Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 1629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn më ®Çu
1.TÝnh cÊp thiÕt cña luËn ¸n
Bao b× lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng cña s¶n phÈm. Nã x¸c ®Þnh
kh¶ n¨ng b¸n/tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng, nhng b¶n th©n nã kh«ng ph¶i lµ
s¶n phÈm mµ ngêi tiªu dïng cÇn mua ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vËt chÊt cña hä.
Tõ xa xa, ngêi ta ®· sö dông bao b×, nhng chñ yÕu víi môc ®Ých ®Ó chøa
®ùng, vËn chuyÓn s¶n phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. Sö dông bao b× ®Ó
b¶o qu¶n s¶n phÈm, ®Ó tiªu thô/b¸n s¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých c¬ b¶n khi
nÒn kinh tÕ hµng ho¸ kÐm ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, lu
th«ng hµng ho¸ ngµy cµng më réng, viÖc h×nh thµnh c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng
m¹i t¸ch khái hÖ thèng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× vÊn ®Ò bao b×
trë nªn quan träng h¬n ®èi víi c¶ ngêi s¶n xuÊt, ngêi kinh doanh vµ ngêi tiªu
dïng. Mèi quan hÖ gi÷a mét s¶n phÈm vµ bao b× cña nã lµ mèi quan hÖ phô
thuéc chÆt chÏ víi nhau.
Mét s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt cßn cÇn ph¶i cã bao b× ®Ñp, thÝch hîp, hÊp
dÉn… míi cã thÓ b¸n ®îc trªn thÞ trêng. Bao b× mang l¹i cho hµng ho¸ søc c¹nh
tranh míi vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh kinh doanh hµng ho¸. Trong nhiÒu n¨m qua, bao
b× s¶n phÈm ë níc ta cha ®îc quan t©m ®óng møc, cha ®îc nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ
tÇm quan träng cña nã ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ hiÖu qu¶
kinh doanh cña mçi ®¬n vÞ kinh tÕ nãi riªng. ViÖc s¶n xuÊt, sö dông bao b× cßn
nhiÒu bÊt cËp g©y ra nhiÒu hËu qu¶ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, hiÖu qu¶ kinh
doanh vµ vÊn ®Ò m«i trêng sinh th¸i. HÖ thèng lý luËn vÒ bao b×, qu¶n lý bao b×
vµ sö dông bao b× cha ®îc hoµn thiÖn, cßn ch¾p v¸. Trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i, viÖc sö dông bao b× cßn phô thuéc nhiÒu vµo ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸,
cha chñ ®éng khai th¸c tiÒm n¨ng cña bao b× ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh
cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc. Thùc
tr¹ng trªn ®Æt ra vÊn ®Ò cÇn cã sù nghiªn cøu, hÖ thèng ho¸ c¸c c¬ së lý luËn vµ
thùc tiÔn vÒ bao b× vµ sö dông bao b× trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh
nghiÖp th¬ng m¹i, tríc hÕt lµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc ®Ó ph¸t huy vai
trß cña bao b×, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông bao b× trong ho¹t ®éng kinh doanh,
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.

V× vËy, viÖc lùa chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
sö dông bao b× trong ho¹t ®éng kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc (lÊy vÝ dô ë ®Þa bµn Hµ Néi)” lµm luËn ¸n cã ý nghÜa cÊp thiÕt c¶ vÒ mÆt lý
luËn vµ thùc tiÔn. Mong muèn cña t¸c gi¶ luËn ¸n lµ gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc
...
PhÇn më ®Çu

Bao mét trong nh÷ng yÕu quan träng cña s¶n phÈm. x¸c ®Þnh
kh¶ n¨ng b¸n/tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng, nhng b¶n th©n kh«ng ph¶i
s¶n phÈm mµ ngêi tiªu dïng cÇn mua ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vËt chÊt cña hä.
xa xa, ngêi ta ®· dông bao b×, nhng chñ yÕu víi môc ®Ých ®Ó chøa
®ùng, vËn chuyÓn s¶n phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. Sö dông bao b× ®Ó
b¶o qu¶n s¶n phÈm, ®Ó tiªu thô/b¸n s¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých c¬ b¶n khi
nÒn kinh hµng ho¸ kÐm ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh ph¸t triÓn, lu
th«ng hµng ho¸ ngµy cµng më réng, viÖc h×nh thµnh c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng
m¹i t¸ch khái thèng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× vÊn ®Ò bao
trë nªn quan träng h¬n ®èi víi ngêi s¶n xuÊt, ngêi kinh doanh ngêi tiªu
dïng. Mèi quan gi÷a mét s¶n phÈm bao cña mèi quan phô
thuéc chÆt chÏ víi nhau.
Mét s¶n phÈm chÊt lîng tèt cßn cÇn ph¶i bao ®Ñp, thÝch hîp, hÊp
dÉn míi thÓ b¸n ® îc trªn thÞ trêng. Baomang l¹i cho hµng ho¸ søc c¹nh
tranh míi vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh kinh doanh hµng ho¸. Trong nhiÒu n¨m qua, bao
s¶n phÈm ë níc ta cha ®îc quan t©m ®óng møc, cha ®îc nhËn thøc ®Çy ®ñ
tÇm quan träng cña nã ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh nãi chung hiÖu qu¶
kinh doanh cña mçi ®¬n kinh nãi riªng. ViÖc s¶n xuÊt, dông bao cßn
nhiÒu bÊt cËp g©y ra nhiÒu hËu qu¶ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, hiÖu qu¶ kinh
doanh vÊn ®Ò m«i trêng sinh th¸i. thèng luËn bao b×, qu¶n bao
dông bao cha ®îc hoµn thiÖn, cßn ch¾p v¸. Trong c¸c doanh nghiÖp th-
¬ng m¹i, viÖc dông bao cßn phô thuéc nhiÒu vµo ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸,
cha chñ ®éng khai th¸c tiÒm n¨ng cña bao ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh
cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc. Thùc
tr¹ng trªn ®Æt ra vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu, thèng ho¸ c¸c luËn
thùc tiÔn bao dông bao b× trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh
nghiÖp th¬ng m¹i, tríc hÕt doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc ®Ó ph¸t huy vai
trß cña bao b×, n©ng cao hiÖu qu¶ dông bao trong ho¹t ®éng kinh doanh,
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.
TL Triết: Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
TL Triết: Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN 9 10 361