Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra cuéc ch¹y ®ua ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt
s«i ®éng, c¸c níc nhanh chãng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ nh»m ®a kinh tÕ
ph¸t triÓn trong ®ã con ngêi lµ vÞ trÝ trung t©m. Muèn vËy c¸c níc kh«ng cßn con
®êng nµo kh¸c lµ ph¶i thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®aÞi ho¸. Do vËy vÊn ®Ò
c«ng nghiÖp ho¸ lµ vÊn ®Ò chung mang tÝnh toµn cÇu khiÕn mäi ngêi ®Òu ph¶i
quan taam nghiªn cøu nã.
Thùc tÕ lÞch sö ®· chøng minh r»ng, ph¸t triÓn kinh tÕ lµ quy luËt kh¸ch
quan cña tån t¹i vµ ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi vµ bÊt cø ë giai ®o¹n nµo, ë bÊt kú
®Êt níc nµo kh«ng lo¹i trõ c¸c níc giµu m¹nh vÒ kinh tÕ suy ®Õn cïng ®Õu ®îc
b¾t ®Çu vµo quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ nghÜa lµ ph¶i b¾t ®Çu tõ ph¬ng thøc s¶n
xuÊt. VÊn ®Ò kh¸ch nhau gi÷a c¸c níc chØ lµ ë môc tiªu, néi dung vµ c¸ch thøc
ph¸t triÓn, cã sù kh¸c nhau vÒ tèc ®é vÒ hiÖu qu¶ vµ trªn thùc tÕ chØ mét sè Ýt níc
c«ng nghiÖp ho¸ thµnh c«ng.
Nh ta ®· biÕt mçi ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh ®Òu cã c¬ së vËt chÊt kü
thuËt t¬ng øng. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña mét x· héi nhÊt ®Þnh thêng ®îc hiÓu
lµ toµn bé vËt chÊt cña lùc loùng s¶n xuÊt cïng víi kÕt cÊu cña x· héi ®· ®¹t ®îc
tr×nh ®é x· héi t¬ng øng. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña mét x· héi tån t¹i trong
ph¹m vi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh nªn nã mang dÊu Ên vµ chÞu sù t¸c ®éng
cña c¸c quan hÖ s¶n xuÊt trong viÖc tæ chøc qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. Trong c¬ cÊu
x· héi v× vËy kh¸i niÖm c¬ së vËt chÊt kü thuËt g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c h×nh thøc
x· héi cña nã.
§Æc trng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ph¬ng thøc tríc thêi c«ng nghiÖp t
b¶n cßn thñ c«ng l¹c hËu. Cßn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn s¶n xuÊt lín, hiÖn
®¹i chØ cã thÓ lµ nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i c©n ®èi phï hîp dù trªn tr×nh ®é khoa
häc kü thu¹at c«ng nghÖ ngµy cµng cao. §Ó cã c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt nh vËy
c¸c níc ®ang ph¸t triÓn cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸. Níc ta thuéc vµo
nhãm ®ang ph¸t triÓn, lµ mét trong nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi, n«ng nghiÖp
l¹c hËu cßn cha tho¸t khái x· héi truyÒn thèng ®Ó sang "x· héi v¨n minh c«ng
nghiÖp". Do ®ã kh¸ch quan ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ néi
dung, ph¬ng thøc lµ con ®êng ph¸t triÓn nhanh cã hiÖu qu¶. §èi víi níc ta qu¸

tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ cßn g¾n chÆt víi hiÖn ®¹i ho¸, nã lµm cho x· héi chuyÓn
tõ x· héi truyÒn thèng sang x· héi hiÖn ®¹i lµm biÕn ®æi c¨n b¶n bé mÆt cña x·
héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ…
HiÖn nay ®Êt níc ta cßn nghÌo (thuéc nhãm thø 3 th× viÖc c«ng nghiÖp ho¸
- hiÖn ®¹i ho...
Lêi më ®Çu
HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra cuéc ch¹y ®ua ph¸t triÓn kinh rÊt
s«i ®éng, c¸c níc nhanh chãng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ nh»m ®a kinh
ph¸t triÓn trong ®ã con ngêi lµ vÞ trÝ trung t©m. Muèn vËy c¸c níc kh«ng cßn con
®êng nµo kh¸cph¶i thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®aÞi ho¸. Do vËy vÊn ®Ò
c«ng nghiÖp ho¸ vÊn ®Ò chung mang tÝnh toµn cÇu khiÕn mäi ngêi ®Òu ph¶i
quan taam nghiªn cøu nã.
Thùc lÞch ®· chøng minh r»ng, ph¸t triÓn kinh quy luËt kh¸ch
quan cña tån t¹i vµ ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi vµ bÊt cø ë giai ®o¹n nµo, ë bÊt kú
®Êt níc nµo kh«ng lo¹i t c¸c níc giµu m¹nh kinh suy ®Õn cïng ®Õu ®îc
b¾t ®Çu vµo quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ nghÜa lµ ph¶i b¾t ®Çu tõ ph¬ng thøc s¶n
xuÊt. VÊn ®Ò kh¸ch nhau gi÷a c¸c níc chØ ë môc tiªu, néi dung c¸ch thøc
ph¸t triÓn, cã sù kh¸c nhau vÒ tèc ®é vÒ hiÖu qu¶ vµ trªn thùc tÕ chØ mét sè Ýt níc
c«ng nghiÖp ho¸ thµnh c«ng.
Nh ta ®· biÕt mçi ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh ®Òu së vËt chÊt
thuËt t¬ng øng. C¬ vËt chÊt thuËt cña mét x· héi nhÊt ®Þnh thêng ®îc hiÓu
lµ toµn bé vËt chÊt cña lùc loùng s¶n xuÊt cïng víi kÕt cÊu cña x· héi ®· ®¹t ®îc
tr×nh ®é héi t¬ng øng. t chÊt thuËt cña mét héi tån t¹i trong
ph¹m vi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh nªn nã mang dÊu Ên chÞu sù t¸c ®éng
cña c¸c quan s¶n xuÊt trong viÖc chøc qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. Trong cÊu
x· héi v× vËy kh¸i niÖm c¬ së vËt chÊt kü thuËt g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c nh thøc
x· héi cña nã.
§Æc trng t chÊt thuËt cña ph¬ng thøc tríc thêi c«ng nghiÖp t
b¶n cßn tc«ng l¹c hËu. Cßn c¬vËt chÊt kü thuËt cña nÒn s¶n xuÊt lín, hiÖn
®¹i c cã thÓ lµ nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i c©n ®èi phï hîptrªn tr×nh ®é khoa
häc kü thu¹at c«ng nghÖ ngµy cµng cao. §Ó cãsë vËt chÊtkü thuËt nh vËy
c¸c níc ®ang ph¸t triÓn cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸. Níc ta thuéc vµo
nhãm ®ang ph¸t triÓn, mét trong nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi, n«ng nghiÖp
l¹c hËu cßn cha tho¸t khái héi truyÒn thèng ®Ó sang " héi v¨n minh c«ng
nghiÖp". Do ®ã kh¸ch quan ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ néi
dung, ph¬ng thøc con ®êng pt triÓn nhanh hiÖu qu¶. §èi víi níc ta qu¸
TL Triết: Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TL Triết: Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN 9 10 445