Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mar nhằm phát triển TT Giày vải nội địa tại cty Giày Thượn Đình

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Më ®Çu
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y kinh tÕ níc ta ®· cã nhiÒu khëi s¾c. Ho¹t ®éng kinh tÕ
víi thãi quen theo sù chØ ®¹o tõ trªn xuèng vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng phô thuéc vµo
n¬i chñ qu¶n, kh«ng quan t©m ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng... kh«ng cßn n÷a. Thay
vµo ®ã lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc. Do vËy
marketing ngµy cµng trë nªn quan träng vµ chøng tá ®îc r»ng “Marketing lµ ch×a
kho¸ vµng” gióp c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong cuéc c¹nh tranh
sinh tån trªn th¬ng trêng.
Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i trêng ®Çy biÕn
®éng, víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, víi nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt lu«n thay
®æi mét c¸ch nhanh chãng, cïng víi ®ã lµ sù gi¶m sót lßng trung thµnh cña
kh¸ch hµng, sù ra ®êi cña nhiÒu ®iÒu luËt míi, nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý th¬ng
m¹i cña nhµ níc. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn
®Ò mang tÝnh thêi sù cÊp b¸ch.
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu ®ã lµ ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ ph©n tÝch
marketing nh»m x¸c ®Þnh t×nh thÕ, thêi c¬ vµ nguy c¬ cã thÓ x¶y ra, ®¸nh gi¸
®óng thùc chÊt kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty m×nh vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh,
qua ®ã c«ng ty cã thÓ x¸c ®Þnh thÞ trêng träng ®iÓm vµ ®Þnh vÞ thµnh c«ng nh·n
hiÖu mÆt hµng cña m×nh trªn thÞ trêng träng ®iÓm ®ã.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ ph©n tÝch
marketing ë C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, em ®· quyÕt ®Þnh
chän ®Ò tµi: "C¸c gi¶i ph¸p marketing ®ång bé nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng giÇy
v¶i néi ®Þa t¹i c«ng ty GiÇy Thîng §×nh." lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Môc ®Ých nghiªn cøu:
Trªn c¬ së lý luËn chuyªn ngµnh, t×m hiÓu thùc tÕ, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· chØ ra u nhîc ®iÓm còng nh nguyªn
nh©n sinh ra t×nh tr¹ng ®ã ®Ó tõ ®ã cã ®Þnh híng hoµn thiÖn nã.
Giíi h¹n nghiªn cøu:
Do h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh n¨ng lùc tr×nh ®é cã h¹n, nªn ®Ò tµi cña
Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

em chØ nghiªn cøu ph¹m vi díi gãc ®é tiÕp cËn cña m«n häc marketing chuyªn
ngµnh.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, em cè g¾ng vËn dông nguyªn lý c¬ b¶n cña t
duy ®æi míi, ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng logic vµ lÞch sö võa nh»m ph©n tÝch
biÖn chøng môc tiªu nghiªn cøu, võa ®Æt nã vµo trong m«i trêng kinh doanh cña
c«ng ty.
Víi môc ®Ých nghiªn cøu, ph¬ng ph¸p vµ giíi h¹n nghiªn cøu trªn, em chia
®Ò tµi cña m×nh lµm ba phÇn:

Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña viÖc më réng thÞ trêng ë
c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh.

Ch¬ng II: Ph©n ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Më ®Çu
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y kinh tÕ níc ta ®· cã nhiÒu khëi s¾c. Ho¹t ®éng kinh tÕ
víi thãi quen theo chØ ®¹o trªn xuèng kÕt qu¶ ho¹t ®éng phô thuéc vµo
n¬i chñ qu¶n, kh«ng quan t©m ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng... kh«ng cßn n÷a. Thay
vµo ®ã nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. Do vËy
marketing ngµy cµng trë nªn quan träng vµ chøng tá ®îc r»ng “Marketing ch×a
kho¸ vµng” gióp c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong cuéc c¹nh tranh
sinh tån trªn th¬ng trêng.
Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i trêng ®Çy biÕn
®éng, víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, víi nh÷ng tiÕn khoa häc thuËt lu«n thay
®æi mét c¸ch nhanh chãng, cïng víi ®ã lµ gi¶m sót lßng trung thµnh cña
kh¸ch hµng, ra ®êi cña nhiÒu ®iÒu luËt míi, nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n th¬ng
m¹i cña nhµ níc. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn
®Ò mang tÝnh thêi sù cÊp b¸ch.
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu ®ã ho¹t ®éng nghiªn cøu ph©n tÝch
marketing nh»m x¸c ®Þnh t×nh thÕ, thêi nguy c¬ thÓ x¶y ra, ®¸nh gi¸
®óng thùc chÊt kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty m×nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh,
qua ®ã c«ng ty thÓ x¸c ®Þnh thÞ trêng träng ®iÓm ®Þnh thµnh c«ng nh·n
hiÖu mÆt hµng cña m×nh trªn thÞ trêng träng ®iÓm ®ã.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng nghiªn cøu ph©n tÝch
marketing ë C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, em ®· quyÕt ®Þnh
chän ®Ò tµi: "C¸c gi¶i ph¸p marketing ®ång nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng giÇy
v¶i néi ®Þa t¹i c«ng ty GiÇy Thîng §×nh." lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Môc ®Ých nghiªn cøu:
Trªn luËn chuyªn ngµnh, t×m hiÓu thùc tÕ, ph©n tÝch ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· chØ ra u nhîc ®iÓm còng nh nguyªn
nh©n sinh ra t×nh tr¹ng ®ã ®Ó tõ ®ã cã ®Þnh híng hoµn thiÖn nã.
Giíi h¹n nghiªn cøu:
Do h¹n chÕ thêi gian còng nh n¨ng lùc tr×nh ®é h¹n, nªn ®Ò tµi cña
Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i
1
TL Triết: Mar nhằm phát triển TT Giày vải nội địa tại cty Giày Thượn Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mar nhằm phát triển TT Giày vải nội địa tại cty Giày Thượn Đình - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
TL Triết: Mar nhằm phát triển TT Giày vải nội địa tại cty Giày Thượn Đình 9 10 741