çu t h¬n n÷a vµo nÒn gi¸o dôc.....................................18
KÕt luËn...................................................................................................19
Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................20
1
TL KTCT & CNXH KH:   - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH:   - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH:   9 10 644