Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hợp đồng NK tại cty CPC 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoµn thiÖn viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång NK...

Lêi më ®Çu
Hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu lµ vÊn ®Ò tuy “ cò “ song vÉn cßn lµ mét vÊn ®Ò
nãng hæi. Cò v× ai còng hiÓu biÕt vÒ tÇm quan träng, vai trß vµ vÞ trÝ cña nã
trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Míi v× néi dung cña nã rÊt ®a d¹ng, diÔn
tiÕn, vµ nh÷ng kinh nghiÖm ®îc rót ra tõ viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång
lµ rÊt phong phó.
Mét hîp ®ång cã thÓ coi lµ khëi ®Çu cña mét phi vô kinh doanh vµ nã còng
lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp sau nµy.
Së dÜ nh vËy lµ v× trong hîp ®ång thÓ hiÖn sù cam kÕt rµng buéc rÊt chÆt chÏ
vÒ ®èi tîng hîp ®ång, quyÒn vµ nghÜa vô mçi bªn. Trong mét thêi ®iÓm
doianh nghiÖp thêng ph¶i ký kÕt vµ thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång, do ®ã vÊn ®Ò
néi dung tho¶ thuËn trong hîp ®ång vµ vÊn ®Ò thùc hiÖn nh÷ng néi dung ®ã
®ßi hái ph¶i cã sù s¾p xÕp vµ qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶.
VÊn ®Ò ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång tëng chõng nh ®¬n gi¶n song trong
thùc tÕ do quy m« cña tngf c«ng ty, c¸c tiÒm lùc cña c«ng ty, vÊn ®Ò thÞ trêng, mïa vô... ®Òu ¶nh hëng rÊt lín ®Õn tiÕn tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. Vëy
lµm sao ®Ó cã thÓ ký kÕt ®îc nhiÒu hîp ®ång, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c hîp
®ång ®ã, kiÓm so¸t ®îc tiÕn tr×nh thùc hiÖn tõng hîp ®ång lµ vÊn ®Ò lín vÉn
cßn bá ngá.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång trong ho¹t
®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu nghµnh dîc nãi riªng,
trªn c¬ së nh÷ng ho¹t ®éng thùc tÕ trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty dîc
phÈm trung ¬ng 1(Central Pharmaceutical Company No 1-CPC.1), cïng víi
sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o, Th¹c sü TrÇn Van HoÌ, cïng c¸c c«,
c¸c chó, c¸c anh chÞ c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c«ng ty, t«i ®· chän ®Ò tµi
“Hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu t¹i c«ng ty CPC.1” lµm b¸o
c¸o thùc tËp tèt nghiÖp.
Môc ®Ých chÝnh cña b¸o c¸o nµy lµ:
♦ TËp trung nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng nh÷ng vÊn ®Ò vÒ hîp ®ång
vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu.
♦ T×m hiÓu thùc tr¹ng qu¶n lý vÒ ký kÕt vµthùc hiÖn hîp ®ångnhËp khÈu
t¹i c«ng ty CPC.1.
♦ §Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ký kÕt vµ
thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu t¹i c«ng ty.

Ph¹m Ngäc Vinh

1

Th¬ng m¹i quèc tÕ 38

Hoµn thiÖn viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång NK...
§Ó nghiªn cøu t«i cã sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng cña chñ nghÜa
M¸c-Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh, vµ mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c nh ph©n tÝch,
tæng hîp, diÔn gi¶i, quy n¹p, so s¸nh...
Sau ®©y lµ kÕt cÊu b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp:
◊ch¬ng1: Hîp ®ång nhËp khÈu vµ tæ chøc thùc ...
Hoµn thiÖn viÖc ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång NK...
Lêi më ®Çu
Hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu vÊn ®Ò tuy song vÉn cßn mét vÊn ®Ò
nãng hæi. v× ai còng hiÓu biÕt tÇm quan träng, vai trß vÞ tcña
trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Míi néi dung cña rÊt ®a d¹ng, diÔn
tiÕn, nh÷ng kinh nghiÖm ®îc rót ra viÖc kÕt thùc hiÖn hîp ®ång
rÊt phong phó.
Mét hîp ®ång thÓ coi khëi ®Çu cña mét phi vô kinh doanh vµ nã còng
yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp sau nµy.
nh vËy lµ trong hîp ®ång thÓ hiÖn cam kÕt rµng buéc rÊt chÆt chÏ
®èi tîng hîp ®ång, quyÒn vµ nghÜa mçi bªn. Trong mét thêi ®iÓm
doianh nghiÖp thêng ph¶i kÕt vµ thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång, do ®ã vÊn ®Ò
néi dung tho¶ thuËn trong hîp ®ång vÊn ®Ò thùc hiÖn nh÷ng néi dung ®ã
®ßi hái ph¶i cã sù s¾p xÕp vµ qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶.
VÊn ®Ò kÕt thùc hiÖn hîp ®ång tëng chõng nh ®¬n gi¶n song trong
thùc tÕ do quy cña tngf c«ng ty, c¸c tiÒm lùc cña c«ng ty, vÊn ®Ò thÞ tr-
êng, mïa vô... ®Òu nh hëng rÊt lín ®Õn tiÕn tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. Vëy
lµm sao ®Ó thÓ ký kÕt ®îc nhiÒu hîp ®ång, thùc hiÖn hiÖu qu¶ c¸c hîp
®ång ®ã, kiÓm so¸t ®îc tiÕn tr×nh thùc hiÖn tõng hîp ®ång vÊn ®Ò lín vÉn
cßn bá ngá.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña kÕt thùc hiÖn hîp ®ång trong ho¹t
®éng kinh doanh nãi chung ho¹t ®éng nhËp khÈu nghµnh dîc nãi riªng,
trªn nh÷ng ho¹t ®éng thùc trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty dîc
phÈm trung ¬ng 1(Central Pharmaceutical Company No 1-CPC.1), cïng víi
híng dÉn tËn nh cña thÇy gi¸o, Th¹c TrÇn Van HoÌ, cïng c¸c c«,
c¸c chó, c¸c anh chÞ c¸n c«ng nh©n viªn ë c«ng ty, t«i ®· chän ®Ò tµi
Hîp ®ång thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu t¹i c«ng ty CPC.1 lµm b¸o
c¸o thùc tËp tèt nghiÖp.
Môc ®Ých chÝnh cña b¸o c¸oy lµ:
TËp trung nghiªn cøu mét c¸ch thèng nh÷ng vÊn ®Ò hîp ®ång
vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu.
T×m hiÓu thùc tr¹ng qu¶n kÕt vµthùc hiÖn hîp ®ångnhËp khÈu
t¹i c«ng ty CPC.1.
§Ò xuÊt mét kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn ng cao hiÖu qu¶ ký kÕt
thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu t¹i c«ng ty.
Ph¹m Ngäc Vinh Th¬ng m¹i quèc tÕ 38
1
TL Triết: Hợp đồng NK tại cty CPC 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hợp đồng NK tại cty CPC 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
TL Triết: Hợp đồng NK tại cty CPC 1 9 10 368