Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Đói nghèo

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lêi giíi thiÖu
1. Bèi c¶nh nghiªn cøu
Bíc sang thÕ kû XXI, ®ãi nghÌo vÉn lµ vÊn ®Ò cã tÝnh toµn cÇu. Mét bøc
tranh tæng thÓ lµ thÕ giíi víi gÇn mét nöa sè d©n sèng díi 2USD*/ngµy vµ cø 8
trong sè 100 trÎ em kh«ng sèng ®îc ®Õn 5 tuæi. V× vËy mét phong trµo s«i næi
vµ réng kh¾p trªn thÕ giíi lµ ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó ®Èy lïi nghÌo ®ãi. Cßn
ViÖt Nam th× sao? Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ViÖt Nam ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét
trong nh÷ng níc cã c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo tèt nhÊt theo tiªu chuÈn vµ
ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®êng nghÌo khæ cña WB, tû lÖ nghÌo ë ViÖt Nam gi¶m
tõ 58,1% n¨m 1993 xuèng cßn 37,4% n¨m 1998 vµ hiÖn nay cßn kho¶ng 30%.
Theo tiªu chuÈn quèc gia tû lÖ nghÌo ®ãi cña níc ta gi¶m tõ 30,01% n¨m
1992 xuèng 11% n¨m 2000. Tuy quy m« ®ãi nghÌo toµn quèc gi¶m nhanh.
Nhng thùc tr¹ng cho thÊy, ViÖt Nam vÉn lµ mét níc nghÌo. Con sè c¸c hé bÞ
t¸i nghÌo lµ rÊt lín b×nh qu©n hµng n¨m kho¶ng 50.000 hé (riªng n¨m 1996 vµ
1997 mçi n¨m kho¶ng gÇn 100.000 hé do b·o lôt. NÕu so s¸nh t×nh tr¹ng ®ãi
nghÌo cña níc ta víi c¸c níc trªn thÕ giíi th× tÝnh bøc xóc cña nã lµ rÊt lín,
ngìng nghÌo cña ViÖt Nam vÉn xa víi ngìng nghÌo cña thÕ giíi.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
Víi mét tû lÖ kh«ng nhá sè d©n ®ang sång trong c¶nh cïng cùc, ViÖt
Nam sÏ khã thùc hiÖn ®îc tiÕn tr×nh CNH-H§H ®Êt níc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i
lµm sao ®Èy lïi ®îc t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo xuèng. Nhng muèn cã nh÷ng chÝnh
s¸ch, biÖn ph¸p xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo hiÖu qu¶ th× nhÊt thiÕt ph¶i hiÓu ®îc
nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn tíi t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi cña ViÖt Nam. NhËn thøc
®îc yªu cÇu bøc thiÕt ®ã, nghiªn cøu nµy sÏ tËp trung ®i s©u vµo thùc tr¹ng
nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam, c¸c nguyªn nh©n lµm cho mét sè ngêi rêi vµo c¶nh
khèi cïng, c¸c mèi quan hÖ gi÷a nghÌo ®ãi víi c«ng b»ng x· héi, sù ph©n ho¸
giµu nghÌo gi÷a c¸c vïng kh¸c nhau. Nghiªn cøu nµy cßn gióp ta hiÓu thªm
møc ®é, tÇm ¶nh hëng cña nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam còng nh nhiÒu níc trªn thÕ
giíi. Nã ¶nh hëng nh thÕ nµo, t¸c ®éng ra sao ®Õn chÊt lîng cuéc sèng cña ngêi d©n, còng nh sù c¶i thiÖn vÞ thÕ cña quèc gia. Cuèi cïng, nghiªn cøu sÏ ®a
ra mét sè gi¶i ph¸p mang tÝnh ®Þnh híng ®Ó gióp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo hiÖu qu¶
h¬n.
*

2USD tÝnh theo PPP

3. Ph¹m vi vµ ®èi tîng nghiªn cøu
Nghiªn cøu nµy sÏ chØ ra tæng quan cña sù nghÌo ®ãi trªn thÕ giíi vµ chñ
yÕu xo¸y s©u vµo t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
§èi tîng ®îc ®Ò cËp ®Õn chÝnh lµ nh÷ng ngêi nghÌo ®ãi. Hä lµ ai vµ møc khèn
khæ cña hä ®Õn ®©u, cÇn ph¶i lµm nh÷ng g× cho cuéc sèng cña hä tèt ®Ñp h¬n.
Th«ng qua c¸c ngìng...
Lêi giíi thiÖu
1. Bèi c¶nh nghiªn cøu
Bíc sang thÕ XXI, ®ãi nghÌo vÉn vÊn ®Ò tÝnh toµn cÇu. Mét bøc
tranh tæng thÓ lµ thÕ giíi víi gÇn mét nöa sè d©n sèng díi 2USD
*
/ngµy vµ cø 8
trong sè 100 trÎ em kh«ng sèng ®îc ®Õn 5 tuæi. V× vËy mét phong trµo s«i næi
réng kh¾p trªn thÕ giíi ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó ®Èy lïi nghÌo ®ãi. Cßn
ViÖt Nam th× sao? Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ViÖt Nam ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét
trong nh÷ng níc c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo tèt nhÊt theo tiªu chuÈn
ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®êng nghÌo k cña WB, nghÌo ë ViÖt Nam gi¶m
tõ 58,1% n¨m 1993 xuèng cßn 37,4% n¨m 1998 vµ hiÖn nay cßn kho¶ng 30%.
Theo tiªu chuÈn quèc gia nghÌo ®ãi cña níc ta gi¶m tõ 30,01% n¨m
1992 xuèng 11% n¨m 2000. Tuy quy m« ®ãi nghÌo toµn quèc gi¶m nhanh.
Nhng thùc tr¹ng cho thÊy, ViÖt Nam vÉn mét níc nghÌo. Con c¸c
t¸i nghÌo lµ rÊt lín b×nh qu©n hµng n¨m kho¶ng 50.000 hé (riªng n¨m 1996 vµ
1997 mçi n¨m kho¶ng gÇn 100.000 do b·o lôt. NÕu so s¸nh t×nh tr¹ng ®ãi
nghÌo cña níc ta víi c¸c níc trªn thÕ giíi th× tÝnh bøc xóc cña rÊt lín,
ngìng nghÌo cña ViÖt Nam vÉn xa víi ngìng nghÌo cña thÕ giíi.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
Víi mét kh«ng nhá d©n ®ang sång trong c¶nh cïng cùc, ViÖt
Nam sÏ khã thùc hiÖn ®îc tiÕn tr×nh CNH-H§H ®Êt níc. VÊn ®Ò ®Æt ra ph¶i
lµm sao ®Èy lïi ®îc nh tr¹ng ®ãi nghÌo xuèng. Nhng muèn nh÷ng chÝnh
s¸ch, biÖn ph¸p xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo hiÖu qu¶ th× nhÊt thiÕt ph¶i hiÓu ®îc
nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn tíi t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi cña ViÖt Nam. NhËn thøc
®îc yªu cÇu bøc thiÕt ®ã, nghiªn cøu nµy sÏ tËp trung ®i s©u vµo thùc tr¹ng
nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam, c¸c nguyªn nh©n lµm cho mét ngêi rêi vµo c¶nh
khèi cïng, c¸c mèi quan hÖ gi÷a nghÌo ®ãi víi c«ng b»nghéi, sù ph©n ho¸
giµu nghÌo gi÷a c¸c vïng kh¸c nhau. Nghiªn cøu nµy cßn gióp ta hiÓu thªm
møc ®é, tÇm ¶nh hëng cña nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam còng nh nhiÒu níc trªn thÕ
giíi. Nã ¶nh hëng nh thÕ nµo, t¸c ®éng ra sao ®Õn chÊt lîng cuéc sèng cña ng-
êi d©n, còng nh c¶i thiÖn thÕ cña quèc gia. Cuèi cïng, nghiªn cøu ®a
ra mét sè gi¶i ph¸p mang tÝnh ®Þnh híng ®Ó gióp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo hiÖu qu¶
h¬n.
*
2USD tÝnh theo PPP
TL Triết: Đói nghèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Đói nghèo - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
TL Triết: Đói nghèo 9 10 476