Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 1 lần
a. lêi më ®Çu

ViÖt Nam - trong c«ng cuéc ®æi ®· thùc sù ®em l¹i nhiÒu kÕt qu¶ to lín, lµm
thay ®æi bé mÆt ®Êt níc vµ cuéc sèng nh©n d©n, cñng cè v÷ng ch¾c ®éc lËp d©n
téc vµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, n©ng cao vÞ thÕ vµ uy tÝn cña ®Êt níc ta trªn trêng
quèc tÕ. Nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi
®ã lµ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®îc
khëi xíng tõ sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI.
¡ng Ghen nãi: “ Sù ph¸t triÓn cña chÝnh trÞ, luËt ph¸p, triÕt häc, t«n gi¸o, v¨n
häc, nghÖ thuËt ®Òu dùa trªn c¬ së ph¸t triÓn kinh tÕ ”. Kinh tÕ lµ nÒn t¶ng v÷ng
ch¾c cho mäi ho¹t ®éng vËt chÊt cña con ngêi, lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña ®êi
sèng x· héi. So víi thÕ giíi, níc ta vÉn lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ
cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nh÷ng tµn d cña chÕ ®é tËp trung quan liªu bao cÊp
vÉn cßn tån t¹i kh¸ nhiÒu. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña
Nhµ níc, th× ngoµi nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ, cßn tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn gi÷a
c¸i cò vµ c¸i míi, k×m h·m sù ph¸t triÓn. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc nghiªn cøu t×m ra
híng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh tÕ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh ®Êt níc, phï
hîp víi khu vùc, thÕ giíi vµ thêi ®¹i lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Nghiªn cøu ®Ò tµi: “Nh÷ng m©u thuÉn biÖn chøng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam ” díi gãc ®é triÕt häc, trong tæng
thÓ c¸c mèi quan hÖ biÖn chøng, sÏ gióp chóng ta hiÓu mét c¸ch s©u s¾c h¬n, b¶n
chÊt h¬n nh÷ng vÊn ®Ò xunh quanh viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ.
Lµ mét sinh viªn n¨m thø nhÊt, víi kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, nªn
néi dung bµi tiÓu luËn nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù
nhËn xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« trong trêng. §iÒu nµy sÏ gióp em bæ
sung kiÕn thøc, kinh nghiÖm, nh»m kh«ng ngõng hoµn thiÖn m×nh, xøng ®¸ng víi
sù mong muèn cña nhµ trêngvµ cña c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng ®Êt níc.

1

b. néi dung

I/ M©u thuÉn lµ nguån gèc, ®éng lùc cña mäi vËn ®éng vµ ph¸t triÓn

1. Néi dung cña qui luËt
Qui luËt m©u thuÉn cßn ®îc gäi lµ qui luËt thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt
®èi lËp, lµ mét trong ba qui luËt cña phÐp biÖn chøng. Nghiªn cøu qui luËt nµy ®Ó
thÊy râ ®îc nguån gèc, ®éng lùc cña sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn
Trong thÕ giíi v« vµn sù vËt hiÖn tîng, mçi sù vËt, hiÖn tîng tån t¹i ®îc ®Òu lµ
mét thÓ thèng nhÊt ®îc t¹o thµnh bëi c¸c mÆt, c¸c thuéc tÝnh, c¸c khuynh híng
®èi lËp nhau vµ ph¸t triÓn ngîc chiÒu nhau, t¹o thµnh m©u thuÉn tån t¹i trong
lßng sù vËt hiÖn tîng ®ã.
M...
a. lêi më ®Çu
ViÖt Nam - trong c«ng cuéc ®æi ®· thùc sù ®em l¹i nhiÒu kÕt qu¶ to lín, lµm
thay ®æi mÆt ®Êt níc vµ cuéc sèng nh©n d©n, cñng v÷ng ch¾c ®éc lËp d©n
téc vµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, n©ng cao vÞ thÕ vµ uy tÝn cña ®Êt níc ta trªn trêng
quèc tÕ. Nh©n quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña nghiÖp ®æi míi
®ã chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi c nghÜa, ®îc
khëi xíng tõ sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI.
¡ng Ghen nãi: ph¸t triÓn cña chÝnh trÞ, luËt ph¸p, triÕt häc, t«n gi¸o, v¨n
häc, nghÖ thuËt ®Òu dùa trªn ph¸t triÓn kinh ”. Kinh nÒn t¶ng v÷ng
ch¾c cho mäi ho¹t ®éng vËt chÊt cña con ngêi, yÕu tè quan träng nhÊt cña ®êi
sèng héi. So víi thÕ giíi, níc ta vÉn lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn, nÒn kinh
cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nh÷ng tµn d cña c ®é tËp trung quan liªu bao cÊp
vÉn cßn tån t¹i k nhiÒu. Khi chuyÓn sang c thÞ trêng, qu¶n cña
Nhµ níc, th× ngoµi nh÷ng khã kh¨n kinh tÕ, cßn tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn gi÷a
c¸i c¸i míi, k×m h·m sù ph¸t triÓn. ChÝnh thÕ mµ viÖc nghiªn cøu t×m ra
híng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh tÕ, phîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh ®Êt níc, phï
hîp víi khu vùc, thÕ giíi vµ thêi ®¹i lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Nghiªn cøu ®Ò tµi: Nh÷ng m©u thuÉn biÖn chøng trong nÒn kinh thÞ tr-
êng ®Þnh híng héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam díi gãc ®é triÕt häc, trong tæng
thÓ c¸c mèi quan hÖ biÖn chøng,gióp chóng ta hiÓu mét c¸ch s©u s¾c h¬n, b¶n
chÊt h¬n nh÷ng vÊn ®Ò xunh quanh viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ.
mét sinh viªn n¨m thø nhÊt, víi kiÕn thøc kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, nªn
néi dung bµi tiÓu luËn nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù
nhËn xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy trong trêng. §iÒu nµy gióp em
sung kiÕn thøc, kinh nghiÖm, nh»m kh«ng ngõng hoµn thiÖn m×nh, xøng ®¸ng víi
sù mong muèn cña nhµ trêngvµ cña c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng ®Êt níc.
1
TL Triết: Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TL Triết: Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN 9 10 342