Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn và đầu tư XD

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

1

Lêi nãi ®Çu

Khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i tù trang bÞ cho
m×nh mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt t¬ng øng víi ngµnh nghÒ kinh doanh mµ
m×nh ®· lùa chän. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i cã mét sè tiÒn
øng tríc ®Ó mua s¾m. Lîng tiÒn øng tríc ®ã gäi lµ vèn kinh doanh trong ®ã
chiÕm chñ yÕu lµ vèn cè ®Þnh.
NhÊt lµ trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c
Doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× b»ng mäi c¸ch ph¶i sö dông
®ång vèn cã hiÖu qu¶ ? Do vËy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý Doanh nghiÖp ph¶i
t×m ra c¸c ph¬ng s¸ch nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung vµ
hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh nãi riªng.
C«ng ty t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng lµ mét ®¬n vÞ cã quy m« vµ lîng vèn cè ®Þnh
t¬ng tèi lín. HiÖn nay tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty ®· vµ ®ang ®îc ®æi míi.
Do vËy viÖc Qu¶n lý sö dông chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh cña C«ng
ty lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu lín nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng thu ®îc lîi
nhuËn cao ®¶m b¶o trang tr¶i cho mäi chi phÝ vµ cã l·i.
XuÊt ph¸t tõ lý do trªn vµ víi mong muèn trë thµnh nhµ qu¶n lý trong t¬ng
lai; trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng ®îc sù híng
dÉn gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS - §ç Hoµng Toµn cïng toµn thÓ c¸n
bé c«ng nh©n viªn C«ng ty t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng , em ®· chän ®Ò tµi: “Mét
sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty t vÊn
®Çu t vµ x©y dùng ” cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau:
PhÇn I:

Vèn cè ®Þnh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña Doanh

nghiÖp.

Hµ Mai Dung

Líp K7- QT1

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

PhÇn II:

2

Thùc tr¹ng sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty t vÊn ®Çu t vµ x©y

dùng .
PhÇn III:

Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña

C«ng ty t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng
Lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu ®Çu tay, do ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ tµi
liÖu nªn khã tr¸nh khái cã sai sãt, khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù
®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó néi dung nghiªn cøu vÊn
®Ò nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn:
ThÇy gi¸o, TiÕn sÜ §ç Hoµng Toµn, C¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty t vÊn
®Çu t vµ x©y dùng ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Hµ Mai Dung

Líp K7- QT1

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

3

PhÇn I
Vèn cè ®Þnh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh
cña Doanh nghiÖp
I-/

TÇm quan träng cña vèn cè ®Þnh ®èi víi Doanh

nghiÖp.
1-/

Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ nguån ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i trang cho
m×nh mét thèng vËt chÊt t¬ng øng víi ngµnh nghÒ kinh doanh
m×nh ®· lùa chän. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i mét tiÒn
øng tríc ®Ó mua s¾m. Lîng tiÒn øng tríc ®ã gäi vèn kinh doanh trong ®ã
chiÕm chñ yÕu lµ vèn cè ®Þnh.
NhÊt trong c¹nh tranh gay g¾t cña chÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c
Doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× b»ng mäi c¸ch ph¶i sö dông
®ång vèn hiÖu qu¶ ? Do vËy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n Doanh nghiÖp ph¶i
t×m ra c¸c ph¬ng s¸ch nh»m ng cao hiÖu qu¶ dông vèn nãi chung
hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh nãi riªng.
C«ng ty t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng lµ mét ®¬n vÞquy m« vµ lîng vèn cè ®Þnh
t¬ng tèi lín. HiÖn nay tµi s¶n ®Þnh cña C«ng ty ®· ®ang ®îc ®æi míi.
Do vËy viÖc Qu¶n dông chÆt chÏ hiÖu qu¶ vèn ®Þnh cña C«ng
ty mét trong nh÷ng yªu cÇu lín nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng thu ®îc lîi
nhuËn cao ®¶m b¶o trang tr¶i cho mäi chi phÝ vµ cã l·i.
XuÊt ph¸t do trªn víi mong muèn trë thµnh nhµ qu¶n trong t¬ng
lai; trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty t vÊn ®Çu t x©y dùng ®îc híng
dÉn gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS - §ç Hoµng Toµn cïng toµn thÓ c¸n
bé c«ng nh©n viªn C«ng ty t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng , em ®· chän ®Ò tµi: Mét
gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn ®Þnh cña C«ng ty t vÊn
®Çu t vµ x©y dùng ” cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Vèn ®Þnh hiÖu q dông vèn ®Þnh cña Doanh
nghiÖp.
Hµ Mai Dung Líp K7- QT1 1
1
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn và đầu tư XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn và đầu tư XD - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
TL Triết: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn và đầu tư XD 9 10 550