Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TriÕt häc phËt gi¸o
I. ThÕ giíi quan PhËt gi¸o.
ThÕ giíi quan PhËt gi¸o chÞu ¶nh hëng cña hai luËn ®iÓm, thÓ hiÖn qua 4
luËn thuyÕt c¬ b¶n: thuyÕt v« thêng, thuyÕt v« ng·, thuyÕt nh©n qu¶, thuyÕt
nh©n duyªn khëi.
1. ThuyÕt v« thêng.
V« thêng lµ kh«ng thêng cßn, lµ chuyÓn biÕn thay ®æi. LuËt v« thêng chi
phèi vò trô, v¹n vËt, th©n vµ t©m ta. Sù vËt lu«n lu«n biÕn ®æi kh«ng cã g× lµ
thêng trô, bÊt biÕn. Víi ngò quan th« thiÓn cña ta, ta lÇm tëng sù vËt lµ yªn
tÜnh, lµ bÊt ®éng nhng thËt ra lµ nã lu«n lu«n ë thÓ ®éng, nã chuyÓn biÕn
kh«ng ngõng. Sù chuyÓn biÕn Êy diÔn ra díi hai h×nh thøc.
a) Mét lµ S¸tna( Kshana ) v« thêng: lµ mét sù chuyÓn biÕn rÊt nhanh,

trong mét thêi gian hÕt søc ng¾n, ng¾n h¬n c¶ mét nh¸y m¾t, mét h¬i thë, mét
niÖm, mét sù chuyÓn biÕn võa khëi lªn ®· chÊm døt. PhËt dïng danh tõ Satna
®Ó chØ mét kho¶ng thêi gian hÕt søc ng¾n.
b) Hai lµ: NhÊt kú v« thêng. Lµ sù chuyÓn biÕn trong tõng giai ®o¹n. Sù v«

thêng thø nhÊt lµ tr¹ng th¸i chuyÓn biÕn nhanh chãng, liªn tiÕp, ng¾n ngñi, thêng lµ ta kh«ng nhËn ra mµ kÕt qu¶ lµ g©y ra sù v« thêng thø hai. NhÊt kú v«
thêng lµ tr¹ng th¸i chuyÓn biÕn râ rÖt, kÕt thóc mét tr¹ng th¸i cò, chuyÓn sang
mét tr¹ng th¸i míi. V¹n vËt trong vò trô ®Òu tu©n theo luËt: Thµnh - Trô Ho¹i - Kh«ng.
V¹n vËt ®îc cÊu thµnh, trô mét thêi gian, sau ®ã chuyÓn ®Õn diÖt, thµnh,
ho¹i, kh«ng.
C¸c sinh vËt ®Òu tu©n theo luËt: Sinh, trô, di, diÖt.
Mét hµnh tinh, mét ng«i sao cã thêi kú vò trô kÐo dµi hµng triÖu n¨m, mét
c©y cã thÓ trô hµng ngµn n¨m, mét sinh vËt cã thÓ trô ®îc hµng tr¨m n¨m,
b«ng hoa phï dung chØ trô trong mét ngµy - sím në, chiÒu tµn. Xung quanh ta
sù vËt chuyÓn biÕn kh«ng ngõng. Theo luËt v« thêng, kh«ng ph¶i khi sinh ra

1

míi gäi lµ sinh, khi v¹n vËt diÖt míi gäi lµ diÖt mµ tõng phót, tõng d©y, tõng
Satna, v¹n vËt sèng ®Ó mµ chÕt vµ chÕt ®Ó mµ sèng. Sèng, chÕt tiÕp diÔn liªn
tôc víi nhau bÊt tËn nh mét vßng trßn.
Kh«ng nh÷ng th©n ta chuyÓn biÕn kh«ng ngõng mµ t©m ta còng kh«ng
ngõng chuyÓn biÕn. Nh dßng níc th¸c, nh bät bÓ, trong Satna nµy, trong t©m
ta næi lªn mét ý niÖm thiÖn, chØ trong Satna sau, trong t©m ta ®· cã thÓ kh¬i
lªn mét ý niÖm ¸c. T©m ta lu«n lu«n chuyÓn biÕn nh thÕ PhËt gäi lµ t©m phan
duyªn. Trong kinh Thñ n¨ng NghiÖm quyÓn mét PhËt gäi c¸i t©m phan duyªn
Êy lµ c¸i t©m biÕt c¸i nµy, nghÜ c¸i kh¸c, c¸i t©m väng ®éng do duyªn víi tiÒn
trÇn mµ cã, theo c¸ch trÇn mµ lu«n lu«n thay ®æi, chuyÓn biÕn mµ kh«ng Satna
nµo ngõng.
Kh«ng nh÷ng t©m, th©n ta chuyÓn biÕn mµ c¸c h×nh th¸i x· héi theo thêi
gi...
TriÕt häc phËt gi¸o
I. ThÕ giíi quan PhËt gi¸o.
ThÕ giíi quan PhËt gi¸o chÞu ¶nh hëng cña hai luËn ®iÓm, thÓ hiÖn qua 4
luËn thuyÕt b¶n: thuyÕt thêng, thuyÕt ng·, thuyÕt nh©n qu¶, thuyÕt
nh©n duyªn khëi.
1. ThuyÕt v« th êng.
thêng kh«ng thêng cßn, chuyÓn biÕn thay ®æi. LuËt thêng chi
phèi trô, v¹n vËt, th©n t©m ta. vËt lu«n lu«n biÕn ®æi kh«ng g×
thêng trô, bÊt biÕn. Víi ngò quan th« thiÓn cña ta, ta lÇm tëng vËt yªn
tÜnh, bÊt ®éng nhng thËt ra lu«n lu«n ë thÓ ®éng, chuyÓn biÕn
kh«ng ngõng. Sù chuyÓn biÕn Êy diÔn ra díi hai h×nh thøc.
a) Mét S¸tna( Kshana ) thêng: mét chuyÓn biÕn rÊt nhanh,
trong mét thêi gian hÕt søc ng¾n, ng¾n h¬n cmét nh¸y m¾t, mét h¬i thë, mét
niÖm, mét chuyÓn biÕn võa khëi lªn ®· chÊm døt. PhËt dïng danhSatna
®Ó chØ mét kho¶ng thêi gian hÕt søc ng¾n.
b) Hai lµ: NhÊt v« thêng. Lµ sù chuyÓn biÕn trong tõng giai ®o¹n. Sù
thêng thø nhÊt lµ tr¹ng th¸i chuyÓn biÕn nhanh chãng, liªn tiÕp, ng¾n ngñi, th-
êng ta kh«ng nhËn ra kÕt qu g©y rathêng thø hai. NhÊt
thêng lµ tr¹ng th¸i chuyÓn biÕn râ rÖt, kÕt thóc mét tr¹ng th¸i cò, chuyÓn sang
mét tr¹ng th¸i míi. V¹n vËt trong trô ®Òu tu©n theo luËt: Thµnh - Trô -
Ho¹i - Kh«ng.
V¹n vËt ®îc cÊu thµnh, trô mét thêi gian, sau ®ã chuyÓn ®Õn diÖt, thµnh,
ho¹i, kh«ng.
C¸c sinh vËt ®Òu tu©n theo luËt: Sinh, trô, di, diÖt.
Mét hµnh tinh, mét ng«i sao thêi kú vò trô kÐo dµi hµng triÖu n¨m, mét
c©y thÓ trô hµng ngµn n¨m, mét sinh vËt thÓ trô ®îc hµng tr¨m n¨m,
b«ng hoa phï dung chØ trô trong mét ngµy - sím në, chiÒu tµn. Xung quanh ta
vËt chuyÓn biÕn kh«ng ngõng. Theo luËt thêng, kh«ng ph¶i khi sinh ra
1
TL Triết: Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TL Triết: Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển 9 10 236