Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
TriÕt häc ra ®êi vµ ph¸t triÓn cho ®Õn nay ®· cã lÞch sö gÇn 3000 n¨m.
Sù ph¸t triÓn nh÷ng t tëng triÕt häc cña nh©n lo¹i lµ mét qu¸ tr×nh kh«ng ®¬n
gi¶n. Cuéc ®Êu tranh gi÷a chñ nghÜa duy vËt vµ chñ nghÜa duy t©m, vµ g¾n
víi nã lµ cuéc ®Êu tranh gi÷a c¸c ph¬ng ph¸p nhËn thøc hiÖn thùc – ph¬ng
ph¸p biÖn chøng vµ ph¬ng ph¸p siªu h×nh - tuy lµ c¸i trôc xuyªn suèt lÞch sö
triÕt häc, lµm nªn c¸i “logic néi t¹i kh¸ch quan” cña sù ph¸t triÓn, song lÞch
sö diÔn biÕn cña nã l¹i hÕt søc phøc t¹p.
TriÕt häc M¸c lµ mét hÖ thèng triÕt häc khoa häc vµ c¸ch m¹ng, chÝnh
v× vËy nã ®· trë thµnh thÕ giíi quan vµ ph¬ng ph¸p luËn khoa häc cña giai
cÊp c«ng nh©n vµ nh©n lo¹i tiÕn bé trong thêi ®¹i míi. TriÕt häc M¸c ®· kÕ
thõa nh÷ng tinh hoa, tõ ®ã ®a ra nh÷ng nguyªn lý khoa häc gióp con ngêi
nh©n thøc ®óng vµ c¶i t¹o thÕ giíi.
Sù ra ®êi triÕt häc M¸c t¹o nªn sù biÕn ®æi cã ý nghÜa c¸ch m¹ng trong
lÞch sö ph¸t triÓn triÕt häc cña nh©n lo¹i. C.M¸c vµ Ph.¡ngghen ®· kÕ thõa
mét c¸ch cã phª ph¸n nh÷ng thµnh tùu t duy nh©n lo¹i, s¸ng t¹o nªn chñ
nghÜa duy vËt triÕt häc triÖt ®Ó, kh«ng ®iÒu hoµ víi chñ nghÜa duy t©m vµ
phÐp siªu h×nh. §Ó x©y triÕt häc duy vËt biÖn chøng, M¸c ®· ph¶i c¶i c¶ chñ
nghÜa duy vËt cò vµ c¶ phÐp biÖn chøng duy t©m cña Hªghen. §ã lµ mét cuéc
c¸ch m¹ng thËt sù trong häc thuyÕt vÒ x· héi, mét trong nh÷ng yÕu tè chñ
yÕu cña bíc ngoÆt c¸ch m¹ng mµ M¸c vµ ¡ngghen ®· thùc hiÖn trong triÕt
häc. V× vËy em nghiªn cøu vÊn ®Ò “ Ph©n tÝch thùc chÊt cña cuéc c¸ch
m¹ng trªn lÜnh vùc triÕt häc do M¸c - ¡ngghen thùc hiÖn – ý nghÜa cña
vÊn ®Ò ®ã” cho bµi tiÓu luËn cña m×nh.

1

Néi dung
1. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc
TriÕt häc lµ hÖ thèng nh÷ng quan ®iÓm chung vÒ thÕ giíi, nã xuÊt hiÖn
vµo thêi kú ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña x· héi chiÕm h÷u n« lÖ ë thêi cæ ®¹i,
vµo kho¶ng tõ thÕ kû VIII ®Õn thÕ kû VI tríc c«ng nguyªn víi nh÷ng thµnh
tùu rùc rì trong c¸c nÒn triÕt häc cæ ®¹i ë Trung Quèc, Ên §é vµ Hy L¹p.
Trong gÇn 3000 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn, triÕt häc cã nhiÒu trêng ph¸i
vµ hÖ thèng kh¸c nhau. C¸c hÖ thèng vµ trêng ph¸i ®ã ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t
triÓn vÒ kinh tÕ – x· héi, chÝnh trÞ vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c tri thøc khoa
häc tù nhiªn cña c¸c níc. LÏ ®¬ng nhiªn, sù ph¶n ¸nh ®ã tuú thuéc vµo lËp trêng cña c¸c giai cÊp nhÊt ®Þnh.
Khi nghiªn cøu c¸c hÖ thèng, c¸c trêng ph¸i triÕt häc, chñ nghÜa M¸c
cho r»ng, vÊn ®Õ quan träng hµng ®Çu, “vÊn ®Ò c¬ b¶n lín” hay “vÊn ®Ò tèi
cao” cña triÕt häc lµ vÊn ®Ò quan hÖ gi÷a t duy vµ tån t¹i, gi÷a tinh thÇn vµ
thÕ giíi ...
Lêi më ®Çu
TriÕt häc ra ®êi ph¸t triÓn cho ®Õn nay ®· lÞch gÇn 3000 n¨m.
ph¸t triÓn nh÷ng t tëng triÕt häc cña nh©n lo¹i lµ mét qu¸ tr×nh kh«ng ®¬n
gi¶n. Cuéc ®Êu tranh gi÷a chñ nghÜa duy vËt chñ nghÜa duy t©m, vµ g¾n
víi cuéc ®Êu tranh gi÷a c¸c ph¬ng ph¸p nhËn thøc hiÖn thùc ph¬ng
ph¸p biÖn chøng ph¬ng ph¸p siªu h×nh - tuy lµ c¸i trôc xuyªn suèt lÞch
triÕt häc, lµm nªn c¸i “logic néi t¹i kh¸ch quan” cña sù ph¸t triÓn, song lÞch
sö diÔn biÕn cña nã l¹i hÕt søc phøc t¹p.
TriÕt häc c lµ mét hÖ thèng triÕt häc khoa häc vµ c¸ch m¹ng, chÝnh
vËy ®· trë thµnh thÕ giíi quan vµ ph¬ng ph¸p luËn khoa häc cña giai
cÊp c«ng nh©n nh©n lo¹i tiÕn trong thêi ®¹i míi. TriÕt häc M¸c ®· kÕ
thõa nh÷ng tinh hoa, ®ã ®a ra nh÷ng nguyªn khoa häc gióp con ngêi
nh©n thøc ®óng vµ c¶i t¹o thÕ giíi.
Sù ra ®êi triÕt häc M¸c t¹o nªn sù biÕn ®æi cã ý nghÜa c¸ch m¹ng trong
lÞch sö ph¸t triÓn triÕt häc cña nh©n lo¹i. C.M¸c vµ Ph.¡ngghen ®· thõa
mét c¸ch cã phª ph¸n nh÷ng thµnh tùu t duy nh©n lo¹i, s¸ng t¹o nªn c
nghÜa duy vËt triÕt häc triÖt ®Ó, kh«ng ®iÒu hoµ víi c nghÜa duy t©m
phÐp siªu h×nh. §Ó x©y triÕt häc duy vËt biÖn chøng, M¸c ®· ph¶i c¶i c chñ
nghÜa duy vËt cò vµ c¶ phÐp biÖn chøng duy t©m cña Hªghen. §ã lµ mét cuéc
c¸ch m¹ng thËt trong häc thuyÕt x· héi, mét trong nh÷ng yÕu c
yÕu cña bíc ngoÆt c¸ch m¹ng c vµ ¡ngghen ®· thùc hiÖn trong triÕt
häc. vËy em nghiªn cøu vÊn ®Ò Ph©n tÝch thùc chÊt cña cuéc c¸ch
m¹ng trªn lÜnh vùc triÕt häc do M¸c - ¡ngghen thùc hiÖn ý nghÜa cña
vÊn ®Ò ®ã cho bµi tiÓu luËn cña m×nh.
1
TL Triết: Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL Triết: Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa 9 10 549