Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: LLSX và QHSX

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn TriÕt

A. lêi më ®Çu
LÞch sö d©n téc ViÖt Nam tõ khi cã §¶ng l·nh ®¹o ®· giµnh ®îc nh÷ng
th¾ng lîi, nh÷ng thµnh tùu cña c¸ch m¹ng lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh vËn
dông s¸ng t¹o trong hoµn c¶nh cô thÓ cña thêi ®¹i, trªn c¬ së thùc tiÔn ViÖt
Nam.
Nh÷ng ®ãng gãp, bæ sung vµ ph¸t triÓn còng nh sù vËn dông s¸ng t¹o,
nh÷ng quy luËt cña häc thuyÕt M¸c - Lªnin vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ ®Êt níc. Sù vËn dông quy luËt phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ
s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc nãi chung vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
tri thøc ë níc ta nãi riªng. §· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín. §©y lµ sù ®ßi hái
ph¶i cã nh÷ng quan t©m cña §¶ng, Nhµ níc cña mäi ngêi nhÊt lµ khi trªn thÕ
giíi mét nÒn kinh tÕ míi ®ang h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®ã lµ kinh tÕ
tri thøc, nÒn kinh tÕ Êy tríc hÕt thÓ hiÖn tr×nh ®é míi lùc lîng s¶n xuÊt. Mét
tr×nh ®é cã ®Æc trng ¬ b¶n lµ tri thøc ®ãng vai trß quy ®Þnh sè mét.V× vËy sù
vËn dông quy luËt nµy vµo níc ta hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.
Cïng víi nh÷ng thµnh tùu vÒ c«ng nghÖ sinh häc: c«ng nghÖ gen, nh©n
b¶n v« tÝnh.. ®ang t¸c ®éng m¹nh mÏ, s©u s¾c lµm ®¶o lén toµn bé nÒn kinh tÕ
thÕ giíi vµ toµn bé x· héi loµi ngêi ®a con ngêi ®i vµo thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc.
RÊt nhiÒu níc trªn thÕ giíi nhÊt lµ c¸c níc TBCN trªn thÕ giíi ®Òu cã t¨ng trëng kinh tÕ tri thøc. ViÖt Nam vÉn ®ang lµ mét trong nh÷ng níc nghÌo vµ kÐm
ph¸t triÓn so víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi. MÆt kh¸c chóng ta ®ang trªn con ®êng tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc chÝnh v× thÕ ViÖt Nam
ph¶i ®Æt m×nh vµo tri thøc, ph¸t triÓn tri thøc ®Ó ®a nÒn kinh tÕ níc ta b¾t kÞp
vµ ph¸t triÓn cïng thÕ giíi.
Gãp phÇn vµo chiÕn lîc mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®· ®Ò ra mçi c¸ nh©n sinh
viªn nãi riªng thÕ hÖ trÎ cña ViÖt Nam ta cÇn ph¶i ®ãng gãp vèn tri thøc vµ
ph¶i nghiªn cøu tri thøc, ®Ó t×m híng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh tÕ tri thøc phï
hîp víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh ®Êt níc trong sù ph¸t triÓn vËn ®éng kh«ng
ngõng cña nÒn kinh tÕ tri thøc chÝnh v× vËy mµ em ®· chän ®Ò tµi nµy.

B. néi dung
NguyÔn ThÞ Dung - Líp: KV17

TiÓu luËn TriÕt

I. Lý luËn

1. Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt
Ph¬ng thøc s¶n xuÊt lµ c¸ch thøc mµ con ngêi tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong
mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh. C¸ch thøc nµy mét mÆt biÓu hiÖn trong viÖc
sö dông c«ng cô lao ®éng nhÊt ®Þnh (s¶n xuÊt b»ng c¸i g×). MÆt kh¸c biÓu hiÖn
trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt víi nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh.
Ph¬ng thøc s¶n xuÊt do hai mÆt kÕt hîp thµnh lµ lùc lîng s¶n xu...
TiÓu luËn TriÕt
A. lêi më ®Çu
LÞch d©n téc ViÖt Nam khi §¶ng l·nh ®¹o ®· giµnh ®îc nh÷ng
th¾ng lîi, nh÷ng thµnh tùu cña c¸ch m¹ng lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh n
dông s¸ng t¹o trong hoµn c¶nh thÓ cña thêi ®¹i, trªn thùc tiÔn ViÖt
Nam.
Nh÷ng ®ãng gãp, sung ph¸t triÓn còng nh vËn dông s¸ng t¹o,
nh÷ng quy luËt cña häc thuyÕt M¸c - Lªnin vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh
®Êt níc. vËn dông quy luËt phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan
s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh ®Êt níc nãi chung ph¸t triÓn nÒn kinh
tri thøc ë níc ta nãi riªng. §· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt q to lín. §©y lµ sù ®ßi hái
ph¶i cã nh÷ng quan t©m cña §¶ng, Nhµ níc cña mäi ngêi nhÊt lµ khi trªn thÕ
giíi mét nÒn kinh tÕ míi ®ang h×nh thµnh vµ pt triÓn m¹nh mÏ, ®ã lµ kinh tÕ
tri thøc, nÒn kinh Êy tríc hÕt thÓ hiÖn tr×nh ®é míi lùc lîng s¶n xuÊt. Mét
tr×nh ®é cã ®Æc trng ¬ b¶n tri thøc ®ãng vai trß quy ®Þnh mét.V× vËy
vËn dông quy luËt nµy vµo níc ta hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.
Cïng víi nh÷ng thµnh tùu c«ng nghÖ sinh häc: c«ng nghÖ gen, nh©n
b¶n v« tÝnh.. ®ang t¸c ®éng m¹nh mÏ, s©u s¾c lµm ®¶o lén toµn bé nÒn kinh tÕ
thÕ giíi vµ toµn bé x· héi loµi ngêi ®a con ngêi ®i vµo thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc.
RÊt nhiÒu níc trªn thÕ giíi nhÊt c¸c níc TBCN trªn thÕ giíi ®Òu cã t¨ng tr-
ëng kinh tÕ tri thøc. ViÖt Nam vÉn ®ang lµ mét trong nh÷ng níc nghÌo vµ kÐm
ph¸t triÓn so víi khu vùctrªn thÕ giíi. MÆt kh¸c chóng ta ®ang trªn con ®-
êng tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc chÝnh thÕ ViÖt Nam
ph¶i ®Æt m×nh vµo tri thøc, ph¸t triÓn tri thøc ®Ó ®a nÒn kinh níc ta b¾t kÞp
vµ ph¸t triÓn cïng thÕ giíi.
Gãp phÇn vµo chiÕn lîc mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®· ®Ò ra mçi c¸ nh©n sinh
viªn i riªng thÕ trÎ cña ViÖt Nam ta cÇn ph¶i ®ãng gãp vèn tri thøc
ph¶i nghiªn cøu tri thøc, ®Ó t×m híng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh tri thøc p
hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh ®Êt níc trong ph¸t triÓn vËn ®éng kh«ng
ngõng cña nÒn kinh tÕ tri thøc chÝnh v× vËy mµ em ®· chän ®Ò tµi nµy.
B. néi dung
NguyÔn ThÞ Dung - Líp: KV17
TL Triết: LLSX và QHSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: LLSX và QHSX - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TL Triết: LLSX và QHSX 9 10 81