Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mở rộng TT tiêu thụ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ph¹m §øc Hoµi - CN 39 A

PhÇn i
Duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô lµ nh©n tè c¬
b¶n t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t
triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng
I Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ thÞ trêng
1 C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng
ThÞ trêng ra ®êi g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, nã lµ m«i trêng ®Ó
tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch mang tÝnh chÊt th¬ng m¹i cña mäi Doanh
nghiÖp c«ng nghiÖp. Trong mét X· héi ph¸t triÓn, thÞ trêng kh«ng nhÊt thiÕt
chØ lµ ®Þa ®iÓm cô thÓ gÆp gì trùc tiÕp gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n mµ Doanh
nghiÖp vµ kh¸ch hµng cã thÓ chØ dao dÞch tho¶ thuËn víi nhau th«ng qua c¸c
ph¬ng tiÖn th«ng tin viÔn th«ng hiÖn ®¹i. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt
hµng ho¸, kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng ngµy cµng chë nªn phong phó. Cã mét sè
kh¸i niÖm phæ biÕn vÒ thÞ trêng nh sau:
- Theo C¸c M¸c hÔ ë ®©u vµ khi nµo cã sù ph©n c«ng lao ®éng X· héi
vµ cã s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy sÏ cã thÞ trêng. ThÞ trêng ch¼ng qua
lµ sù biÓu hiÖn cña ph©n c«ng lao ®éng X· héi vµ do ®ã cã thÓ ph¸t triÓn v«
cïng tËn
- Theo David Beg th× thÞ trêng lµ tËp hîp c¸c sù tho¶ m·n th«ng qua ®ã
ngêi b¸n vµ ngêi mua tiÕp xóc víi nhau ®Ó chao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô
- Theo quan ®iÓm cña Marketing hiÖn ®¹i: ThÞ trêng bao gåm nh÷ng
kh¸ch hµng tiÒm Èn cïng cã mét nhu cÇu hay mong muèn cô thÓ; s½n sµng cã
kh¶ n¨ng tham gia chao ®æi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn ®ã
- Theo quan ®iÓm chung th× thÞ trêng bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng
chao ®æi hµng ho¸ ®îc diÔn ra trong sù thèng nhÊt h÷u c¬ víi c¸c mèi quan
hÖ do chóng ph¸t sinh vµ g¾n liÒn víi mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh
2 Vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng
2.1 Vai trß cña thÞ trêng
ThÞ trêng cã vai trß quan träng ®èi víi s¶n xuÊt hµng ho¸, kinh doanh
vµ qu¶n lý kinh tÕ

§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ph¹m §øc Hoµi - CN 39 A

BÊt kú qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ nµo còng ®Òu qua kh©u lu th«ng vµ
ph¶i qua thÞ trêng. Nh vËy thÞ trêng lµ kh©u tÊt yÕu cña s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ
trêng chØ mÊt khi s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng cßn. Nh vËy, kh«ng thÓ coi ph¹m
trï thÞ trêng chØ g¾n víi nÒn s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. ThÞ trêng lµ chiÕc “cÇu
nèi “ cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. ThÞ trêng lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
hµng ho¸ ( hiÓu theo nghÜa réng ). ThÞ trêng lµ kh©u quan träng nhÊt cña qu¸
tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. §Ó s¶n xuÊt hµng ho¸, X· héi ph¶i chi phÝ s¶n
xuÊt, chi phÝ lu th«ng. ThÞ trêng lµ n¬i kiÓm nghiÖm c¸c chi phÝ ®ã vµ thùc
hiÖn yªu cÇu quy luËt tiÕt kiÖm lao ®éng X· héi
ThÞ trêng kh«ng chØ lµ n¬i d...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m §øc Hoµi - CN 39 A
PhÇn i
Duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô lµ nh©n tè c¬
b¶n t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t
triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng
I Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ thÞ trêng
1 C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng
ThÞ trêng ra ®êi g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, m«i trêng ®Ó
tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch mang tÝnh chÊt th¬ng i cña mäi Doanh
nghiÖp c«ng nghiÖp. Trong mét héi ph¸t triÓn, thÞ trêng kh«ng nhÊt thiÕt
chØ ®Þa ®iÓm thÓ gÆp trùc tiÕp gi÷a ngêi mua ngêi b¸n Doanh
nghiÖp kh¸ch hµng thÓ chØ dao dÞch tho¶ thuËn víi nhau th«ng qua c¸c
ph¬ng tiÖn th«ng tin viÔn th«ng hiÖn ®¹i. Cïng víi ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt
hµng ho¸, kh¸i niÖm thÞ trêng ngµy cµng chë nªn phong phó. mét
kh¸i niÖm phæ biÕn vÒ thÞ trêng nh sau:
- Theo C¸c M¸c ë ®©u khi nµo ph©n c«ng lao ®éng héi
vµ cã s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy sÏ cã thÞ trêng. ThÞ trêng ch¼ng qua
biÓu hiÖn cña ph©n c«ng lao ®éng héi do ®ã thÓ ph¸t triÓn
cïng tËn
- Theo David Beg th× thÞ trêng tËp hîp c¸c tho¶ m·n th«ng qua ®ã
ngêi b¸n vµ ngêi mua tiÕp xóc víi nhau ®Ó chao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô
- Theo quan ®iÓm cña Marketing hiÖn ®¹i: ThÞ trêng bao gåm nh÷ng
kh¸ch hµng tiÒm Èn cïng mét nhu cÇu hay mong muèn thÓ; s½n sµng
kh¶ n¨ng tham gia chao ®æi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn ®ã
- Theo quan ®iÓm chung th× thÞ trêng bao gåm toµn c¸c ho¹t ®éng
chao ®æi hµng ho¸ ®îc diÔn ra trong thèng nhÊt h÷u víi c¸c mèi quan
hÖ do chóng ph¸t sinh vµ g¾n liÒn víi mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh
2 Vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng
2.1 Vai trß cña thÞ trêng
ThÞ trêng vai trß quan träng ®èi víi s¶n xuÊt hµng ho¸, kinh doanh
vµ qu¶n lý kinh tÕ
§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n
1
TL Triết: Mở rộng TT tiêu thụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mở rộng TT tiêu thụ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
TL Triết: Mở rộng TT tiêu thụ 9 10 757