Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hiệu quả XK tại cty XNK HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ qu¶n lý kinh tÕ doanh nghiÖp nãi riªng trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù tån t¹i vµ ®iÒu tiÕt cña nh÷ng quy luËt kinh tÕ kh¸ch
quan nh: quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, gi¸ c¶ … ®ßi hái ph¶i cung cÊp
nh÷ng th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn
c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng, vËt t,
tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, lµm c¬ së ®Ò ra c¸c chñ tr¬ng,
chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ.
§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn, ®ßi hái chñ doanh nghiÖp vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý
doanh nghiÖp cÇn ph¶i nhËn thøc vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý h÷u hiÖu
trong ®ã cã ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng kinh
tÕ rÊt phøc t¹p vµ mang tÝnh ®Æc thï. Nã liªn quan vµ t¸c ®éng ®Õn rÊt nhiÒu
ngµnh kinh tÕ kü thuËt. §ång thêi nã còng chÞu sù t¸c ®éng vµ ¶nh hëng cña
nhiÒu ngµnh, nhiÒu yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña
c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu rÊt réng r·i. Do vËy nã chÞu sù c¹nh tranh gay
g¾t cña thÞ trêng quèc tÕ trong quan hÖ bu«n b¸n. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn,
kinh doanh cã l·i trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh ph¶i nhËn
thøc tÇm quan träng vµ thùc hiÖn thêng xuyªn ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ.
chÝnh v× vai trß quan träng cña ho¹t ®éng ph©n tÝch mµ em ®· chän ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu ” ®Ó lµm luËn
v¨n tèt nghiÖp.
Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Hµ Néi,
em ®· ®îc t×m hiÓu vÒ chøc n¨ng, ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô cña c«ng ty, t×nh h×nh
thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i c«ng ty, em ®· sö dông nh÷ng
lý thuyÕt ®· ®îc häc ë trêng kÕt hîp víi thùc tÕ ®Ó viÕt b¶n luËn v¨n nµy. LuËn
v¨n gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÇn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ ph©n tÝch
ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ph©n tÝch t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu t¹i C«ng ty
xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi.
Ch¬ng III: Hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu
t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi.
SV: TrÇn ViÖt Linh - K36 D5

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu
vµ ph©n tÝch ho¹t §éng xuÊt khÈu
I. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh
doanh xuÊt khÈu

1/ Kh¸i niÖm xuÊt khÈu hµng ho¸, hiÖu qu¶ xuÊt khÈu vµ ®Æc ®iÓm ho¹t
®éng kinh doanh xuÊt khÈu
1.1/ Kh¸i niÖm vÒ xuÊt khÈu hµng ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Qu¶n lý kinh nãi chung qu¶nkinh doanh nghiÖp nãi riªng trong
nÒn kinh thÞ trêng víi tån t¹i vµ ®iÒu tiÕt cña nh÷ng quy luËt kinh kh¸ch
quan nh: quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, gi¸ ®ßi hái ph¶i cung cÊp
nh÷ng th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c toµn diÖn t×nh h×nh thùc hiÖn
c¸c nhiÖm s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh qu¶n dông lao ®éng, vËt t,
tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, lµm së ®Ò ra c¸c chñ tr¬ng,
chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ.
§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn, ®ßi hái chñ doanh nghiÖp c¸c c¸n qu¶n lý
doanh nghiÖp cÇn ph¶i nhËn thøc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n h÷u hiÖu
trong ®ã ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ho¹t ®éng kinh
rÊt phøc t¹p mang tÝnh ®Æc thï. liªn quan t¸c ®éng ®Õn rÊt nhiÒu
ngµnh kinh thuËt. §ång thêi còng chÞu sù t¸c ®éng ¶nh hëng cña
nhiÒu ngµnh, nhiÒu yÕu thuéc m«i trêng kinh doanh. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña
c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu rÊt réng r·i. Do vËy chÞu c¹nh tranh gay
g¾t cña thÞ trêng quèc tÕ trong quan bu«n b¸n. §Ó thÓ tån t¹i ph¸t triÓn,
kinh doanh l·i trong chÕ thÞ trêng, ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh ph¶i nhËn
thøc tÇm quan träng thùc hiÖn thêng xuyªn ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ.
chÝnh vai trß quan träng cña ho¹t ®éng ph©n tÝch em ®· chän ®Ò tµi:
Hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu ®Ó lµm luËn
v¨n tèt nghiÖp.
Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Néi,
em ®· ®îc t×m hiÓu chøc n¨ng, ®Æc ®iÓm, nhiÖm cña c«ng ty, t×nh h×nh
thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i c«ng ty, em ®· sö dông nh÷ng
thuyÕt ®· ®îc häc ë trêng kÕt hîp víi thùc ®Ó viÕt b¶n luËn v¨n nµy. LuËn
v¨n gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÇn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ ph©n tÝch
ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ph©n tÝch t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu t¹i C«ng ty
xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi.
Ch¬ng III: Hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch t×nh h×nh hiÖu qu¶ xuÊt khÈu
t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi.
SV: TrÇn ViÖt Linh - K36 D5
1
TL Triết: Hiệu quả XK tại cty XNK HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hiệu quả XK tại cty XNK HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
TL Triết: Hiệu quả XK tại cty XNK HN 9 10 985