Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. §Æt vÊn ®Ò
ThÕ giíi ®· bíc vµo thÕ kû 21 víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc c«ng nghÖ (KH - CN). Ngµy nay KH - CN ®îc øng dông rÊt nhiÒu vµo cuéc
sèng cña con ngêi. §Æc biÖt, øng dông tri thøc KH - CN trong ph¸t triÓn kinh
tÕ lµ mét híng ®i ®óng.
ë c¸c níc ph¸t triÓn hiÖn nay, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cã øng dông tri thøc
KH - CN. §èi víi ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo
®Þnh híng XHCN, mÆc dï ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong 15 n¨m ®æi
míi võa qua, song nÒn kinh tÕ vÉn cßn kÐm ph¸t triÓn so víi c¸c níc khu vùc
vµ thÕ giíi, ®ång thêi ®ang gÆp ph¶i nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá: ®ã lµ nguy
c¬ tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu níc trong khu vùc do xuÊt ph¸t cña
ViÖt Nam qu¸ thÊp, l¹i ph¶i ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh quyÕt liÖt. Sù
kh¸c biªt vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña ViÖt Nam so víi c¸c níc ph¸t triÓn lµ rÊt
lín, nh×n chung c«ng nghÖ níc ta tôc hËu so víi tr×nh ®é chung cña thÕ giíi
kho¶ng 3, 4 thËp kû.
Qu¸ tr×nh CNH - H§H dÉn ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu
lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh, ®Æc biÖt lµ sù chuyÓn lao ®éng tõ n«ng nghiÖp sang
c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Môc tiªu trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2010 lµ ®Èy m¹nh nhanh qu¸ tr×nh ®æi míi kü thuËt c«ng
nghÖ trong s¶n xuÊt, më réng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ suÊt ®a ViÖt Nam
trë thµnh mét níc cã tr×nh ®é KTCN ë trung b×nh tiªn tiÕn so víi c¸c níc trong
khu vùc. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng t¨ng trëng c«ng nghiÖp vµ dÞch
vô, gi¶m tû träng cña n«ng nghiÖp trong GDP, ®ång thêi ®iÒu chØnh c¬ cÊu lao
®éng ®Õn n¨m 2010 chØ cßn kho¶ng 50% lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp.
Héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang lµ mét xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i. V×
vËy bªn c¹nh sö dông n¨ng lùc néi sinh, c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam,
kh«ng cã con ®êng nµo kh¸c ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc
c«ng nghÖ vµ ph¶i b¾t kÞp tri thøc míi ®Ó ph¸t triÓn nhanh nÒn kinh tÕ. V× vËy

1

vÊn ®Ò ®Æt ra cho ViÖt Nam hiÖn nay lµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã tri thøc,
tr×nh ®é, tay nghÒ cho sj ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta ®Çu thÕ kû XXI trong ®iÒu kiÖn
cña kinh tÕ tri thøc theo tinh thÇn §¹i héi §¶ng IX lµ “C«ng nghiÖp hãa g¾n
víi hiÖn ®¹i hãa ngay tõ b©y giê vµ trong suèt c¸c giai ®o¹n. N©ng cao hµm lîng tri thøc trong c¸c nh©n tè ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tõng bíc ph¸t triÓn
kinh tÕ tri thøc ë níc ta”. [V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX].
T¹i §¹i héi lÇn thø IX, §¶ng ta ®· ®a ra c...
I. §Æt vÊn ®Ò
ThÕ giíi ®· bíc vµo thÕ kû 21 víi ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc -
c«ng nghÖ (KH - CN). Ngµy nay KH - CN ®îc øng dông rÊt nhiÒu vµo cuéc
sèng cña con ngêi. §Æc biÖt, øng dông tri thøc KH - CN trong ph¸t triÓn kinh
tÕ lµ mét híng ®i ®óng.
ë c¸c níc ph¸t triÓn hiÖn nay, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cã øng dông tri thøc
KH - CN. §èi víi ViÖt Nam ®ang trong q tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh theo
®Þnh híng XHCN, mÆc dï ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong 15 n¨m ®æi
míi võa qua, song nÒn kinh n cßn kÐm ph¸t triÓn so víi c¸c níc khu vùc
thÕ giíi, ®ång thêi ®ang gÆp ph¶i nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá: ®ã nguy
tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu níc trong khu vùc do xuÊt ph¸t cña
ViÖt Nam qu¸ thÊp, l¹i ph¶i ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh quyÕt liÖt. Sù
kh¸c biªt tr×nh ®é c«ng nghÖ cña ViÖt Nam so víi c¸c níc pt triÓn rÊt
lín, nh×n chung c«ng nghÖ níc ta tôc hËu so víi tr×nh ®é chung cña thÕ giíi
kho¶ng 3, 4 thËp kû.
Qu¸ tr×nh CNH - H§H dÉn ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu
lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh, ®Æc biÖt chuyÓn lao ®éng n«ng nghiÖp sang
c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp ch vô. Môc tiªu trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
- héi ®Õn n¨m 2010 lµ ®Èy m¹nh nhanh qu¸ tr×nh ®æi míi thuËt c«ng
nghÖ trong s¶n xuÊt, më réng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ suÊt ®a ViÖt Nam
trë thµnh mét níc cã tr×nh ®é KTCN ë trung b×nh tiªn tiÕn so víi c¸c níc trong
khu vùc. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng t¨ng trëng c«ng nghiÖp vµ dÞch
vô, gi¶m tû träng cña n«ng nghiÖp trong GDP, ®ång thêi ®iÒu chØnh c¬ cÊu lao
®éng ®Õn n¨m 2010 chØ cßn kho¶ng 50% lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp.
Héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang lµ mét xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i. V×
vËy bªn c¹nh sö dông n¨ng lùc néi sinh, c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam,
kh«ng cã con ®êng nµo kh¸c ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc
c«ng nghÖ ph¶i b¾t kÞp tri thøc míi ®Ó ph¸t triÓn nhanh nÒn kinh tÕ. vËy
1
TL Triết: CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TL Triết: CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học 9 10 579