Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty cao su Sao Vàng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

1

Lêi nãi ®Çu
KÓ tõ khi ®Êt níc ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ
chÕ ®é tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc,
®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh buéc c¸c doanh nghiÖp
ph¶i ph¸t huy triÖt ®Ó mäi tiÒm lùc, mäi thÕ m¹nh s½n cã cña m×nh nh»m t¹o
lîi thÕ b»ng hoÆc h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c. ChØ cã nh vËy míi ®¶m b¶o cho
doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. Muèn thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy
yªu cÇu kh¸ch quan ®èi víi mçi doanh nghiÖp lµ kh«ng ngõng tiÕn hµnh c¸c
ho¹t ®éng ®Çu t n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh.
C«ng ty Cao su Sao vµng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng díi
sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt nam cã n¨ng lùc thiÕt bÞ
s¶n xuÊt lín, hµng n¨m cã thÓ cung cÊp cho thÞ trêng tõ 6- 7 triÖu bé s¨m lèp
xe ®¹p; 400.000 ®Õn 500.000 bé lèp xe m¸y; tõ 100.000- 120.000 bé lèp «t«,
m¸y kÐo vµ c¸c s¶n phÈm cao su kü thuËt kh¸c.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, C«ng ty Cao su Sao vµng ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc cña vÊn ®Ò c¹nh tranh. Bëi v×, hiÖn nay thÞ
trêng s¨m lèp ®ang cã sù c¹nh tranh m¹nh mÏ vµ quyÕt liÖt kh«ng chØ gi÷a c¸c
s¶n phÈm trong níc víi nhau mµ cßn c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm tõ níc
ngoµi trµn vµo nh Th¸i Lan, NhËt B¶n, §µi Loan…
Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh
tùu nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c ®Çu t, ®ã lµ: t¨ng thªm n¨ng lùc s¶n xuÊt míi, ®a
C«ng ty vît qua nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc, n©ng cao ®îc kh¶ n¨ng c¹nh
tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng. Song song víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc,
trong thêi gian qua C«ng ty cßn nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n cÇn kh¾c phôc
trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Do ®ã, viÖc xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®Çu t
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc cã
vai trß quan träng. V× vËy, chuyªn ®Ò nµy em xin tËp trung nghiªn cøu t×nh
h×nh ®Çu t n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty Cao su Sao vµng trong

Chuyªn ®Ò thùc tËp

2

giai ®o¹n võa qua, tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong t¬ng lai.
Chuyªn ®Ó thùc tËp nµy bao gåm ba phÇn chÝnh:
Ch¬ng I: §Çu t víi viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
C«ng ty Cao su Sao vµng.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh
tranh cña C«ng ty Cao su Sao vµng.
Do cßn h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm thùc tÕ, thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ bíc
®Çu lµm quen v...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
KÓ tõ khi ®Êt níc ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ
chÕ ®é tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc,
®Ó duy tr× ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh buéc c¸c doanh nghiÖp
ph¶i ph¸t huy triÖt ®Ó mäi tiÒm lùc, mäi thÕ m¹nh s½n cña m×nh nh»m t¹o
lîi thÕ b»ng hoÆc h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c. ChØ cã nh vËy míi ®¶m b¶o cho
doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. Muèn thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy
yªu cÇu kh¸ch quan ®èi víi mçi doanh nghiÖp kh«ng ngõng tiÕn hµnh c¸c
ho¹t ®éng ®Çu t n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh.
C«ng ty Cao su Sao vµng mét doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng díi
sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt nam cã n¨ng lùc thiÕt bÞ
s¶n xuÊt lín, hµng n¨m thÓ cung cÊp cho thÞ trêng 6- 7 triÖu s¨m lèp
xe ®¹p; 400.000 ®Õn 500.000 lèp xe m¸y; 100.000- 120.000 lèp «t«,
m¸y kÐo vµ c¸c s¶n phÈm cao su kü thuËt kh¸c.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, C«ng ty Cao su Sao vµng ®ang ®øng tr-
íc nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc cña vÊn ®Ò c¹nh tranh. Bëi v×, hiÖn nay thÞ
trêng s¨m lèp ®ang cã sù c¹nh tranh m¹nh mÏ vµ quyÕt liÖt kh«ng chØ gi÷a c¸c
s¶n phÈm trong níc víi nhau mµ cßn c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm níc
ngoµi trµn vµo nh Th¸i Lan, NhËt B¶n, §µi Loan
Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh
tùu nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c ®Çu t, ®ã lµ: t¨ng thªm n¨ng lùc s¶n xuÊt míi, ®a
C«ng ty vît qua nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc, n©ng cao ®îc kh¶ n¨ng c¹nh
tranh cña sn phÈm trªn thÞ trêng. Song song víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc,
trong thêi gian qua C«ng ty cßn nh÷ng tån t¹i khã kh¨n cÇn kh¾c phôc
trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Do ®ã, viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®Çu t
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc
vai trß quan träng. V× vËy, chuyªn ®Ò nµy em xin tËp trung nghiªn cøu t×nh
h×nh ®Çu t n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty Cao su Sao vµng trong
1
TL Triết: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty cao su Sao Vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty cao su Sao Vàng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
TL Triết: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty cao su Sao Vàng 9 10 411