Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mar bán buôn tại DN TM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng I

Nh÷ng c¬ së lý luËn trong c«ng nghÖ Marketing
b¸n bu«n t¹i Doanh nghiÖp th¬ng m¹i

I. Th¬ng m¹i b¸n bu«n vµ vai trß Marketing trong doanh
nghiÖp th¬ng m¹i b¸n bu«n hµng ho¸.
1. Th¬ng m¹i b¸n bu«n vµ sù cÇn thiÕt cña kinh doanh b¸n bu«n
hµng ho¸.
1.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña th¬ng m¹i b¸n bu«n.
Th¬ng m¹i b¸n bu«n lµ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng ho¸ hay
dÞch vô cho nh÷ng ngêi mua ®Ó b¸n l¹i hay sö dông vµo môc ®Ých kinh doanh. Nã
lo¹i trõ nh÷ng ngêi s¶n xuÊt vµ nh÷ng ngêi chñ trang tr¹i bëi v× hä lµ nh÷ng ngêi
®Çu tiªn tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ nã còng lo¹i trõ ngêi b¸n lÎ.
§Ó hiÓu ®îc b¶n chÊt cña th¬ng m¹i b¸n bu«n, ngêi ta ph©n biÖt gi÷a b¸n bu«n
vµ b¸n lÎ:
- Thø nhÊt, trong th¬ng m¹i b¸n bu«n ngêi ta Ýt quan t©m h¬n ®Õn vÊn ®Ò khuyÕn
m¹i, ®Õn bÇu kh«ng khÝ vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh cña m×nh, bëi v× hä chñ yÕu lµm
viÖc víi nh÷ng kh¸ch hµng chuyªn kinh doanh chø kh«ng ph¶i lµ ngêi tiªu dïng
cuèi cïng.
- Thø hai, khèi lîng giao dÞch th¬ng m¹i b¸n bu«n lín h¬n khèi lîng giao dÞch th¬ng m¹i b¸n lÎ.
- Thø ba, luËt lÖ vµ thuÕ chÝnh phñ cã quy ®Þnh kh¸c nhau ®èi víi th¬ng m¹i b¸n
bu«n vµ th¬ng m¹i b¸n lÎ.
1.2 Sù cÇn thiÕt cña kinh doanh b¸n bu«n hµng ho¸.
Kinh doanh b¸n bu«n hµng ho¸ lµ cÇu nèi gi÷a nh÷ng nhµ s¶n xuÊt víi ngêi tiªu
dïng cuèi cïng. Cã thÓ nãi r»ng kinh doanh b¸n bu«n còng lµ mét trung gian th¬ng
m¹i hay lµ nh÷ng nhµ ph©n phèi hµng ho¸.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Kinh doanh b¸n bu«n hµng ho¸ cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
kinh tÕ, nã gióp cho c¸c nhµ s¶n xuÊt võa vµ nhá víi nguån tµi chÝnh cã h¹n kh«ng
thÓ ®ñ ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng tæ chøc b¸n hµng trùc tiÕp.
MÆt kh¸c, do tr×nh ®é vµ tÝnh chuyªn m«n ho¸ cña c¸c nhµ kinh doanh b¸n bu«n
hµng ho¸ cao h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, v× vËy hiÖu qu¶ kinh doanh cña
c¸c nhµ kinh doanh b¸n bu«n sÏ ch¾c ch¾n cao h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt.
Nh÷ng nhµ kinh doanh b¸n bu«n hµng ho¸ lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é vµ tÝnh
chuyªn m«n ho¸ h¬n so víi nh÷ng ngêi s¶n xuÊt. Hä hiÓu râ vÒ nhu cÇu thÞ trêng, tõ
®ã hä më réng kh¶ n¨ng cung øng hµng ho¸.
§èi víi nh÷ng ngêi kinh doanh b¸n lÎ th× hä thÝch kinh doanh tæng hîp, hä muèn
mua nhiÒu mÆt hµng, chñng lo¹i hµng tõ mét nhµ kinh doanh b¸n bu«n chø kh«ng
mua trùc tiÕp tõ ngêi s¶n xuÊt.
§èi víi ngêi s¶n xuÊt, nhê cã nh÷ng nhµ kinh doanh b¸n bu«n hµng ho¸ sÏ gióp
hä tËp trung vµo s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm mµ x· héi cÇn.
Tõ nh÷ng dÉn chøng trªn cã thÓ cho r»ng kinh doanh b¸n b...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Nh÷ng c¬ së lý luËn trong c«ng nghÖ Marketing
b¸n bu«n t¹i Doanh nghiÖp th¬ng m¹i
I. Th¬ng m¹i b¸n bu«n vai trß Marketing trong doanh
nghiÖp th¬ng m¹i b¸n bu«n hµng ho¸.
1. Th¬ng m¹i b¸n bu«n cÇn thiÕt cña kinh doanh b¸n bu«n
hµng ho¸.
1.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña th¬ng m¹i b¸n bu«n.

!"#$%  &'()*
+,!"$-!".++/01!"
2+0$-*3+,"4(
5##6.7"89!
4:
;<7+"&9='
72''&#'.07/01.
>!''<'8"?
@?(
;<7'@6>'@6;
4(
;<7A&8.*'@>
4(
1.2 Sù cÇn thiÕt cña kinh doanh b¸n bu«n hµng ho¸.
B2@!!$->"
?@?(C*#*+D'3+
!898@(
E
TL Triết: Mar bán buôn tại DN TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mar bán buôn tại DN TM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
TL Triết: Mar bán buôn tại DN TM 9 10 94