Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: CNH - HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU

Tõ ®¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®Õn nay §¶ng ta lu«n x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp hãa
lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é. Thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã trong nh÷ng
n¨m qua, nhÊt lµ nh÷ng n¨m ®æi míi chóng ta ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu quan
träng t¹o ra thÕ vµ lùc míi chuyÓn sang mét thêi kú ph¸t triÓn cao h¬n ®Èy tíi
mét bíc c«ng nghiÖp ho¸ níc nhµ. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa
nh÷ng n¨m tríc ®©y, do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã cã nguyªn nh©n nãng véi
chñ quan, ®èt nãng giai ®o¹n mµ chóng ta ®· m¾c ph¶i mét sè khuyÕt ®iÓm sai
lÇm mµ NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VI vµ lÇn thø VII ®· v¹ch ra.
Muèn tiÕp tôc ph¸t huy thµnh tÝch, kh¾c phôc yÕu kÐm ®Èy lïi nguy c¬ tôt hËu
vÒ kinh tÕ,sím ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng mét níc nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng
nh©n d©n, t¨ng cêng tiÒm lùc quèc phßng an ninh, cñng cè v÷ng ch¾c ®éc l©p d©n
téc vµ chñ quyÒn quèc gia, t¹o ®iªï kiÖn cho lùc lîng s¶n xuÊt ra ®êi phï hîp víi
quan hÖ s¶n xuÊt míi th× kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ chóng ta ph¶i ®Èy
m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa-hiÖn ®¹i hãa.
VÊn ®Ò c«ng nghiÖp hãa-hiÖn ®¹i hãa lµ mét vÊn ®Ò rÊt réng gåm nhiÒu néi
dung kh¸c nhau, kh«ng thÓ nãi hÕt trong ph¹m vi m«t bµi viÕt. V× vËy, em hy
väng bµi viÕt nµy cã thÓ gióp b¹n ®äc hiÓu thªm vÒ qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãahiÖn ®¹i hãa ë níc ta trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi.

1

I. Néi dung, môc tiªu cña ®êng lèi c«ng nghiÖp hãa- hiÖn
®¹i hãa ë ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é
1. C«ng nghiÖp hãa-hiÖn ®¹i hãa lµ nhiÖm vô trung t©m
a. ThÕ nµo lµ c«ng nghiªp hãa- hiÖn ®¹i hãa
Tríc ®©y, vµo thÕ kû XVII, XVIII, khi cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®îc tiÕn
hµnh ë T©y ¢u, c«ng nghiÖp hãa ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh thay thÕ lao ®éng thñ c«ng
b»ng lao ®éng sö dông m¸y mãc. Nhng theo dßng thêi gian, kh¸i niÖm c«ng
nghiÖp hãa lu«n cã sù thay ®æi cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi,
cña khoa häc c«ng nghÖ, tøc lµ kh¸i niÖm c«ng nghiÖp hãa mang tÝnh lÞch sö.
Dùa trªn viÖc kÕ thõa cã chän läc nh÷ng tri thøc v¨n minh cña nh©n lo¹i vµ rót
kinh nghiÖm trong lÞch sö tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, Héi nghÞ Ban chÊp hµnh
Trung ¬ng lÇn thø bÈy kho¸ VI vµ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII §¶ng
Céng S¶n ViÖt Nam x¸c ®Þnh: c«ng nghiÖp hãa lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n
toµn diÖn c¸c nÒn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ- x·
héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn
2

søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vµ ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i dùa
trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng ng...
LêI NãI §ÇU
Tõ ®¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®Õn nay §¶ng ta lu«n x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp hãa
nhiÖm trung t©m cña thêi qu¸ ®é. Thùc hiÖn nhiÖm ®ã trong nh÷ng
n¨m qua, nhÊt nh÷ng n¨m ®æi míi chóng ta ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu quan
träng t¹o ra thÕ lùc míi chuyÓn sang mét thêi ph¸t triÓn cao h¬n ®Èy tíi
mét bíc c«ng nghiÖp ho¸ níc nhµ. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa
nh÷ng n¨m tríc ®©y, do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã cã nguyªn nh©n nãng véi
chñ quan, ®èt nãng giai ®o¹n chóng ta ®· m¾c ph¶i mét khuyÕt ®iÓm sai
lÇm mµ NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VI vµ lÇn thø VII ®· v¹ch ra.
Muèn tiÕp tôc ph¸t huy thµnh tÝch, kh¾c phôc yÕu kÐm ®Èy lïi nguy c¬ tôt hËu
kinh tÕ,sím ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng mét níc nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng
nh©n d©n, t¨ng cêng tiÒm lùc quèc phßng an ninh, cñng cè v÷ng ch¾c ®éc l©p d©n
téc vµ chñ quyÒn quèc gia, t¹o ®iªï kiÖn cho lùc lîng s¶n xuÊt ra ®êi phï hîp víi
quan s¶n xuÊt míi th× kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c chóng ta ph¶i ®Èy
m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa-hiÖn ®¹i hãa.
VÊn ®Ò c«ng nghiÖp hãa-hiÖn ®¹i hãa mét vÊn ®Ò rÊt réng gåm nhiÒu néi
dung kh¸c nhau, kh«ng thÓ nãi hÕt trong ph¹m vi t bµi viÕt. vËy, em hy
väng bµi viÕt nµy thÓ gióp b¹n ®äc hiÓu thªm qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa-
hiÖn ®¹i hãa ë níc ta trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi.
1
TL Triết: CNH - HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: CNH - HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL Triết: CNH - HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ 9 10 781