Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong xu thÕ ph¸t triÓn nh vò b·o cña th¬ng m¹i quèc tÕ hiÖn nay,
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng gi÷ mét ý nghÜa to lín vµ v« cïng
quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña bÊt k× mét quèc gia nµo. Nã kh«ng
nh÷ng ®em l¹i nguån thu cho quèc gia mµ cßn gãp phÇn n©ng cao uy
tÝn vµ vÞ thÕ cña mçi níc trªn trêng quèc tÕ.
Cïng víi chÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ v« cïng ®óng ®¾n
cña chÝnh phñ, trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt
Nam ®· gÆt h¸i ®îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng lín.§ãng gãp vµo thµnh c«ng
®ã lµ sù ho¹t ®éng tÝch cùc hiÖu qu¶ cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng
tiªu dïng thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi.
Sù hiÖn diÖn trªn thÞ trêng níc ngoµi võa lµ c¬ héi song ®ång thêi
còng lµ nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi c«ng ty. Song nh÷ng th¸ch
thøc nµy kh«ng thÓ lµm n¶n lßng vµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ra
thÞ trêng níc ngoµi , ngîc l¹i ®iÒu ®ã buéc c«ng ty ph¶i nhËn thøc sù
cÇn thiÕt cã ®îc nh÷ng c¸ch thøc cã hiÖu qu¶ ®Ó th©m nhËp vµo c¸c thÞ
trêng níc ngoµi.Tríc hÕt ®ã lµ nhu cÇu cÇn t×m hiÓu kÜ lìng c¸c ®iÒu
kiÖn cña thÞ trêng níc ngoµi. Sù hiÓu biÕt sÏ t¹o ra kh¶ n¨ng thÝch nghi,
®¶m b¶o kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Marketing quèc tÕ chÝnh lµ sù
hç trî kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ trªn sau nh÷ng n¨m häc ë trêng §¹i
häc kinh tÕ quèc d©n - Hµ Néi, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xuÊt
nhËp khÈu hµng tiªu dïng vµ thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi, ®ång thêi ®îc
sù gióp ®ì ®éng viªn cña ban l·nh ®¹o, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn
trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c c« chó anh chÞ phßng nghiÖp vô 4 còng nh
thÇy gi¸o CÊn Anh TuÊn t«i xin m¹nh d¹n chän vÊn ®Ò : “Thùc tr¹ng

Chuyªn ®Ò thùc tËp

ho¹t ®éng marketing ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng tiªu dïng vµ thñ
c«ng mü nghÖ Hµ Néi vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t
®éng cña c«ng t¸c marketing” ®Ó lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña
m×nh.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña vÊn ®Ò tµi nµy lµ: trªn c¬ së hiÓu râ nh÷ng
nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c marketing mÆt hµng
thñ c«ng mü nghÖ ë c«ng ty ARTEX-Hµ Néi trong thêi gian tíi.
Ngoµi lêi më ®Çu kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o. Chuyªn ®Ò thùc tËp
®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng:
Tuy nhiªn, do thêi gian nghiªn cøu, t×m hiÓu thùc tÕ còng nh kh¶
n¨ng cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
khiÕm khuyÕt. V× vËy, t«i rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña
c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n .
Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o, chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng chÝnh:
Ch¬ng I: N...
Lêi më ®Çu
Trong xu thÕ ph¸t triÓn nh vò b·o cña th¬ng m¹i quèc tÕ hiÖn nay,
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng gi÷ mét ý nghÜa to lín vµ v« cïng
quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña bÊt k× mét quèc gia nµo. Nã kh«ng
nh÷ng ®em l¹i nguån thu cho quèc gia mµ cßn gãp phÇn n©ng cao uy
tÝn vµ vÞ thÕ cña mçi níc trªn trêng quèc tÕ.
Cïng víi chÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ v« cïng ®óng ®¾n
cña chÝnh phñ, trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt
Nam ®· gÆt h¸i ®îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng lín.§ãng gãp vµo thµnh c«ng
®ã lµ sù ho¹t ®éng tÝch cùc hiÖu qu¶ cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng
tiªu dïng thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi.
Sù hiÖn diÖn trªn thÞ trêng níc ngoµi võa lµ c¬ héi song ®ång thêi
còng lµ nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi c«ng ty. Song nh÷ng th¸ch
thøc nµy kh«ng thÓ lµm n¶n lßng vµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ra
thÞ trêng níc ngoµi , ngîc l¹i ®iÒu ®ã buéc c«ng ty ph¶i nhËn thøc sù
cÇn thiÕt cã ®îc nh÷ng c¸ch thøc cã hiÖu qu¶ ®Ó th©m nhËp vµo c¸c thÞ
trêng níc ngoµi.Tríc hÕt ®ã lµ nhu cÇu cÇn t×m hiÓu kÜ lìng c¸c ®iÒu
kiÖn cña thÞ trêng níc ngoµi. Sù hiÓu biÕt sÏ t¹o ra kh¶ n¨ng thÝch nghi,
®¶m b¶o kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Marketing quèc tÕ chÝnh lµ sù
hç trî kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc trªn sau nh÷ng n¨m häc ë trêng §¹i
häc kinh quèc d©n - Hµ i, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xuÊt
nhËp khÈu hµng tiªu dïng t c«ng nghÖ Hµ Néi, ®ång thêi ®îc
gióp ®ì ®éng viªn cña ban l·nh ®¹o, tËp thÓ c¸n c«ng nh©n viªn
trong c«ng ty ®Æc biÖt c¸c chó anh chÞ phßng nghiÖp 4 còng nh
thÇy gi¸o CÊn Anh TuÊn t«i xin m¹nh d¹n chän vÊn ®Ò : “Thùc tr¹ng
Chuyªn ®Ò thùc tËp
TL Triết: Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
TL Triết: Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN 9 10 586