Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mar - Mix cho SP HALIDA tại nhà máy bia Đông Nam Á

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1585 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ héi nhËp vµo thÕ giíi, viÖc chuyÓn
®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt
cña nhµ níc víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ®· cho phÐp c¸c
doanh nghiÖp quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ më réng bu«n b¸n
hîp t¸c víi níc ngoµi. §©y lµ mét c¬ héi nhng ®ång thêi còng lµ mét th¸ch
thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Giê ®©y hä ph¶i chÊp nhËn quy luËt
c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ sù ®µo th¶i phò phµng cña
nã.
§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc
cho phï hîp thùc tÕ, ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý n¨ng ®éng, linh ho¹t, ph¶i x©y
dùng ¸p dông nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp ®óng ®¾n. Trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi,
Marketing ®îc coi lµ mét c«ng cô quan träng nh»m ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt cña
c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hµng ho¸ ®· ph¸t
triÓn th× sè phËn ngêi s¶n xuÊt g¾n chÆt víi sè phËn s¶n phÈm hµng ho¸ mµ hä
tung ra thÞ trêng. Bëi vËy ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng lu«n trë thµnh mèi
quan t©m lín nhÊt cña c¸c c«ng ty, c¸c tæ chøc kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn
kinh tÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng, doanh nghiÖp nµo x¸c ®Þnh ®óng híng, n¨ng
®éng nh¹y bÐn, n¾m b¾t ®îc thêi c¬, trªn c¬ së ®ã nghiªn cøu øng dông hiÖu
qu¶ Marketing Mix nh»m môc ®Ých thÝch nghi, chiÕm lÜnh, b¶o vÖ vµ ph¸t
triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm th× doanh nghiÖp ®ã sÏ tån t¹i vµ chiÕn th¾ng.
Nhµ m¸y Bia §«ng Nam ¸ lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp sím nhËn ra
®iÒu ®ã.
HÖ thèng Marketing - Mix ®îc x©y dùng ngay sau khi c«ng ty ®Þnh vÞ ®îc hµng ho¸ trªn thÞ trêng, x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu Marketing cô thÓ. Trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn, tuú theo sù thay ®æi cña m«i trêng, cña ®èi thñ c¹nh tranh,
môc tiªu cña c«ng ty, chu kú sèng cña s¶n phÈm, thÞ trêng môc tiªu... c«ng ty
thay ®æi c¸c chiÕn lîc thÞ trêng, x¸c ®Þnh l¹i môc tiªu Marketing ®ång thêi
thay ®æi mét vµi biÕn sè trong Marketing ®Ó phï hîp víi môc tiªu ®ã.
Sau khi ph©n tÝch thÞ trêng vµ chiÕn lîc Marketing hiÖn t¹i cña m×nh nhµ
m¸y Bia §«ng Nam ¸ nhËn ®Þnh: thø nhÊt lµ s¶n phÈm bia HALIDA cña nhµ
m¸y ®ang ë giai ®o¹n b·o hoµ; Thø hai lµ nhµ m¸y lµ ®¬n vÞ kinh doanh n»m
trong « chøa dÊu hái trong ma trËn BCG, nghÜa lµ n»m trong thÞ trêng cã møc

t¨ng trëng cao, nhng l¹i chiÕm thÞ phÇn thÊp (chiÕm 7% thÞ phÇn); Thø ba lµ
møc t¨ng vÒ quy m« cña thÞ trêng cao h¬n so víi møc tiªu thô, quy m« s¶n
xuÊt cßn cha ®ñ lín ®Ó phôc vô thÞ trêng môc tiªu trong khi ngµy cµng cã
nhiÒu h·ng...
Lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn héi nhËp vµo thÕ giíi, viÖc chuyÓn
®æi nÒn kinh tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt
cña nhµ níc víi tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh ®· cho phÐp c¸c
doanh nghiÖp quyÒn chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh réng bu«n b¸n
hîp t¸c víi níc ngoµi. §©y mét héi nhng ®ång thêi còng mét th¸ch
thøc ®èi víi c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Giê ®©y ph¶i chÊp nhËn quy luËt
c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ ttrêng ®µo th¶i phò phµng cña
nã.
§Ó tån t¹i ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i thay ®æi cÊu chøc
cho phï hîp thùc tÕ, ph¶i biÖn ph¸p qu¶nn¨ng ®éng, linh ho¹t, ph¶i x©y
dùng ¸p dông nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp ®óng ®¾n. Trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi,
Marketing ®îc coi lµ mét c«ng cô quan träng nh»m ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt cña
c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh, nhÊt trong ®iÒu kiÖn kinh hµng ho¸ ®· ph¸t
triÓn th× sè phËn ngêi s¶n xuÊt g¾n chÆt víi sè phËn s¶n phÈm hµng ho¸ mµ hä
tung ra thÞ trêng. Bëi vËy ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng lu«n trë thµnh mèi
quan t©m lín nhÊt cña c¸c c«ng ty, c¸c chøc kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn
kinh thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng, doanh nghiÖp nµo x¸c ®Þnh ®óng híng, n¨ng
®éng nh¹y bÐn, n¾m b¾t ®îc thêi c¬, trªn ®ã nghiªn cøu øng dông hiÖu
qu¶ Marketing Mix nh»m môc ®Ých thÝch nghi, chiÕm lÜnh, b¶o ph¸t
triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm th× doanh nghiÖp ®ã sÏ tån t¹i vµ chiÕn th¾ng.
Nhµ m¸y Bia §«ng Nam ¸ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp sím nhËn ra
®iÒu ®ã.
thèng Marketing - Mix ®îc x©y dùng ngay sau khi c«ng ty ®Þnh ®-
îc hµng ho¸ trªn thÞ trêng, x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu Marketing cô thÓ. Trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn, tuú theo thay ®æi cña m«i trêng, cña ®èi thñ c¹nh tranh,
môc tiªu cña c«ng ty, chu sèng cña s¶n phÈm, thÞ trêng môc tiªu... c«ng ty
thay ®æi c¸c chiÕn lîc thÞ trêng, x¸c ®Þnh l¹i môc tiªu Marketing ®ång thêi
thay ®æi mét vµi biÕn sè trong Marketing ®Ó phï hîp víi môc tiªu ®ã.
Sau khi ph©n tÝch thÞ trêng chiÕn lîc Marketing hiÖn t¹i cña m×nh nhµ
m¸y Bia §«ng Nam ¸ nhËn ®Þnh: thø nhÊt s¶n phÈm bia HALIDA cña nhµ
m¸y ®ang ë giai ®o¹n b·o hoµ; Thø hai nhµ m¸y ®¬n kinh doanh n»m
trong « chøa dÊu hái trong ma trËn BCG, nghÜa n»m trong thÞ trêng møc
TL Triết: Mar - Mix cho SP HALIDA tại nhà máy bia Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mar - Mix cho SP HALIDA tại nhà máy bia Đông Nam Á - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
TL Triết: Mar - Mix cho SP HALIDA tại nhà máy bia Đông Nam Á 9 10 454