Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Đẩy mạnh hoạt động NK của cty XNK và SX bao bì Packexport

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Më §Çu

1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
ë ViÖt Nam hiÖn nay nhËp khÈu gi÷ vai trß hÕt søc quan träng, nã lµ nh©n tè
ph¸t huy søc m¹nh cña nÒn kinh tÕ trong níc. Nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ Nhµ níc
ta thùc hiÖn chñ tr¬ng ®æi míi lµ c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa theo híng xuÊt
khÈu vµ thay thÕ nhËp khÈu. Tuy vËy kh«ng v× thÕ mµ nhËp khÈu gi¶m sót mµ
vÉm t¨ng theo nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong níc, theo môc tiªu xuÊt khÈu
vµ theo xu thÕ héi nhËp, toµn cÇu hãa, th¬ng m¹i quèc tÕ kh«ng ngõng ph¸t triÓn
c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u.
§Ó thùc hiÖn chñ tr¬ng ®êng lèi cña Nhµ níc, kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ
ph¶I xuÊt khÈu chø kh«ng ph¶I lµ gi¶m nhËp khÈu. Nhng nhËp khÈu ®¶m b¶o ph¶I
cã hiÖu qu¶, ®iÒu ®ã phô thuéc lín vµo hiÖu qu¶ xuÊt khÈu tõ b¶n th©n c¸c doanh
nghiÖp.§ã kh«ng chØ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp mµ cßn cña
toµn bé nÒn kinh tÕ hiÖn nay.
C«ng ty lµ mét d¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu trùc thuéc Bé Th¬ng M¹i, C«ng
ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt bao b× kh«ng ngõng ph¸t triÓn chøng tá uy tÝn cña
mét c«ng ty hµng ®Çu trong ngµnh bao b× cña c¶ níc. Tuy nhiªn trong t×nh h×nh
míi, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty mµ trong ®ã kinh doanh nhËp
khÈu chiÕm vÞ trÝ quan träng vµ quyÕt ®Þnh ®ang ®øng tríc khã kh¨n vµ trë ng¹i.
HiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty cha ®îc duy trú æn ®Þnh vµ cha ®îc
c¶I thiÖn ®¸ng kÓ, chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµI c«ng ty.
ViÖc ®¸nh gi¸ hoat ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty ®Ó ®Ò ra mét ssã biÖn
ph¸p n©ng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu cã tÇm quan träng ®Æc biÖt vµ cã ý
nghÜa thiÕt thùc hiÖn nay. Tõ ®ã em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p
®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt bao b× Packexport”.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp
2.Môc ®Ých nghiªn cøu
§Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc ®èi víi C«ng ty vµ kiÕn nghÞ mét sè vÊn ®Ò
víi Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu cña m×nh
gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt bao b× tõ n¨m
2001-2004.
4. KÕt cÊu chuyªn ®Ò
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1 : nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n vÒ nhËp khÈu vµ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp
khÈu cña C«ng ty
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch thùc trang ho¹t ®éng nhËp khÈu ë C«ng ty xuÊt nhËp
kghÈu vµ kü thuËt bao b×
Ch¬ng 3 : Mét sè gi¶I ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu ë
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt b...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Më §Çu
1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
ë ViÖt Nam hiÖn nay nhËp khÈu gi÷ vai trß hÕt søc quan träng, nã lµ nh©n
ph¸t huy søc m¹nh cña nÒn kinh trong níc. Nh÷ng n¨m qua §¶ng Nhµ níc
ta thùc hiÖn chñ tr¬ng ®æi míi c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa theo híng xuÊt
khÈu vµ thay thÕ nhËp khÈu. Tuy vËy kh«ng thÕ nhËp khÈu gi¶m sót
vÉm t¨ng theo nhu cÇu s¶n xuÊt tiªu dïng trong níc, theo môc tiªu xuÊt khÈu
theo xu thÕ héi nhËp, toµn cÇu hãa, th¬ng m¹i quèc kh«ng ngõng ph¸t triÓn
c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u.
§Ó thùc hiÖn chñ tr¬ng ®êng lèi cña Nhµ níc, kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c
ph¶I xuÊt khÈu chø kh«ng ph¶I lµ gi¶m nhËp khÈu. Nhng nhËp khÈu ®¶m b¶o ph¶I
hiÖu qu¶, ®iÒu ®ã phô thuéc lín vµo hiÖu qu¶ xuÊt khÈu tõ b¶n th©n c¸c doanh
nghiÖp.§ã kh«ng chØ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp mµ cßn cña
toµn bé nÒn kinh tÕ hiÖn nay.
C«ng ty mét d¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu trùc thuéc Bé Th¬ng M¹i, C«ng
ty xuÊt nhËp khÈu thuËt bao kh«ng ngõng ph¸t triÓn chøng uy tÝn cña
mét c«ng ty hµng ®Çu trong ngµnh bao cña níc. Tuy nhiªn trong t×nh h×nh
míi, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong ®ã kinh doanh nhËp
khÈu chiÕm trÝ quan träng quyÕt ®Þnh ®ang ®øng tríc khã kh¨n trë ng¹i.
HiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty cha ®îc duy trú æn ®Þnh cha ®îc
c¶I thiÖn ®¸ng kÓ, chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµI c«ng ty.
ViÖc ®¸nh gi¸ hoat ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty ®Ó ®Ò ra mét ssã biÖn
ph¸p n©ng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu tÇm quan träng ®Æc biÖt ý
nghÜa thiÕt thùc hiÖn nay. Tõ ®ã em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p
®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuËt bao -
Packexport”.
1
TL Triết: Đẩy mạnh hoạt động NK của cty XNK và SX bao bì Packexport - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Đẩy mạnh hoạt động NK của cty XNK và SX bao bì Packexport - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
TL Triết: Đẩy mạnh hoạt động NK của cty XNK và SX bao bì Packexport 9 10 985