Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò c¬ng tiÓu luËn triÕt häc
§Ò tµi: C¬ së lý luËn triÕt häc cña ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë
ViÖt Nam trong thêi k× qu¸ ®é.
Ngêi viÕt: NguyÔn Hoµng Th¸i
Líp: Th¬ng m¹i quèc tÕ - Kho¸ 46
I. Néi dung vµ môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hã ë ViÖt Nam thêi k×
qu¸ ®é.
1. Néi dung cña c«

Lêi më ®Çu
C«ng cuéc x©y dùng x· héi míi ph¶i ®îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¸c
mÆt: quan hÖ s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vµ nh÷ng con ngêi cña
x· héi. C«ng nghiÖp hãa chÝnh lµ con ®êng vµ bíc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬ së
vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i.
X©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i lµ mét
quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ c¸c níc. Tuy nhiªn, tuú tõng níc kh¸c
nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau c¸ch thøc tiÕn hµnh x©y
dùng c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i sÏ kh«ng gièng
nhau.
Níc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét nÒn kinh tÕ phæ biÕn lµ s¶n xuÊt
nhá, lao ®éng thñ c«ng lµ phæ biÕn. C¸i thiÕu thèn nhÊt cña chóng ta lµ mét
nÒn ®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸. Trong thêi ®¹i ngµy nay, c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾n liÒn víi hiÖn
®¹i ho¸. C«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta lµ nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt
cho chñ nghÜa x· héi. §ã lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é

...
§Ò c¬ng tiÓu luËn triÕt häc
§Ò tµi: C¬ së lý luËn triÕt häc cña ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë
ViÖt Nam trong thêi k× qu¸ ®é.
Ngêi viÕt: NguyÔn Hoµng Th¸i
Líp: Th¬ng m¹i quèc tÕ - Kho¸ 46
I. Néi dung vµ môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hã ë ViÖt Nam thêi k×
qu¸ ®é.
1. Néi dung cña c«
TL Triết: Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN - Trang 2
TL Triết: Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TL Triết: Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN 9 10 613