Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hiệu quả SXKD ở cty Than Mạo Khê

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

Níc ta ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nh»m ®¶m b¶o môc tiªu d©n giµu níc m¹nh
x· héi c«ng b»ng v¨n minh. §Ó biÕn ®iÒu ®ã thµnh hiÖn thùc, mét trong nh÷ng
nhiÖm vô ph¶i lµm lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc, b»ng c¸ch ph¶i cã nÒn
c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn.
C¸c ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh s¶n xuÊt nãi riªng ®ang ®ãng
vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù më mang nÒn kinh tÕ níc nhµ. Trong
ngµnh s¶n xuÊt th× cã ngµnh s¶n xuÊt than ®¸ hiÖn nay c¸c ngµnh s¶n xuÊt dÇu
má, khÝ ®èt, ®iÖn n¨ng ®ang ph¸t triÓn nhng cha m¹nh do vËy ngµnh s¶n xuÊt
than ®ang gi÷ vai trß träng yÕu, quyÕt ®Þnh, trong mét sè ngµnh c«ng nghiÖp
nh ho¸ chÊt, luyÖn kim, nhiÖt ®iÖn v.v... Than cßn lµ mÆt b»ng xuÊt khÈu b¸n
lÊy ngo¹i tÖ ®Ó mua m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ m¸y. VËt liÖu kü
thuËt cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp.
VËy viÖc hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh s¶n xuÊt than lµ ®iÒu cÇn thiÕt, vÊn ®Ò nµy
®· ®îc ®¶ng, ChÝnh phñ quan t©m ®óng mùc, do ®ã ngµnh than, ®· cã nhiÒu
thay ®æi, ®îc thèng nhÊt qu¶n lý theo m« h×nh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh trong
ph¹m vi c¶ níc. Ngµnh than hiÖn nay ®· tõng bíc ®îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn
kh«ng ngõng, hiÖn nay ®ang thùc hiÖn khai th¸c víi s¶n lîng 10 triÖu tÊn than
s¹ch vµo n¨m 2000. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn ngµnh than ph¶i gi¶i quyÕt c¸c
vÊn ®Ò nh c¶i thiÖn n¨ng lùc s¶n xuÊt, tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, phÊn ®Êu gi¶m
chi phÝ cho s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Kh«ng ngõng ®µo t¹o ®éi
ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng cêng ®éi ngò thî bËc cao trong khai th¸c
v.v...
Ngoµi sù l·nh ®¹o cña §¶ng cña ChÝnh phñ, sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña
Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam, c¸c xÝ nghiÖp than M¹o Khª nãi riªng ®· thÊy
®îc nhiÖm vô quan träng cña m×nh mµ ®ang nç lùc phÊn ®Êu ®Ó s¶n xuÊt ra
1

nhiÒu than chÊt lîng tèt, gãp phÇn vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc
nhµ.
§îc sù gióp ®ì cña gi¸m ®èc, c¸c phßng ban cña má Than M¹o Khª trùc
tiÕp lµ phßng kÕ to¸n trong thêi gian thùc tËp em ®· chän ®îc ®Ò tµi cña
chuyªn ®Ò lµ: "§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty than
M¹o Khª". Néi dung chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn:
Ch¬ng I: VÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh
V× ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n nªn chuyªn ®Ò khã tr¸nh
khái thiÕu sãt thÇy c« th«ng c¶m.

2

Ch¬ng I
VÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
1.1. Kh...
Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc c¸ch m¹ng x· héi c nghÜa, c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nh»m ®¶m b¶o môc tiªu d©n giµu níc m¹nh
x· héi c«ng b»ng v¨n minh. §Ó biÕn ®iÒu ®ã thµnh hiÖn thùc, mét trong nh÷ng
nhiÖm ph¶i lµm ph¸t triÓn nÒn kinh ®Êt níc, b»ng c¸ch ph¶i nÒn
c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn.
C¸c ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh s¶n xuÊt nãi riªng ®ang ®ãng
vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi më mang nÒn kinh níc nhµ. Trong
ngµnh s¶n xuÊt th× cã ngµnh s¶n xuÊt than ®¸ hiÖn nay c¸c ngµnh s¶n xuÊt dÇu
má, khÝ ®èt, ®iÖn n¨ng ®ang ph¸t triÓn nhng chanh do vËy ngµnh s¶n xuÊt
than ®ang gi÷ vai trß träng yÕu, quyÕt ®Þnh, trong mét ngµnh c«ng nghiÖp
nh ho¸ chÊt, luyÖn kim, nhiÖt ®iÖn v.v... Than cßn mÆt b»ng xuÊt khÈu b¸n
lÊy ngo¹i ®Ó mua m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ m¸y. t liÖu
thuËt cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp.
VËy viÖc hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh s¶n xuÊt than ®iÒu cÇn thiÕt, vÊn ®Ò nµy
®· ®îc ®¶ng, ChÝnh phñ quan t©m ®óng mùc, do ®ã ngµnh than, ®· nhiÒu
thay ®æi, ®îc thèng nhÊt qu¶n theo m« h×nh tËp ®oµn kinh m¹nh trong
ph¹m vi níc. Ngµnh than hiÖn nay ®· tõng bíc ®îc æn ®Þnh ph¸t triÓn
kh«ng ngõng, hiÖn nay ®ang thùc hiÖn khai th¸c víi s¶n lîng 10 triÖu tÊn than
s¹ch vµo n¨m 2000. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn ngµnh than ph¶i gi¶i quyÕt c¸c
vÊn ®Ò nh c¶i thiÖn n¨ng lùc s¶n xuÊt, chøc s¶n xuÊt hîp lý, phÊn ®Êu gi¶m
chi pcho s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Kh«ng ngõng ®µo t¹o ®éi
ngò c¸n c«ng nh©n viªn, t¨ng cêng ®éi ngò thî c cao trong khai th¸c
v.v...
Ngoµi l·nh ®¹o cña §¶ng cña ChÝnh phñ, l·nh ®¹o trùc tiÕp cña
Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam, c¸c nghiÖp than M¹o Khª nãi riªng ®· thÊy
®îc nhiÖm vô quan träng cña m×nh mµ ®ang lùc phÊn ®Êu ®Ó s¶n xuÊt ra
1
TL Triết: Hiệu quả SXKD ở cty Than Mạo Khê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hiệu quả SXKD ở cty Than Mạo Khê - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
TL Triết: Hiệu quả SXKD ở cty Than Mạo Khê 9 10 888