Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
M©u thuÉn lµ hiÖn tîng cã trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: tù nhiªn, x· héi vµ t duy
con ngêi, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng kinh tÕ,ch¼n h¹n nh cung cÇu , tÝch luü vµ
tiªu dïng, tÝnh kÕ ho¹ch ho¸ cña tõng xÝ nghiÖp, tõng c«ng ty vµ tÝnh tù ph¸t
v« chÝnh phñ cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸….M©u thuÉn tå t¹i khi sù vËt xuÊt
hiÖn ®Õn khi sù vËt kÕt thóc. Trong mçi sù vËt, m©u thuÉn h×nh thµnh kh«ng
ph¶i chØ lµ mét mµ lµ nhiÒu m©u thuÉn, vµ sù vËt trong cïng mét lóc cã
nhiÒu mÆt ®èi lËp th× m©u thuÉn nay mÊt ®i th× m©u thuÉn kh¸c l¹i h×nh
thanh….
Trong sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta do ®¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o ®· dµnh ®îc nhiÒu th¾ng lîi bíc ®Çu mang tÝnh quyÕt ®Þnh, quan träng trong viÖc
chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong nh÷ng chuyÓn
biÕn ®ã ®· ®¹t nhiÒu thµnh c«ng to lín nhng trong nh÷ng thµnh c«ng ®ã lu«n
lu«n tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c«ng cuéc ®æi míi.
®ái hái ph¶i ®îc gi¶i quyÕt vµ nÕu ®îc gi¶i quyÕt sÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn
cña nÒn kinh tÕ.
Víi mong muèn t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ, quan ®iÓm lý
luËn còng nh÷ng víng m¾c trong gi¶i ph¸p, quy tr×nh xö lý c¸c vÊn ®Ò chÝnh
trÞ – x· héi cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¶i c¸ch trong viÖc chuyÓn
nÒn kinh tÕ t«i chän “ M©u thuÉn biÖn chøng trong qu¸ tr×nh x©y dùng
nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë viÖt nam” lµm
®Ò tµi cho tiÓu luËn triÕt häc M¸c – Lª nin

1

lý luËn chung

TÊt c¶ c¸c sù vËt , hiÖn tîng trªn thÕ giíi ®Òu chøa ®ùng nh÷ng mÆt
tr¸i ngîc nhau. Trong nguyªn tö cã ®iÖn tö vµ h¹t nh©n, trong sinh vËt cã
®ång ho¸ vµ dÞ ho¸, trong kinh tÕ thÞ trêng cã cung vµ cÇuhµng vµ tiÒn…
nh÷ng mÆt tr¸i ngîc nhau ®ã trong phÐp biÖn chøng duy vËt gäi lµ mÆt ®èi
lËp: ë ®©y t«i chia lµm 4 phÇn.
+M©u thuÉn lµ hiÖn tîng kh¸ch quan vµ phæ biÕn.
+Sù thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp.
+Sù chuyÓn ho¸ cña c¸c mÆt ®èi lËp.
+C¸c mÆt m©u thuÉn.
1. M©u thuÉn lµ hiÖn tîng kh¸ch quan vµ phæ biÕn.
§èi lËp víi c¸c quan ®iÓm cña triÕt häc cò , phÐp biÖn chøng duy vËt
kh¼ng ®Þnh r»ng tÊt c¶ c¸c sù vËt, hiÖn tîng tån t¹i trong thùc t¹i kh¸ch quan
®Òu chøa ®ùng trong nã m©u thuÉn .sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m©u
thuÉn lµ do cÊu tróc tù th©n vèn cã bªn trong cña sù vËt ,hiÖn tîng quy ®Þnh.
M©u thuÉn tån t¹i kh«ng phô thuéc vµo bÊt cø hiÖn tîng siªu nhiªn nµo, kÓ
c¶ ý chÝ cña con ngêi. Mçi sù vËt, hiÖn tîng ®ang tån t¹i ®Òu lµ mét thÓ
thèng nhÊt c¸c khuynh híng, c¸c ...
Lêi nãi ®Çu
M©u thuÉnhiÖn tîng cã trong tÊtc¸c lÜnh vùc: nhiªn, x· héi t duy
con ngêi, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng kinh tÕ,ch¼n h¹n nh cung cÇu , tÝch luü vµ
tiªu dïng, tÝnh kÕ ho¹ch ho¸ cña tõng nghiÖp, tõng c«ng ty vµ tÝnh ph¸t
chÝnh p cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ .M©u thuÉn t¹i khi vËt xuÊt
hiÖn ®Õn khi vËt kÕt thóc. Trong mçi vËt, m©u thuÉn h×nh thµnh kh«ng
ph¶i c t nhiÒu m©u thuÉn, vËt trong cïng mét lóc cã
nhiÒu mÆt ®èi lËp th× m©u thuÉn nay mÊt ®i th× m©u thuÉn kh¸c l¹i h×nh
thanh .
Trong sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta do ®¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o ®· dµnh ®-
îc nhiÒu th¾ng lîi bíc ®Çu mang tÝnh quyÕt ®Þnh, quan träng trong viÖc
chuyÓn nÒn kinh tõ chÕ quan liªu bao cÊp sang chÕ thÞ trêng
qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. Trong nh÷ng chuyÓn
biÕn ®ã ®· ®¹t nhiÒu thµnh c«ng to lín nhng trong nh÷ng thµnh c«ng ®ã lu«n
lu«n tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c«ng cuéc ®æi míi.
®ái hái ph¶i ®îc gi¶i quyÕt nÕu ®îc gi¶i quyÕt thóc ®Èy ph¸t triÓn
cña nÒn kinh tÕ.
Víi mong muèn t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ, quan ®iÓm
luËn còng nh÷ng víng m¾c trong gi¶i ph¸p, quy tr×nh c¸c vÊn ®Ò chÝnh
trÞ héi liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¶i c¸ch trong viÖc chuyÓn
nÒn kinh tÕ t«i chän M©u thuÉn biÖn chøng trong qu¸ tr×nh y dùng
nÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa ë viÖt nam lµm
®Ò tµi cho tiÓu luËn triÕt häc M¸c – Lª nin
1
TL Triết: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
TL Triết: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN 9 10 58