Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phát triển CN VN giai đoạn 2000-2020

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ , nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· cã ®îc
nh÷ng thµnh c«ng to lín nhê cã c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ − x· héi ®óng
®¾n mµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n lµ cã ®îc chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp phï hîp. Tiªu biÓu cho sù thµnh c«ng nµy ph¶i kÓ ®Õn c¸c níc NIC.
MÆc dï víi xuÊt ph¸t ®iÓm kh«ng cao nhng nhê cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp ®óng ®¾n, c¸c níc nµy ®· nhanh chãng trë thµnh nh÷ng con rång ch©u
¸ vµ ®ang c¹nh tranh víi nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn kh¸c.
Dù th¶o b¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸
VIII tr×nh §¹i héi ®¹i biÓu toanf quèc lÇn thø IX cã nªu: “ Môc tiªu tæng qu¸t
cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ − x· héi 10 n¨m 2001− 2010 lµ : §Èy m¹nh
CNH− H§H ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn , tËp trung søc x©y
dùng cã chän läc mét sè c¬ së c«ng nghiÖp nÆng quan träng vµ c«ng nghÖ cao
s¶n xuÊt t liÖu s¶n xuÊt cÇn thiÕt ®Ó trang bÞ vµ trang bÞ l¹i kü thuËt; c«ng nghÖ
chÕ biÕn tiªn tiÕn cho c¸c ngµnh kinh tÕ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp , dÞch vô vµ
®¸p øng nhu cÇu quèc phµng, t¹o nÒn t¶ng ®Õn 2020 níc ta trë thµnh mét níc
c«ng nghiÖp “.
§Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã, ViÖt Nam cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng vf thùc
hiÖn ®îc mét chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ mét chÝnh s¸ch ph¸t
triÓn c«ng nghiÖp h÷u hiÖu nãi riªng. Song ®èi víi ViÖt Nam quan niÖm vÒ
chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp cßn cha ¸o sù nhÊt u¸n. v× vËyn viÖc nghiªn cøu chÝnh
s¸ch c«ng nghiÖp ViÖt Nam lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn quan
träng cho viÖc thùc hiÖn dêng lèi ®Èy m¹nh CNH−
H§H ®Êt níc, ®a ViÖt Nam
c¬ b¶n trë thµnh mét cíc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020.
§ã còng lµ lý do khiÕn em chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn
chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n 2001− 2020”, víi
mong muèn gopã mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo c«ng cuéc x©y
dùng ®Êt níc .
Víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña Gi¸o viªn híng dÉn: NguyÔn TiÕn Dòng vµ
C¸n bé híng dÉn: Lª Thuû Chung , Em xin m¹nh r¹n ®a ra c¬ cÊu ®Ò tµi nh
sau :
Ch¬ng I.

C¬ së lý lluËn cña chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp .

Ch¬ng II . Thùc tr¹ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ViÖt Nam .
Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p cho chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp
ViÖt Nam giai ®o¹n 2001−
2020.
Do cã h¹n chÕ v×i thêi gian vµ tr×nh ®é, ®Ò tµi ch¾c ch¾n sÏ cßn nhiÒu
thiÕu sãt, Em rÊt mong cã ®îc sù phª b×nh, söa ch÷a cña thµy c« ®Ó chuyªn ®Ò
thùc tËp ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Ch¬ng I
C¬ së lý luËn cña chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp
I.Bèi...
Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh , nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· ®îc
nh÷ng thµnh c«ng to lín nhê cã c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®óng
®¾n mµ mét trong nh÷ng yÕu b¶n cã ®îc chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp phï hîp. Tiªu biÓu cho sù thµnh c«ng nµy ph¶i kÓ ®Õn c¸c níc NIC.
MÆc víi xuÊt ph¸t ®iÓm kh«ng cao nhng nhê cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp ®óng ®¾n, c¸c níc nµy ®· nhanh chãng trë thµnh nh÷ng con rång ch©u
¸ vµ ®ang c¹nh tranh víi nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn kh¸c.
th¶o b¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸
VIII tr×nh §¹i héi ®¹i biÓu toanf quèc lÇn thø IX nªu: “ Môc tiªu tæng qu¸t
cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh héi 10 n¨m 2001 2010 : §Èy m¹nh
CNH H§H ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn , tËp trung søc x©y
dùng cã chän läc mét sè c¬ së c«ng nghiÖp nÆng quan träng vµ c«ng nghÖ cao
s¶n xuÊt t liÖu s¶n xuÊt cÇn thiÕt ®Ó trang bÞ vµ trang bÞ l¹i kü thuËt; c«ng nghÖ
chÕ biÕn tiªn tiÕn cho c¸c ngµnh kinh tÕ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp , dÞch vô vµ
®¸p øng nhu cÇu quèc phµng, t¹o nÒn t¶ng ®Õn 2020 níc ta trë thµnh mét níc
c«ng nghiÖp “.
§Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã, ViÖt Nam cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng vf thùc
hiÖn ®îc mét chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh nãi chung mét chÝnh s¸ch ph¸t
triÓn c«ng nghiÖp h÷u hiÖu nãi riªng. Song ®èi víi ViÖt Nam quan niÖm
chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp cßn cha ¸o sù nhÊt n. v× vËyn viÖc nghiªn cøu chÝnh
s¸ch c«ng nghiÖp ViÖt Nam lµ vÊn ®Ò ý nghÜa luËn vµ thùc tiÔn quan
träng cho viÖc thùc hiÖn dêng lèi ®Èy m¹nh CNHH§H ®Êt níc, ®a ViÖt Nam
c¬ b¶n trë thµnh mét cíc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020.
§ã còngdo khiÕn em chän ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn
chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 2020, víi
mong mn gopã mét phÇn c«ng søc nhá cña m×nh vµo c«ng cuéc x©y
dùng ®Êt níc .
Víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña Gi¸o viªn híng dÉn: NguyÔn TiÕn Dòng vµ
C¸n híng dÉn: Thuû Chung , Em xin m¹nh r¹n ®a ra cÊu ®Ò tµi nh
sau :
Ch¬ng I. C¬ së lý lluËn cña chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp .
TL Triết: Phát triển CN VN giai đoạn 2000-2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phát triển CN VN giai đoạn 2000-2020 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
TL Triết: Phát triển CN VN giai đoạn 2000-2020 9 10 140