Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Gia công hàng XK tại XN may XK Lạc Trung

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi më ®Çu
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xu thÕ toµn cÇu ho¸, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy
cµng diÔn ra m¹nh mÏ; mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi
cµng trë nªn chÆt chÏ vµ rÊt phøc t¹p, chóng t¸c ®éng rÊt nhiÒu ®Õn sù
ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. Víi thùc tÕ cÊp thiÕt trªn ®ßi hái
ViÖt Nam ph¶i tÝch cùc, chñ ®éng tham gia héi nhËp kinh tÕ víi kinh tÕ
khu vùc vµ trªn thÕ giíi nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ nh÷ng thÕ m¹nh cña
nÒn kinh tÕ trong níc.
Bªn c¹nh nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nh
xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ th× c¸c ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ còng lµ mét ph¬ng ph¸p h÷u hiÖu, nã võa phï hîp víi thùc tÕ nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay
®ång thêi phï hîp víi ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp
ho¸.
Trong gia c«ng quèc tÕ th× lÜnh vùc gia c«ng may mÆc ®ãng mét vai
trß kh¸ quan träng trong tæng s¶n phÈm quèc néi cña níc ta. Nh÷ng n¨m gÇn
®©y tuy cã tr¶i qua nh÷ng th¨ng trÇm do sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ,
chÝnh trÞ thÕ giíi, nhng ngµnh may mÆc xuÊt khÈu ë ViÖt nam ®· nhanh chãng
t×m ®îc b¹n hµng vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc chÝnh m×nh trªn thÞ trêng thÕ
giíi. §Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ vÊn ®Ò gia c«ng quèc tÕ nãi chung vµ gia c«ng
hµng may mÆc nãi riªng t«i ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t
®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu ë XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung"
®Ó viÕt thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nh»m ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc
tr¹ng gia c«ng ë XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. §ång thêi ®a ra mét sè
gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu ë XÝ
nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung.
Bµi b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 ch¬ng:

2

Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò vÒ gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cña ViÖt
Nam
Ch¬ng 2: Ho¹t ®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp may
xuÊt khÈu L¹c Trung
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng gia c«ng
may mÆc xuÊt khÈu ë XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban Gi¸m ®èc cïng c¸c c« chó, c¸c anh
chÞ trong phßng KÕ ho¹ch – Kinh doanh cña XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c
Trung ®· tËn t×nh chØ b¶o cho t«i trong thêi gian thùc tËp ë ®©y.
T«i còng xin göi lêi c¶m ¬n ®Æc biÖt tíi c« gi¸o híng dÉn thùc tËp t«i,
Ths. NguyÔn TuyÕt Nhung lµ ngêi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì, gãp ý ®Ó t«i cã thÓ
hoµn thµnh tèt bµi thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp.
Do kinh nghiÖm thùc tÕ cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn bµi thu ho¹ch
thùc tËp tèt nghiÖp kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ...
Lêi më ®Çu
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xu thÕ toµn cÇu ho¸, héi nhËp kinh quèc ngµy
cµng diÔn ra m¹nh mÏ; mèi quan kinh gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi
cµng trë nªn chÆt chÏ rÊt phøc t¹p, chóng t¸c ®éng rÊt nhiÒu ®Õn
ph¸t triÓn kinh cña mçi quèc gia. Víi thùc cÊp thiÕt trªn ®ßi hái
ViÖt Nam ph¶i tÝch cùc, chñ ®éng tham gia héi nhËp kinh víi kinh
khu vùc vµ trªn thÕ giíi nh»m khai th¸c hiÖu qu¶ nh÷ng thÕ m¹nh cña
nÒn kinh tÕ trong níc.
Bªn c¹nh nh÷ng ho¹t ®éng kinh ®èi ngo¹i ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nh
xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ th× c¸c ho¹t ®éng gia c«ng quèc còng mét ph-
¬ng ph¸p h÷u hiÖu, võa p hîp víi thùc nÒn kinh níc ta hiÖn nay
®ång thêi phï hîp víi ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp
ho¸.
Trong gia c«ng quèc th× lÜnh vùc gia c«ng may mÆc ®ãng mét vai
trß kh¸ quan träng trong tæng s¶n phÈm quèc néi cña níc ta. Nh÷ng n¨m gÇn
®©y tuy tr¶i qua nh÷ng th¨ng trÇm do biÕn ®éng cña t×nh nh kinh tÕ,
chÝnh trÞ thÕ giíi, nhng ngµnh may mÆc xuÊt khÈu ë ViÖt nam ®· nhanh chãng
t×m ®îc b¹n hµng ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc chÝnh m×nh trªn thÞ trêng thÕ
giíi. §Ó t×m hiÓu h¬n vÊn ®Ò gia c«ng quèc nãi chung gia c«ng
hµng may mÆc nãi riªng t«i ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t
®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu ë nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung"
®Ó viÕt thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nh»m ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc
tr¹ng gia c«ng ë nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung. §ång thêi ®a ra mét
gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu ë
nghiÖp may xuÊt khÈu L¹c Trung.
Bµi b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 ch¬ng:
1
TL Triết: Gia công hàng XK tại XN may XK Lạc Trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Gia công hàng XK tại XN may XK Lạc Trung - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
TL Triết: Gia công hàng XK tại XN may XK Lạc Trung 9 10 217