Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Con người và bản chất

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Con ngêi ®èi víi vai trß lµ hai thùc thÓ , thùc thÓ tù nhiªn vµ thc
thÓ x· héi . Hai thùc thÓ nµy thèng nhÊt víi nhau cã m©u thuÉn ®èi
lËp nhng l¹i lµ nh÷ng m©u thuÉn vµ ®èi lËp hç trî cho nhau cïng
ph¸t triÓn . Theo Ph Anghen “cïng víi tù nhiªn cung cÊp nh÷ng
vÇt liÖu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt , lao ®éng lµ nguån gèc cña mäi
cña c¶i vµ lao ®éng lµ s¶n xuÊt .S¶n xuÊt ®iÒu ®ã chØ cã ë con ngêi
lµ ®Æc trng riªng cña con ngßi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn
trong x· héi loa× ngêi”. Còng theo Anghen : “®iÓm kh¸c biÖt gi÷a
x· héi loµI ngêi víi x· héi loµI vËt ë chç loµI vËt may m¾n chØ h¸I
lîm trong khi con ngêi cã s¶n xuÊt”.
S¶n xuÊt x· héi bao gåm s¶n xuÊt vËt chÊt , s¶n xuÊt tinh thÇn
vµ s¶n xuÊt ra b¶n th©n con ngêi . Ba qu¸ trinh nµy kh«ng t¸ch biÖt
víi nhau trong ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt gi÷ vai trß lµ sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn x· héi vµ xÐt ®Õn cïng toµn bé sù vËn ®éng cña ®êi sèng x·
héi Trong mäi thêi ®¹i s¶n xuÊt vËt chÊt lµ qu¸ tr×nh con ngêi sö
dông c«ng cô lao ®éngt¸c dung trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo tù
nhiªn , chÕ biÕn c¸c d¹ng vËt chÊt cña tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶I x·
héi nh»m th¶o m·n nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhu cÇu phong phó
vµ v« tËn cña con ngêi . §ã lµ nh÷ng ph¸t triÓn vÜ ®¹i vÒ qu¸ tr×nh
tån t¹i cña x· héi loµI ngêi cña c¸c nhµ triÕt häc næi tiÕng ThÕ giíi
cßn tån t¹i ë ViÖt Nam th× sao . VÉn biÕt r»ng lao ®éng níc ta dåi
dµo gi¸ lao ®éng rÎ so víi c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ
giíi , giÇu tµI nguyªn thiªn nhiªn víi nh÷ng nguån kho¸ng s¶n
phong phó ®a d¹ng tr÷ lîng lín, ngßi ViÖt Nam cã truyÒn thèng
®Êu tranh kiªn cêng bÊt khuÊt vµ bÒn bØ trong c«ng cuéc tù thuû
th¸ng läi nh»m th¾ng thÕ víi mäi thiªn tai dÞch ho¹ .§øng tríc mäi
sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt rÇm ré
trªn thÕ giíi ,ViªtNam cã nguy c¬ tôt hËu so víi ngay c¶ nh÷ng

quèc gia trong khu vùc chØ cã 1/3 diÖn tÝch víi sè d©n Ýt ái nh lµ:
Malaixia ,MiÕn §iÖn,…
VËy ®Ó ®a ®Êt níc tiÕn kÞp c¸c níc ®ang ph¸t triÓn , ®Èy lïi
nguy c¬ tôt hËu, dËp t¾t mäi ©m mu cña chñ nghÜa ®Õ quèc nh»m
thùc hiÖn diÔn biÕn hoµ b×nh ë ViÖt Nam th× chóng ta cÇn tiÕn hµnh
c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc .Héi nghÞ lÇn thø
VI Ban chÊp hµnh trung ¬ng ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam kho¸
VII(24/11/1993- 1/12/1993)vµ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a
nhiÖm kú 20-25/1/1994)®· x¸c ®Þnh tíi ®©y níc ta “ chuyÓn dµI
sang mét thêi kú míi ,®Èy tíi mét bíc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc nh»m t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm ,®Èy nhanh tèc
®é t¨ng trëng kinh t...
Lêi nãi ®Çu
Con ngêi ®èi víi vai trß lµ hai thùc thÓ , thùc thÓ tù nhiªn vµ thc
thÓ héi . Hai thùc thÓ nµy thèng nhÊti nhau m©u thuÉn ®èi
lËp nhng l¹i lµ nh÷ng u thuÉn ®èi lËp hç trî cho nhau cïng
ph¸t triÓn . Theo Ph Anghen “cïng víi nhiªn cung cÊp nh÷ng
vÇt lu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt , lao ®éng nguån gèc a mäi
cña c¶i lao ®éng s¶n xuÊt .S¶n xuÊt ®iÒu ®ã chØ ë con ngêi
®Æc trng riªng cña con ngßi ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn
trong héi loa× ngêi”. Còng theo Anghen : “®iÓm kh¸c biÖt gi÷a
héi loµI ngêi víi héi loµI vËt ë chç loµI vËt may m¾n chØ h¸I
lîm trong khi con ngêi cã s¶n xuÊt”.
S¶n xuÊt héi bao m n xuÊt vËt chÊt , s¶n xuÊt tinh thÇn
s¶n xuÊt ra b¶n th©n con ngêi . Ba qu¸ trinh nµy kh«ng t¸ch biÖt
víi nhau trong ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt gi÷ vai trß tån t¹i ph¸t
triÓn héi xÐt ®Õn cïng toµn vËn ®éng cña ®êi sèng
héi Trong mäi thêi ®¹i s¶n xuÊt vËt chÊt qu¸ tr×nh con ngêi
dông c«ng lao ®éngt¸c dung trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo
nhiªn , chÕ biÕn c¸c d¹ng vËt chÊt cña nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶I
héi nh»m th¶o m·n nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhu cÇu phong phó
v« tËn cña con ngêi . §ã nh÷ng ph¸t triÓn ®¹i qu¸ tr×nh
tån t¹i cña héi loµI ngêi cña c¸c nhµ triÕt häc næi tiÕng ThÕ giíi
cßn tån t¹i ë ViÖt Nam th× sao . VÉn biÕt r»ng lao ®éng níc ta dåi
dµo gi¸ lao ®éng so víi c¸c quèc gia trong khu vùc trªn thÕ
giíi , giÇu tµI nguyªn thiªn nhiªn víi nh÷ng nguån kho¸ng s¶n
phong phó ®a d¹ng tr÷ lîng lín, ngßi ViÖt Nam truyÒn thèng
®Êu tranh kiªn cêng bÊt khuÊt vµ bÒn bØ trong c«ng cuéc tù thuû
th¸ng läi nh»m th¾ng thÕ víi mäi thiªn tai dÞch ho¹ .§øng tríc mäi
ph¸t triÓn nh b·o cña c¸c thµnh tùu khoa häc thuËt rÇm
trªn thÕ giíi ,ViªtNam cã nguy tôt hËu so víi ngay nh÷ng
TL Triết: Con người và bản chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Con người và bản chất - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TL Triết: Con người và bản chất 9 10 267