Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc:
TT
I
II

1.1
1.2

Trang
Më ®Çu
1
Néi dung
3
Ch¬ng 1: Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn trong phÐp biÖn chøng 3
duy vËt
C¸c ®Þnh nghÜa
3
TÝnh tÊt yÕu ph¶i héi nhËp kinh tÕ
6
Ch¬ng 2: Mèi liªn hÖ gi÷a x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi 6

2.1
2.2
2.3

héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
Mét sè ®Æc trng cña nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ
6
Néi dung cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
8
Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi 8

2.4
2.5
2.5.

héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
Nh÷ng lîi Ých vµ h¹n chÕ cña viÖc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
VÊn ®Ò héi nhËp kinh tÕ ë ViÖt Nam
§êng lèi quan ®iÓm cña §¶ng ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp

11
12
12

1
2.5.

Qu¸ tr×nh héi nhËp ë ViÖt Nam

14

2
2.5.

Nh÷ng lîi Ých vµ h¹n chÕ cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp

15

3
2.5.

Mét sè ý kiÕn vµ gi¶i ph¸p cho qu¸ tr×nh héi nhËp ë ViÖt Nam

16

4
III.

KÕt luËn

1

I. Më §Çu
Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay ®ang trë thµnh mét xu
thÕ kh¸ch quan vµ tÊt yÕu cña tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, kh«ng kÓ c¸c níc ®ang
ph¸t triÓn hay ph¸t triÓn, c¸c níc giµu hay nghÌo. Trong xu thÕ ®ã quèc gia nµo
cã chiÕn lîc, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p vµ c«ng cô qu¶n lÝ hîp lÝ sÏ mang l¹i lîi Ých,
sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ cho quèc gia ®ã, ngîc l¹i sÏ mang l¹i kÕt qu¶ xÊu. §Ó cã
thÓ tranh thñ c¸c nguån lùc tõ bªn ngoµi ®Æc biÖt lµ nguån vèn, tiÕn bé khoa häc
c«ng nghÖ... ®ßi hái c¸c níc ph¶i cã sù më cöa, sù giao lu, bu«n b¸n hîp t¸c víi
c¸c níc trªn thÕ giíi mµ ®Æc biÖt lµ c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn. Tuy vËy ®i song song
víi viÖc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ chóng ta cÇn ph¶i cã sù thèng nhÊt nhËn thøc vÒ
viÖc gi÷ ®éc lËp tù chñ trong qu¸ tr×nh héi nhËp. §©y lµ mét mèi lo ng¹i lín víi
c¸c níc trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. Mèi lo nµy phÇn nµo
còng cã lÝ do chÝnh ®¸ng bëi hÇu hÕt c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®Òu cã xuÊt ph¸t
®iÓm tõ mét nÒn kinh tÕ ``nghÌo nµn, l¹c hËu, khoa häc c«ng nghÖ cßn thÊp kÐm,
n¨ng suÊt lao ®éng cßn cha cao, søc c¹nh tranh vÒ c¸c lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ trêng thÕ giíi thÊp trong khi ®ã c¸c níc ®i tríc cã lîi thÕ h¬n h¼n vÒ mäi mÆt, viÖc
më réng quan hÖ víi c¸c níc ®ã sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c níc kÐm ph¸t triÓn khã
tr¸nh khái bÞ lÖ thuéc vÒ kinh tÕ vµ tõ chç bÞ lÖ thuéc vÒ kinh tÕ cã thÓ bÞ lÖ thuéc
vÒ chÝnh trÞ dÉn tíi kh«ng gi÷ v÷ng ®îc chñ quyÒn. Thùc tÕ ngµy nay cho thÊy cã
rÊt nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· bÞ lÖ thuéc qu¸ nhiÒu vµo c¸c níc t b¶n nªn mäi ®êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®Òu bÞ c¸c níc t b¶n nµy chi phèi vµ n¾m
gi÷. §iÓn ...
Môc lôc:
TT Trang
I Më ®Çu 1
II Néi dung 3
Ch¬ng 1: Nguyªn mèi liªn phæ biÕn trong phÐp biÖn chøng
duy vËt
3
1.1 C¸c ®Þnh nghÜa 3
1.2 TÝnh tÊt yÕu ph¶i héi nhËp kinh tÕ 6
Ch¬ng 2: Mèi liªn gi÷a x©y dùng nÒn kinh ®éc lËp chñ víi
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
6
2.1 Mét sè ®Æc trng cña nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ 6
2.2 Néi dung cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 8
2.3 Mèi quan biÖn chøng gi÷a x©y dùng kinh ®éc lËp chñ víi
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
8
2.4 Nh÷ng lîi Ých vµ h¹n chÕ cña viÖc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 11
2.5 VÊn ®Ò héi nhËp kinh tÕ ë ViÖt Nam 12
2.5.
1
§êng lèi quan ®iÓm cña §¶ng ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp 12
2.5.
2
Qu¸ tr×nh héi nhËp ë ViÖt Nam 14
2.5.
3
Nh÷ng lîi Ých vµ h¹n chÕ cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp 15
2.5.
4
Mét sè ý kiÕn vµ gi¶i ph¸p cho qu¸ tr×nh héi nhËp ë ViÖt Nam 16
III. KÕt luËn
1
TL Triết: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
TL Triết: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật 9 10 245