Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần KT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 1 lần
phÇn Më ®Çu

Mêi n¨m nç lùc phÊn ®Êu, nhÊt lµ 5 n¨m qua, nh©n d©n ta ®· t¹o nªn
nh÷ng ®æi míi kinh tÕ quan träng. Trong khi nhÞp ®é t¨ng trëng nhanh vµ
vît møc kÕ ho¹ch th× c¬ cÊu kinh tÕ cã bíc chuyÓn dÞch theo híng tiÕn bé.
Vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®Ó t¹o nªn sù t¨ng trëng kinh tÕ lµ níc
ta bíc ®Çu h×nh thµnh nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo
c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc.
Ph¸t triÓn quan ®iÓm kinh tÕ cña §¹i héi VI, Héi nghÞ lÇn thø VI Ban
chÊp hµnh Trung ¬ng ®· kh¼ng ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn lµ mét chñ tr¬ng chiÕn lîc l©u dµi trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH.
ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chÝnh lµ ®Ó gi¶i phãng søc
s¶n xuÊt, ®éng viªn tèi ®a mäi nguån lùc bªn trong vµ bªn ngoµi ®Ó phôc vô
cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, n©ng cao hiÖu qu¶
kinh tÕ x· héi, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Kh«ng thÓ cã c¸c thµnh tùu
kinh tÕ nh võa qua nÕu kh«ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh
phÇn. V× thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, më cöa thu hót ®Çu t trùc
tiÕp cña bªn ngoµi lµ chiÕn lîc ®óng ®¾n.
ChÝnh v× tÝnh cÊp thiÕt vµ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy ®· th«i thóc
em chän ®Ò tµi "Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ".
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o ®· gióp em
hiÓu s©u s¾c ®Ò tµi vµ hoµn thµnh bµi viÕt nµy.

1

PhÇn I
C¬ së kh¸ch quan vµ mèi quan hÖ cña c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ

I/ Néi dung cña quy luËt m©u thuÉn phÐp biÖn
chøng
Quy luËt m©u thuÉn lµ mét trong ba quy luËt cña phÐp biÖn chøng duy
vËt vµ lµ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng. Néi dung cña quy luËt chØ ra cho
chóng ta thÊy nguån gèc, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn.
Quan ®iÓm siªu h×nh cho r»ng sù vËt lµ mét thÓ ®ång nhÊt tuyÖt ®èi,
chóng kh«ng cã m©u thuÉn bªn trong. Thùc chÊt cña quan ®iÓm nµy lµ phñ
nhËn m©u thuÉn lµ nguån gèc, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Cßn quan ®iÓm
cña chñ nghÜa duy vËt cho r»ng sù vËt, hiÖn tîng lu«n lu«n cã m©u thuÉn
bªn trong vµ m©u thuÉn lµ hiÖn tîng kh¸ch quan chñ yÕu bëi v× sù vËt hiÖn
tîng cña thÕ giíi kh¸ch quan ®Òu ®îc t¹o thµnh tõ nhiÒu yÕu tè, nhiÒu bé
phËn, nhiÒu qu¸ tr×nh kh¸c nhau. Gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ, t¸c ®éng lÉn
nhau trong ®ã sÏ cã nh÷ng liªn hÖ tr¸i ngîc nhau, gäi lµ c¸c mÆt ®èi lËp
t¹o thµnh m©u thuÉn cña sù vËt. C¸c mÆt ®èi lËp thêng xuyªn t¸c ®éng qua
l¹i lÉn nhau g©y nªn mét biÕn ®æi nhÊt ®Þnh, lµm cho sù vËt vËn ®éng ph¸t
triÓn.
C¸c mÆt ®èi lËp lµ nh÷ng mÆt cã xu híng ph¸t triÓn tr¸i ngîc nhau nhng chóng l¹i cã qua...
phÇn Më ®Çu
Mêi n¨m lùc phÊn ®Êu, nhÊt 5 n¨m qua, nh©n d©n ta ®· t¹o nªn
nh÷ng ®æi míi kinh quan träng. Trong khi nhÞp ®é t¨ng trëng nhanh
vît møc ho¹ch th× cÊu kinh bíc chuyÓn dÞch theo híng tiÕn bé.
mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®Ó t¹o nªn t¨ng trëng kinh níc
ta bíc ®Çu h×nh thµnh nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo
c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc.
Ph¸t triÓn quan ®iÓm kinh cña §¹i héi VI, Héi nghÞ lÇn thø VI Ban
chÊp hµnh Trung ¬ng ®· kh¼ng ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn mét chñ tr¬ng chiÕn lîc l©u dµi trong thêi qu¸ ®é lªn CNXH.
ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn chÝnh ®Ó gi¶i phãng søc
s¶n xuÊt, ®éng viªn tèi ®a mäi nguån lùc bªn trong vµ bªn ngoµi ®Ó phôc vô
cho nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, n©ng cao hiÖu qu¶
kinh héi, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Kh«ng thÓ c¸c thµnh tùu
kinh nh võa qua nÕu kh«ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh nhiÒu thµnh
phÇn. thÕ ph¸t triÓn kinh nhiÒu thµnh phÇn, cöa thu hót ®Çu t trùc
tiÕp cña bªn ngoµi lµ chiÕn lîc ®óng ®¾n.
ChÝnh tÝnh cÊp thiÕt tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy ®· th«i thóc
em chän ®Ò tµi "Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ".
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o ®· gióp em
hiÓu s©u s¾c ®Ò tµi vµ hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
1
TL Triết: Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần KT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TL Triết: Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần KT 9 10 965