Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phạm trù nội dung - hình thức và sự phát triển thương hiệu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. Lêi nãi ®Çu

Trong nh÷ng n¨m bao cÊp, nh·n hiÖu hµng ho¸, tªn cña doanh nghiÖp
s¶n xuÊt ra hµng ho¸ bÞ hoµ tan trong nhiÒu yÕu tè ®«i khi ngêi ta khk«ng biÕt
®Õn nã. Mét sè doanh nghiÖp ®îc biÕt ®Õn nh "B¸nh kÑo H÷u NghÞ", "B¸nh
kÑo H¶i Ch©u", "C¬ khÝ Hµ Néi", "Xµ phßng Hµ Néi"… bëi nã cã vÞ trÝ ®éc
quyÒn trong s¶n xuÊt vµ ph©n phèi. C¸c nh·n hiÖu nµy kh«ng ph¶i lµ dÊu Ên
cña mét søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng mµ nã cã ý nghÜa vÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi.
Sau khi níc ta bíc vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN th× nh·n
hµng ho¸, tªn giao dÞch th¬ng hiÖu trë thµnh mét sù nhËn biÕt cña ngêi kinh
doanh, cña kh¸ch hµng. Råi khi ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam th× nh·n hiÖu
®Ñp, hÊp dÉn sÏ g©y Ên tîng vµ thu hót ngêi mua hµng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i
liªn tôc cho ra mÉu m· s¶n phÈm míi. Khit hay ®æi h×nh thøc cña s¶n phÈm
th× doanh nghiÖp còng cÇn quan t©m ®Õn néi dung cña nã bëi néi dung ý thøc
ph¶i lu«n ®i kÌm víi nhau, kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau, trong ®ã néi dung cã vai
trß quyÕt ®Þnh cßn h×nh thøc thóc ®Èy néi dung ph¸t triÓn. §ã chÝnh lµ vÊn ®Ò
mµ cÆp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc" cña TriÕt häc M¸c ®Ò cËp tíi.
VËn dông cÆp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc" ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th¬ng hiÖu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam lµ môc ®Ých
chÝnh cña bµi TiÓu luËn nµy. Trong ®ã, néi dung cña bµi TiÓu luËn ®îc tr×nh
bµy theo 3 phÇn:
PhÇn I: Lý luËn cña TriÕt häc M¸c vÒ cÆp ph¹m trï "Néi dung h×nh thøc"
PhÇn II: Thùc tiÔn ¸p dông cÆp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc"
trong vÊn ®Ò th¬ng hiÖu, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë
ViÖt Nam.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th¬ng hiÖu cña níc
ta hiÖn nay.
B. PhÇn néi dung

1

I. Lý luËn cña triÕt häc M¸c vÒ cÆp ph¹m trï "Néi dung - h×nh
thøc"

1. Kh¸i niÖm Néi dung vµ h×nh thøc
Néi dung lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, nh÷ng yÕu tè, nh÷ng qu¸ tr×nh
t¹o nªn sù vËt. Cßn h×nh thøc lµ ph¬ng thøc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sù vËt, lµ
hÖ thèng c¸c mèi liªn hÖ t¬ng ®èi bÒn v÷ng gi÷a c¸c yÕu tè cña sù vËt ®ã.
VD: Néi dung cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè vËt
chÊt nh con ngêi, c«ng cô lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, c¸c qu¸ tr×nh con ngêi
sö dông c«ng cô ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng, c¶i biÕn nã t¹o ra s¶n
phÈm cÇn thiÕt cho con ngêi. Cßn h×nh thøc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ tr×nh tù
kÕt hîp, thø tù s¾p xÕp t¬ng ®èi bÒn v÷ng c¸c yÕu tè vËt chÊt cña qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt, quy ®Þnh ®Õn vÞ trÝ cña ngêi s¶n xuÊt ®èi víi t liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm
cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
BÊt cø sù...
A. Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m bao cÊp, nh·n hiÖu hµng ho¸, tªn cña doanh nghiÖp
s¶n xuÊt ra hµng ho¸ bÞ hoµ tan trong nhiÒu yÕu tè ®«i khi ngêi ta khk«ng biÕt
®Õn nã. Mét doanh nghiÖp ®îc biÕt ®Õn nh "B¸nh kÑo H÷u NghÞ", "B¸nh
kÑo H¶i Ch©u", "C¬ khÝ Néi", "Xµ phßng Néi" bëi trÝ ®éc
quyÒn trong s¶n xuÊt ph©n phèi. C¸c nh·n hiÖu nµy kh«ng ph¶i dÊu Ên
cña mét søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng mµ nã cã ý nghÜa vÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi.
Sau khi níc ta bíc vµo nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng XHCN th× nh·n
hµng ho¸, tªn giao dÞch th¬ng hiÖu t thµnh mét nhËn biÕt cña ngêi kinh
doanh, cña kh¸ch hµng. Råi khi ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam th× nh·n hiÖu
®Ñp, hÊp dÉn sÏ g©y Ên tîng vµ thu hót ngêi mua hµng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i
liªn tôc cho ra mÉu s¶n phÈm míi. Khit hay ®æi h×nh thøc cña s¶n phÈm
th× doanh nghiÖp còng cÇn quan t©m ®Õn néi dung cñabëi néi dung ý thøc
ph¶i lu«n ®i kÌm víi nhau, kh«ng tt¸ch rêi nhau, trong ®ã néi dung vai
trß quyÕt ®Þnh cßn h×nh thøc thóc ®Èy néi dung ph¸t triÓn. §ã chÝnh vÊn ®Ò
mµ cÆp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc" cña TriÕt häc M¸c ®Ò cËp tíi.
VËn dông cÆp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc" ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th-
¬ng hiÖu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam lµ môc ®Ých
chÝnh cña bµi TiÓu luËn nµy. Trong ®ã, néi dung cña bµi TiÓu luËn ®îc tr×nh
bµy theo 3 phÇn:
PhÇn I: luËn cña TriÕt häc M¸c cÆp ph¹m trï "Néi dung -
h×nh thøc"
PhÇn II: Thùc tiÔn ¸p dông cÆp ph¹m trï "Néi dung - h×nh thøc"
trong vÊn ®Ò th¬ng hiÖu, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë
ViÖt Nam.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th¬ng hiÖu cña níc
ta hiÖn nay.
B. PhÇn néi dung
1
TL Triết: Phạm trù nội dung - hình thức và sự phát triển thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phạm trù nội dung - hình thức và sự phát triển thương hiệu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TL Triết: Phạm trù nội dung - hình thức và sự phát triển thương hiệu 9 10 681