Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức TMĐT tại VN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá nhằm phát triển kinh tế- xã hội, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế phát
triển mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu định hướng phát triển “Khoa học
và công nghệ là động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kết hợp công
nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại; tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở
những khâu quyết định”. Đại hội Đảng lần thứ IX nhấn mạnh “Đi nhanh vào
một số ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao…Tạo thị
trường cho khoa học và công nghệ, đổi mới cơ chế tài chính nhằm khuyến
khích sáng tạo và gắn ứng dụng khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh
doanh, quản lý, dịch vụ. Có chính sách khuyến khích và buộc các doanh
nghiệp đầu tư vào nghiên cứu đổi mới công nghệ”
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công nghệ thông tin đã có
những phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện
nền kinh tế- xã hội nước ta, trong đó nổi bật là việc nghiên cứu hoạt động bán
hàng trong môi trường thương mại điện tử (TMĐT) quốc tế. Tuy đây là một
vấn đề còn khá mới mẻ nhưng nó đã và đang trở thành một xu thế tất yếu và
thu hút được không ít các doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ đáp ứng được yêu
cầu phát triển xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới. Ở các nước phát triển đang
tiên phong trong nền kinh tế mạng, hoạt động bán hàng bằng hình thức thương
mại điện tử đã có điều kiện hình thành và đã phát triển rất nhanh. Thành công
có, thất bại có, nhưng nó đã được thừa nhận là đang trong qúa trình mở đường
và cần phải có thời gian thử nghiệm. Mặc dù hoạt động bán hàng bằng hình
thức thương mại điện tử đã bắt đầu được áp dụng thử nghiệm ở một số doanh
nghiệp Việt Nam nhưng thực tế ở Việt Nam, hạ tầng cơ sở thương mại điện tử
đã bắt đầu xây dựng nền móng ban đầu, chuẩn bị tạo lập những môi trường

Lu ận văn tốt nghiệp

1

kinh doanh mới. Xuất phát từ thực tiễn đó tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp
phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam”
làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp đại học của mình để từ đó đưa ra một số
kiến nghị và giải pháp phát triển TMĐT nói chung và hoạt động bán hàng nói
riêng ở Việt Nam. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của luận văn được
chia thành 3 chương:
CHƯƠNG I: Tổng quan về Thương mại điện tử và hoạt động bán hàng bằng

hình thức thương mại điện tử
CHƯƠNG II : Thực trạng hoạt động bán hàng thương mại điện tử...
LI NÓI ĐU
Đt c ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghip hoá, hiện đi
hoá nhm pt trin kinh tế- xã hi, đưa Vit Nam bn tr thành nưc công
nghip theo hưng hin đi vào năm 2020, tng bước bt nhịp vi xu thế phát
trin mi. Đi hội Đảng ln thứ VIII đã nêu định hưng phát trin Khoa hc
ng ngh động lực của công nghip hoá, hiện đại hoá. Kết hợp công
ngh truyn thng với công ngh hin đi; tranh thủ đi nhanh vào hin đại
nhng khâu quyết định. Đi hi Đảng lần th IX nhấn mnh Đi nhanh o
mt s ngành, lĩnh vc s dng công ngh hin đi, công ngh caoTo th
trưng cho khoa học và ng ngh, đi mới chế i chính nhằm khuyến
khích sáng to gắn ng dng khoa học ng ngh với sản xut, kinh
doanh, quản lý, dịch vụ. Có chính sách khuyến khích và buộc c doanh
nghip đu tư o nghiên cu đi mi công ngh
Bám t s ch đạo của Đảng và Nhà nước, ng ngh thông tin đã có
nhng pt trin t bậc, góp phn quan trng vào vic phát trin toàn diện
nn kinh tế- xã hi nưc ta, trong đó ni bật là vic nghiên cu hot đng bán
hàng trong môi trưng thương mại đin tử (TMĐT) quốc tế. Tuy đây là mt
vấn đề n khá mi mẻ nhưng đã và đang tr thành một xu thế tt yếu
thu hút đưc không ít các doanh nghip Việt Nam, giúp h đápng đưc yêu
cu pt trin xu thế hi nhập nn kinh tế thế gii. c nưc phát triển đang
tiên phong trong nn kinh tế mng, hot đng bán ng bằng hình thức tơng
mi đin t đã có điều kin hình thành và đã pt trin rt nhanh. Thành công
có, tht bi , nhưng nó đã đưc tha nhn đang trong qúa trình m đưng
cần phải có thời gian thử nghiệm. Mặc hot đng bán hàng bằng hình
thc thương mi điện t đã bt đu được áp dng th nghim mt s doanh
nghip Việt Nam nhưng thc tế Việt Nam, h tầng s thương mại điện t
đã bắt đầu xây dựng nền ng ban đầu, chun bị tạo lập nhng i trưng
Lu
n văn tt nghiệp
1
TL Triết: Phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức TMĐT tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức TMĐT tại VN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
TL Triết: Phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức TMĐT tại VN 9 10 565