Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ SP tại cty cao su Sao Vàng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
KÓ tõ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ
trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn lín trong nÒn kinh tÕ-x·
héi. C¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty Cao Su Sao Vµng – mét
trong nh÷ng C«ng ty lín cña ngµnh Cao Su thuéc Bé C«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt vµ
kinh doanh c¸c lo¹i s¨m lèp vµ ®å cao su kh¸c- nãi riªng khi chuyÓn sang ho¹t ®éng
trong c¬ chÕ míi cïng víi viÖc më ra nhiÒu c¬ héi tèt thuËn lîi cho kinh doanh ®· gÆp
kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch do nh÷ng c¹nh tranh gay g¾t cña m«i trêng míi
®em l¹i.
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®îc c¸c Doanh nghiÖp quan t©m nhÊt lµ ho¹t
®éng ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Bëi v× th«ng qua ho¹t ®éng ph¸t
triÓn thÞ trêng th× míi t¨ng ®îc khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô, thùc hiÖn ®îc qu¸ tr×nh
t¸i s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp…
C¬ chÕ thÞ trêng lµm cho bÊt cø mét Doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn ®Òu ph¶i cã biÖn ph¸p nghiªn cøu, më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña m×nh.
Tõ nhËn thøc trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cïng víi sù híng dÉn
cña thÇy gi¸o NguyÔn Quang Huy vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc em quyÕt ®Þnh chän
chuyªn ®Ò:
“ Mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty
Cao Su Sao Vµng”
§Ò tµi nµy nh»m hÖ thèng ho¸ lý luËn vÒ thÞ trêng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng . Trªn
c¬ së ®ã nghiªn cøu thùc tr¹ng thÞ trêng vµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn thÞ trêng cña C«ng ty,
xem xÐt c¸c môc tiªu vµ ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô
s¶n phÈm cña C«ng ty Cao Su Sao Vµng.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®îc chia lµm ba
phÇn:
Ch¬ng I: VÊn ®Ò thÞ trêng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña Doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ trêng vµ ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng ë
C«ng ty Cao Su Sao Vµng.
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña
C«ng ty Cao Su Sao Vµng

1

Ch¬ng 1
VÊn ®Ò thÞ trêng
vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp.
I. ThÞ trêng vµ vai trß thÞ trêng víi ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp

1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng.
ThÞ trêng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt
hµng ho¸. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ th× kh¸i niÖm vÒ thÞ tr êng còng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng.
- Theo c¸ch hiÓu cæ ®iÓn th× thÞ trêng lµ n¬i diÔn ra c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi
vµ mua b¸n.
- Trong thuËt ng÷ kinh tÕ hiÖn ®¹i, thÞ trêng lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸, lµ n¬i
gÆp gì ®...
Lêi nãi ®Çu
khi nÒn kinh chuyÓn chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang chÕ thÞ
trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn lín trong nÒn kinh tÕ-x·
héi. C¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung C«ng ty Cao Su Sao Vµng mét
trong nh÷ng C«ng ty lín cña ngµnh Cao Su thuécC«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt
kinh doanh c¸c lo¹i m lèp ®å cao su kh¸c- nãi riªng khi chuyÓn sang ho¹t ®éng
trong c¬ chÕ míi cïng víi viÖc më ra nhiÒu c¬ héi tèt thuËn lîi cho kinh doanh ®· gÆp
kh«ng Ýt nh÷ng k kh¨n thö th¸ch do nh÷ng c¹nh tranh gay g¾t cña m«i trêng míi
®em l¹i.
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®îc c¸c Doanh nghiÖp quan t©m nhÊt ho¹t
®éng ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Bëi v× th«ng qua ho¹t ®éng ph¸t
triÓn thÞ trêng th× míi t¨ng ®îc khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô, thùc hiÖn ®îc qu¸ tr×nh
t¸i s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp
chÕ thÞ trêng lµm cho bÊt mét Doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i ph¸t
triÓn ®Òu ph¶i cã biÖn ph¸p nghiªn cøu, më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña m×nh.
nhËn thøc trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cïng víi híng dÉn
cña thÇy gi¸o NguyÔn Quang Huy vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc em quyÕt ®Þnh chän
chuyªn ®Ò:
Mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty
Cao Su Sao Vµng
§Ò tµi nµy nh»m thèng ho¸ luËn thÞ trêng ph¸t triÓn thÞ trêng . Trªn
së ®ã nghiªn cøu thùc tr¹ng thÞ trêng vÊn ®Ò ph¸t triÓn thÞ trêng cña C«ng ty,
xem xÐt c¸c môc tiªu ®Ò xuÊt mét biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô
s¶n phÈm cña C«ng ty Cao Su Sao Vµng.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ngoµi phÇn ®Çu kÕt luËn ®îc chia lµm ba
phÇn:
Ch ¬ng I : VÊn ®Ò thÞ trêng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña Doanh nghiÖp.
Ch ¬ng II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ trêng ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng ë
C«ng ty Cao Su Sao Vµng.
Ch ¬ng III : Mét biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña
C«ng ty Cao Su Sao Vµng
1
TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ SP tại cty cao su Sao Vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ SP tại cty cao su Sao Vàng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
TL Triết: Phát triển TT tiêu thụ SP tại cty cao su Sao Vàng 9 10 781