Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Lợi nhuận tại cty CEMACO

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, yÕu tè c¹nh tranh ®îc ®Æc biÖt chó ý. C¸c
doanh nghiÖp víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau c¹nh tranh khèc liÖt víi
nhau ®Ó giµnh chç ®øng trªn thÞ trêng vµ cïng nhau ®¹t ®Õn mét môc tiªu lµ lîi
nhuËn. Lîi nhuËn lµ ®ßn b¶y kinh tÕ, lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i
vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lu«n lµ ®éng c¬ ®Ó c¸c doanh nghiÖp
phÊn ®Êu.
MÆt kh¸c, lîi nhuËn ®îc t¹o ra lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè, ®ã lµ
sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c yÕu tè ®Çu vµo, lµ s¶n phÈm cña sù t×m tßi, s¸ng t¹o
vµ m¹o hiÓm. Nã ®ßi hái ë mçi nhµ kinh doanh nh÷ng kü n¨ng toµn diÖn kh¶
n¨ng t duy nh¹y bÐn vµ sù n¨ng ®éng. V× thÕ nghiªn cøu vÒ lîi nhuËn gióp cho
nh÷ng ngêi cã tham väng vÒ kinh doanh vµ qu¶n lý ... bíc ®Çu t×m hiÓu vÒ thùc
tiÔn ®Ó cã c¸i nh×n toµn diÖn h¬n trong c«ng viÖc kinh doanh sau nµy.
Lµm thÕ nµo ®Ó mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã lîi nhuËn vµ cã c¸c biÖn
ph¸p t¨ng lîi nhuËn?. §ã lµ mét vÊn ®Ò bøc b¸ch vµ cã tÝnh thêi sù cho bÊt kú ai
muèn ®i vµo lÜnh vùc kinh tÕ.
C«ng ty ho¸ chÊt vËt liÖu ®iªn vµ vËt t khoa häc kü thuËt –
(CEMACO) lµ doanh nghiÖp lo¹i I trùc thuéc bé Th¬ng m¹i ®îc thµnh lËp vµ ®i
vµo ho¹t ®éng 8 n¨m, bíc ®Çu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n song tËp thÓ c¸n bé c«ng
nh©n viªn XÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng cè g¾ng lao ®éng s¸ng t¹o, ho¹t ®éng kinh
doanh cã l·i trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn, b»ng biÖn ph¸p nµo ®Ó t¨ng lîi
nhuËn cho C«ng ty trong thêi gian tíi lu«n lµ nçi tr¨n trë cña Ban l·nh ®¹o C«ng
ty.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· quyÕt ®Þnh
chän ®Ò tµi: "Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chØ tiªu lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng
cao lîi nhuËn cña C«ng ty Ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖn vµ vËt t khoa häc kü thuËt
( CEMACO )" lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp.

1

Do tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ, kinh nghiÖm cha nhiÒu, thêi gian thùc tËp cßn
Ýt nªn bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu xãt. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o
gãp ý cña thÇy gi¸o híng dÉn – T.S TrÇn HoÌ ®Ó gióp em hoµn thiÖn bµi luËn
v¨n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o, c¸m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c c«, c¸c chó
ë C«ng ty CEMACO ®· gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy.

2

Ch¬ng I:
lîi nhuËn vµ yªu cÇu n©ng cao lîi nhuËn trong
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp
I. b¶n chÊt vµ vai trß cña Lîi nhuËn.

1. Kh¸i niÖm.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù tham gia cña rÊt nhiÒu thµnh
phÇn kinh tÕ kh¸c nhau t¹o m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh
nghiÖp. Do ®ã ®Ó DN tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng ®ßi hái tÊt
yÕu lµ...
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng, yÕu c¹nh tranh ®îc ®Æc biÖt chó ý. C¸c
doanh nghiÖp víi nhiÒu h×nh thøc h÷u kh¸c nhau c¹nh tranh khèc liÖt víi
nhau ®Ó giµnh chç ®øng trªn thÞ trêng cïng nhau ®¹t ®Õn mét môc tiªu lîi
nhuËn. Lîi nhuËn ®ßn b¶y kinh tÕ, yÕu b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn tån t¹i
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lu«n ®éng ®Ó c¸c doanh nghiÖp
phÊn ®Êu.
MÆt kh¸c, lîi nhuËn ®îc t¹o ra kÕt qu¶ tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè, ®ã
kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c yÕu ®Çu vµo, n phÈm cña t×m tßi, s¸ng t¹o
m¹o hiÓm. ®ßi i ë mçi nhµ kinh doanh nh÷ng n¨ng toµn diÖn k
n¨ng t duy nh¹y bÐn n¨ng ®éng. thÕ nghiªn cøu lîi nhuËn gióp cho
nh÷ng ngêi tham väng kinh doanh qu¶n ... bíc ®Çu t×m hiÓu thùc
tiÔn ®Ó cã c¸i nh×n toµn diÖn h¬n trong c«ng viÖc kinh doanh sau nµy.
Lµm thÕ nµo ®Ó mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng lîi nhuËn cã c¸c biÖn
ph¸p t¨ng lîi nhuËn?. §ã lµ mét vÊn ®Ò bøc b¸chtÝnh thêi sù cho bÊtai
muèn ®i vµo lÜnh vùc kinh tÕ.
C«ng ty ho¸ chÊt vËt liÖu ®iªn vËt t khoa häc thuËt
(CEMACO) doanh nghiÖp lo¹i I trùc thuéc Th¬ng m¹i ®îc thµnh lËp vµ ®i
vµo ho¹t ®éng 8 n¨m, bíc ®Çu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n song tËp thÓ c¸n c«ng
nh©n viªn XÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng g¾ng lao ®éng s¸ng t¹o, ho¹t ®éng kinh
doanh cã l·i trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn, b»ng biÖn ph¸p nµo ®Ó t¨ng lîi
nhuËn cho C«ng ty trong thêi gian tíi lu«n lµ nçi tr¨n trë cña Ban l·nh ®¹o C«ng
ty.
XuÊt ph¸t tõ thùc ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· quyÕt ®Þnh
chän ®Ò tµi: "Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chØ tiªu lîi nhuËn c¸c biÖn ph¸p n©ng
cao lîi nhuËn cña C«ng ty Ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖnvËt t khoa häcthuËt
( CEMACO )" lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp.
1
TL Triết: Lợi nhuận tại cty CEMACO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Lợi nhuận tại cty CEMACO - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
TL Triết: Lợi nhuận tại cty CEMACO 9 10 87