Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mô hình cty mẹ - cty con tại Tổng cty chè VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Lêi nãi ®Çu
Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XIX c¸c tËp ®oµn kinh tÕ ®· nèi tiÕp
nhau ra ®êi ë c¸c níc t b¶n. Nã lµ mét tæ chøc tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, ®¹i diÖn cho
tr×nh ®é ph¸t triÓn cao cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ nÒn kinh tÕ - x· héi, lµ c¸c
doanh nghiÖp cã quan hÖ víi nhau vÒ c«ng nghÖ vµ lîi Ých kinh tÕ.
ë níc ta hiÖn nay, quan hÖ s¶n xuÊt ®· cã bíc ®æi míi phï hîp víi tÝnh
chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. §¶ng vµ Nhµ níc ta chñ tr¬ng thùc hiÖn c¶i c¸ch toµn diÖn c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ víi viÖc theo
m« h×nh "C«ng ty mÑ - C«ng ty con" lµ mét trong híng ®i ®Çu.
§©y lµ m« h×nh ®· ®îc kh¸ nhiÒu c¸c doanh nghiÖp trªn thÕ giíi ¸p
dông vµ gÆp h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, §¶ng vµ Nhµ níc ®· dÇn chuyÓn ®æi c¸c
Tæng c«ng ty lín theo m« h×nh tiªn tiÕn nµy lµ Tæng c«ng ty chÌ còng sÏ
kh«ng n»m ngoµi ngo¹i lÖ ®ã. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt vÒ vèn, c«ng nghÖ,
nguån lùc bao gåm c¶ c¸n bé qu¶n lý vµ thÞ trêng ®¶m b¶o viÖc Tæng c«ng ty
ViÖt Nam chuyÓn ®æi theo m« h×nh "C«ng ty mÑ- C«ng ty con" lµ mét bíc
tiÕn lªn cña viÖc ph¸t triÓn cña c«ng ty nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ níc ta nãi
chung.
Bµi viÕt nµy em ®· ®îc chØ b¶o, híng dÉn rÊt tËn t×nh cña thÇy §ç
Hoµng Toµn vµ c¸c chó, c¸c b¸c ë Tæng c«ng ty chÌ. Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n!

B. Néi dung
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam vµ m« h×nh
C«ng ty mÑ - C«ng ty con
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty chÌ ViÖt Nam
1.1.1. Giai ®o¹n tõ khi thµnh lËp 1974 ®Õn n¨m 1995
Cïng víi mét sè mÆt hµng nh cµ phª, ®iÒu, l¹c, chÌ … lµ mét s¶n phÈm
chiÕn lîc cã u thÕ m¹nh ë níc ta. Víi sù t¨ng trëng, tËp trung, ®¸p øng nhu
cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. Vµ theo quyÕt ®Þnh sè 95/CP ngµy 19/4/1994 cña
Héi ®ång ChÝnh phñ thµnh lËp Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp chÌ ViÖt Nam trªn c¬
së hîp nhÊt c¸c nhµ m¸y xuÊt khÈu cña Trung ¬ng vµ mét sè xÝ nghiÖp chÌ h¬ng ë miÒn B¾c. M« h×nh cña Liªn hiÖp lóc ®ã chØ lµ c¸c nhµ m¸y c«ng
nghiÖp vµ chÕ biÕn, s¶n xuÊt ë phÝa B¾c bao gåm:
+ 5 nhµ m¸y s¶n xuÊt chÌ ®en xuÊt khÈu vµ néi tiªu
+ 2 nhµ m¸y s¶n xuÊt chÌ h¬ng xuÊt khÈu vµ néi tiªu
+ 2 nhµ m¸y s¶n xuÊt chÌ h¬ng xuÊt khÈu vµ néi tiªu
+ 1 nhµ m¸y c¬ khÝ lµm nhiÖm vô s¶n xuÊt phô tïng thay thÕ, l¾p ®Æt vµ
söa ch÷a thiÕt bÞ chÕ biÕn.
+ 1 trêng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt vµ chÕ biÕn.
- N¨m 1979, díi sù cho phÐp cña Nhµ níc s¸t nhËp c¸c xÝ nghiÖp chÌ
víi C«ng ty chÌ TW thuéc Bé C«ng nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh 75/CP ngµy
2/3/1979 cña Héi ®ån...
A. Lêi nãi ®Çu
Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XIX c¸c tËp ®oµn kinh ®· nèi tiÕp
nhau ra ®êi ë c¸c níc t b¶n. mét tæ chøc tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, ®¹i diÖn cho
tr×nh ®é ph¸t triÓn cao cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ nÒn kinh - héi, c¸c
doanh nghiÖp cã quan hÖ víi nhau vÒ c«ng nghÖ vµ lîi Ých kinh tÕ.
ë níc ta hiÖn nay, quan s¶n xuÊt ®· bíc ®æi míi phï hîp víi tÝnh
chÊt tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. §¶ng vµ Nhµ níc ta chñ tr-
¬ng thùc hiÖn c¶i c¸ch toµn diÖn c¸c doanh nghiÖp nhµ níc víi viÖc theo
m« h×nh "C«ng ty mÑ - C«ng ty con" lµ mét trong híng ®i ®Çu.
§©y h×nh ®· ®îc kh¸ nhiÒu c¸c doanh nghiÖp trªn thÕ giíi ¸p
dông vµ gÆp h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, §¶ng Nhµ níc ®· dÇn chuyÓn ®æi c¸c
Tæng c«ng ty lín theo m« h×nh tiªn tiÕn nµy Tæng c«ng ty chÌ còng
kh«ng n»m ngoµi ngo¹i ®ã. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt vèn, c«ng nghÖ,
nguån lùc bao gåm c¸n qu¶n thÞ trêng ®¶m b¶o viÖc Tæng c«ng ty
ViÖt Nam chuyÓn ®æi theo h×nh "C«ng ty mÑ- C«ng ty con" mét bíc
tiÕn lªn cña viÖc ph¸t triÓn cña c«ng ty nãi riªng cña nÒn kinh níc ta nãi
chung.
Bµi viÕt nµy em ®· ®îc chØ b¶o, híng dÉn rÊt tËn t×nh cña thÇy §ç
Hoµng Toµn vµ c¸c chó, c¸c b¸c ë Tæng c«ng ty chÌ. Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n!
TL Triết: Mô hình cty mẹ - cty con tại Tổng cty chè VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mô hình cty mẹ - cty con tại Tổng cty chè VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TL Triết: Mô hình cty mẹ - cty con tại Tổng cty chè VN 9 10 380