Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Cải thiện tình hình tài chính tại cty XD và phát triển nông thôn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vÊn ®Ò c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn
ngay g¾t, ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn th ¬ng trêng
yªu cÇu c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i æn ®Þnh. Tuy nhiªn ho¹t
®éng tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng cèt lâi ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh
®îc thùc hiÖn. Nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng chØ lµ mèi quan t©m
cña nhiÒu ®èi tîng nh c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ ®Çu t, chñ ng©n hµng, nhµ
cung cÊp vµ b¹n hµng v× th«ng quan ph©n tÝch tµi chÝnh cho phÐp ng êi sö
dông thu thËp, xö lý c¸c th«ng tin, tõ ®ã ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶
n¨ng tiÒm lùc vµ hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh rñi ro vµ tiÒm n¨ng trong t¬ng lai. §ång thêi c«ng t¸c nghiªn cøu tµi chÝnh nh»m ® a ra mét hÖ thèng
c¸c th«ng tin toµn diÖn phï hîp víi tr×nh ®é, môc ®Ých cña mäi ®èi t îng
cÇn quan t©m, nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p
nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n
vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ c¸c gi¶i
ph¸p kh¸c nh ®Çu t, lîi nhuËn, c¹nh tranh.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, em tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi
"Mét sè ý kiÕn nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh
to¸n cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n"

Ch¬ng I

Mét sè néi dung lý luËn vÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh vµ
kh¶ n¨ng h¹ch to¸n cña C«ng ty x©y dùng vµ
ph¸t triÓn n«ng th«n
I. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, qu¶n trÞ tµi chÝnh.

1. Kh¸i niÖm:

Tµi chÝnh lµ nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ trong viÖc phÊn phèi tæng
s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quèc d©n, g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh
vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ trong doanh nghiÖp ®îc sö dông cho t¸i sö dông
®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu thùc hiÖn chøc n¨ng cña
nhµ níc.
Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét bé phËn c¬ b¶n trong hÖ thèng tµi
chÝnh cña nhµ níc ta hiÖn nay, lµ c¸c quan hÖ tiÒn tÖ g¾n trùc tiÕp víi tæ
chøc huy ®éng ph©n phèi, sö dông vµ qu¶n lý trong qu¸ tr×nh kinh doanh.
2. B¶n chÊt:

Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nhµ níc can thiÖp vµ qu¶n lý
c¸c ho¹t ®éng, lóc ®ã tiÒn chØ ®ãng vai trog trang søc kh«ng ph¶n ¸nh b¶n
chÊt cña sù vËn ®éng kinh tÕ, x· héi. Tµi chÝnh t¸ch rêi sù vËn ®éng cña
c¸c quy luËt kinh tÕ. Trong c¬ chÕ thÞ trêng mçi vËn hµnh kinh tÕ ®Òu ®îc
tiÒn tÖ ho¸. C¸c mÖnh lÖnh hµnh chÝnh ®Òu ®îc thay thÕ b»ng hÖ thèng
ph¸p luËt. C¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tù lo nguån vèn ®Ó ®Çu t vèn cho
s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm theo c¬
chÕ gi¸ do thÞ trêng quy ®Þnh. Nã t¹o ra hµng lo¹t c¸c ...
Më ®Çu
Trong n kinh thÞ trêng vÊn ®Ò c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn
ngay g¾t, ®Ó doanh nghiÖp thÓ tån t¹i vµ ®øng ng trªn th¬ng trêng
yªu u c ho¹t ®éng sn xuÊt kinh doanh pi æn ®Þnh. Tuy nhiªn ho¹t
®éng i chÝnh lµ ho¹t ®éng cèt lâi ®m bo cho viÖc sn xuÊt kinh doanh
®îc thùc hiÖn. Nghiªn u t×nh nh i chÝnh kh«ng chØ lµ i quan t©m
a nhiÒu ®èi tîng nh c¸c nhµ qun lý, c nhµ ®Çu t, chñ ng©n hµng, nhµ
cung p vµ b¹n hµng v× tng quan ph©n tÝch tµi chÝnh cho phÐp ng êi sö
dông thu thËp, xö lý c th«ng tin, tõ ®ã ®¸nh gi¸ t×nh h×nh i chÝnh, kh
ng tiÒm lùc hiÖu qu kinh doanh còng nh rñi ro vµ tiÒm n¨ng trong t-
¬ng lai. §ång thêi ng t¸c nghiªn u tµi chÝnh nh»m ®a ra mét thèng
c th«ng tin toµn diÖn phï hîp víi tr×nh ®é, môc ®Ých a mäi ®èi tîng
n quan t©m, nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh ®Ó tõ ®ã nh÷ng gii pp
nm ci thiÖn t×nh h×nh i chÝnh, n©ng cao hiÖu qu ng vèn, tµi sn
ng cao hiÖu qu sn xuÊt kinh doanh a doanh nghiÖp vµ c gii
ph¸p kh¸c nh ®Çu t, lîi nhuËn, nh tranh.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng n ®Ò trªn, em tiÕn hµnh nghiªn u ®Ò tµi
"Mét ý kiÕn nh»m ci thiÖn nh h×nh i chÝnh vµ kh n¨ng thanh
to¸n cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n"
TL Triết: Cải thiện tình hình tài chính tại cty XD và phát triển nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Cải thiện tình hình tài chính tại cty XD và phát triển nông thôn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
TL Triết: Cải thiện tình hình tài chính tại cty XD và phát triển nông thôn 9 10 464