Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: KD NK HH tại cty SX và TM Châu Á

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
HiÖn nay, quèc tÕ hãa, toµn cÇu hãa ®ang lµ xu thÕ chung cña nh©n lo¹i
kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch ®ãng cöa mµ vÉn cã thÓ
phån vinh ®îc. Trong bèi c¶nh ®ã th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng
®ãng vai trß mòi nhän thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong níc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ
thÕ giíi, ph¸t huy hÕt nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc, tËn dông tiÒm n¨ng vÒ
vèn, c«ng nghÖ, khoa häc kü thuËt, kü n¨ng qu¶n lý tiªn tiÕn tõ bªn ngoµi, duy
tr× vµ ph¸t triÓn v¨n hãa d©n téc, tiÕp thu nh÷ng tinh hãa cña v¨n hãa nh©n lo¹i.
Ho¹t ®éng nhËp khÈu ®· vµ ®ang gióp cho ngêi tiªu dïng trong níc cã ®iÒu
kiÖn ®îc tiÕp cËn víi c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng, hiÖn ®¹i víi gi¸ c¶ thÊp.
Vµ ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ, nhËp khÈu lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån
lùc s¶n xuÊt, tËp trung s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng mµ m×nh cã lîi thÕ, t¨ng n¨ng
suÊt lao ®éng th«ng qua nhËp khÈu trang thiÕt bÞ kü thuËt vµ khoa häc s¶n xuÊt
hiÖn ®¹i. Víi xu híng t¨ng cêng hîp t¸c quèc tÕ, Nhµ níc ®· cho phÐp c¸c lo¹i
h×nh doanh nghiÖp kÓ c¶ quèc doanh, liªn doanh, hîp doanh vµ t nh©n tham gia
kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Do ®ã, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp
khÈu nãi chung vµ kinh doanh nhËp khÈu hµng hãa nãi riªng cã ý nghÜa hÕt søc
quan träng.
C«ng ty s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Ch©u ¸ lµ mét c«ng ty TNHH ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc kinh doanh nhËp khÈu hµng hãa. Lµ mét c«ng ty t nh©n ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc kinh doanh nhËp khÈu, c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã
kh¨n khi ph¶i c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty quèc doanh hay c«ng ty liªn doanh víi
níc ngoµi còng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh nhËp khÈu víi sè vèn lín vµ
nguån tµi trî tõ bªn ngoµi. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng
ngõng v¬n lªn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng trong níc
vµ lµ b¹n hµng tin cËy víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi.
Còng nh bÊt kú mét doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ nµo, C«ng
ty s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Ch©u ¸ còng rÊt quan t©m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh nhËp khÈu. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu,
nghiªn cøu c¸ch thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ thùc hiÖn bµi luËn v¨n tèt nghiÖp
1
Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng hãa t¹i
c«ng ty APT

LuËn v¨n tèt nghiÖp
víi ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng
hãa t¹i c«ng ty s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Ch©u ¸”.
§Ò tµi ®îc thùc hiÖn nghiªn cøu víi môc ®Ých t×m hiÓu thùc tr¹ng vµ kh¶
n¨ng thùc hiÖn ho¹t ®éng kin...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
HiÖn nay, quèc a, toµn cÇu hãa ®ang xu thÕ chung cña nh©n lo¹i
kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch ®ãng cöa mµ vÉn cã thÓ
phån vinh ®îc. Trong bèi c¶nh ®ã th¬ng m¹i quèc lµ t lÜnh vùc ho¹t ®éng
®ãng vai trß mòi nhän thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong níc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ
thÕ giíi, ph¸t huy hÕt nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc, tËn dông tiÒm n¨ng
vèn, c«ng nghÖ, khoa häc thuËt, n¨ng qu¶n tiªn tiÕn bªn ngoµi, duy
tr× vµ ph¸t triÓn v¨n hãa d©n téc, tiÕp thu nh÷ng tinh hãa cña v¨n hãa nh©n lo¹i.
Ho¹t ®éng nhËp khÈu ®· vµ ®ang gióp cho ngêi tiªu dïng trong níc cã ®iÒu
kiÖn ®îc tiÕp cËn víi c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm ®a d¹ng, hiÖn ®¹i víi gi¸ c thÊp.
®èi víi toµn nÒn kinh tÕ, nhËp khÈu lµm t¨ng hiÖu qudông c¸c nguån
lùc s¶n xuÊt, tËp trung s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng mµ m×nh cã lîi thÕ, t¨ng n¨ng
suÊt lao ®éng th«ng qua nhËp khÈu trang thiÕt thuËt khoa häc s¶n xuÊt
hiÖn ®¹i. Víi xu híng t¨ng cêng hîp t¸c quèc tÕ, Nhµ níc ®· cho phÐp c¸c lo¹i
h×nh doanh nghiÖp quèc doanh, liªn doanh, hîp doanh t nh©n tham gia
kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Do ®ã, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp
khÈu nãi chung kinh doanh nhËp khÈu hµng hãa nãi riªng ý nghÜa hÕt søc
quan träng.
C«ng ty s¶n xuÊt th¬ng m¹i Ch©u ¸ mét c«ng ty TNHH ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc kinh doanh nhËp khÈu hµng a. Lµ mét c«ng ty t nh©n ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc kinh doanh nhËp khÈu, c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã
kh¨n khi ph¶i c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty quèc doanh hay c«ng ty liªn doanh víi
níc ngoµi còng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh nhËp khÈu víi sè vèn lín
nguån tµi trî bªn ngoµi. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng
ngõng v¬n lªn ho¹t ®éng hiÖu qu¶, t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng trong níc
vµ lµ b¹n hµng tin cËy víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi.
Còng nh bÊt kú mét doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ nµo, C«ng
ty s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Ch©u ¸ còng rÊt quan t©m n©ng cao hiÖu qu kinh
doanh nhËp khÈu. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· g¾ng m hiÓu,
nghiªn cøu c¸ch thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ thùc hiÖn bµi luËn v¨n tèt nghiÖp
Mét sè gii ph¸p n©ng cao hiÖu qu kinh doanh nhËp khÈu hµng hãa t¹i
c«ng ty APT
1
TL Triết: KD NK HH tại cty SX và TM Châu Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: KD NK HH tại cty SX và TM Châu Á - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
TL Triết: KD NK HH tại cty SX và TM Châu Á 9 10 274