Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi giíi thiÖu
Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ quèc tÕ ho¸ hiÖn nay, c¸c quèc gia trªn thÕ
giíi ë møc ®é nµy hay møc ®é kh¸c ®Òu tuú thuéc lÉn nhau, cã quan hÖ qua
l¹i víi nhau. V× thÕ níc nµo ®ãng cöa víi thÕ giíi lµ ®i ngîc l¹i xu thÕ cña thêi
®¹i vµ khã tr¸nh khái bÞ r¬i vµo l¹c hËu, tr¸i l¹i më cöa héi nhËp kinh tÕ quèc
tÕ tuy cã ph¶i tr¶ gi¸ nhÊt ®Þnh song ®ã lµ yªu cÇu tÊt yÕu híng tíi sù ph¸t
triÓn cña mçi níc, mçi quèc gia.
§øng tríc yªu cÇu ngµy cµng cÊp b¸ch ®ã, §¹i héi §¶ng IX ®· ®a ra v¨n
kiÖn vÒ vÊn ®Ò x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc
tÕ. Trong bèi c¶nh hiÖn nay ®Æt vÊn ®Ò x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vµ
chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ chÝnh x¸c. Hai
mÆt ®ã cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau, bæ sung cho nhau nh»m ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ níc ta ngµy cµng v÷ng m¹nh theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa.
Trªn c¬ së phÐp biÖn chøng vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn t«i viÕt bµi tiÓu luËn
nµy víi mong muèn mäi ngêi cã mét c¸ch nh×n s©u s¾c h¬n, cÆn kÏ h¬n, toµn
diÖn h¬n vÒ nh÷ng nguy c¬ th¸ch thøc còng nh thêi c¬ khi chóng ta tham gia
vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kÕt hîp víi x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, vµ ¶nh
hëng qua l¹i gi÷a viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh
tÕ quèc tÕ.
Trong khu«n khæ h¹n hÑp cña mét bµi tiÓu luËn t«i kh«ng thÓ tr×nh bµy
tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vµ héi
nhËp kinh tÕ quèc tÕ mµ chØ cã thÓ ®i s©u vµo nghiªn cøu ph©n tÝch mèi quan
hÖ gi÷a chóng ®ång thêi ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p, nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m gãp
phÇn hoµn thiÖn ®êng lèi x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ kÕt hîp víi chñ
®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.

1

Lêi c¶m ¬n
T«i xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn
Th¹c sÜ NguyÔn ThÞ Ngäc Anh ®· tËn t×nh gióp
®ì t«i hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy.
§ång c¶m ¬n th viÖn trêng §¹i häc Kinh
tÕ quèc d©n ®· gióp t«i thu thËp c¸c tµi liÖu
liªn quan ®Õn bµi tiÓu luËn nµy.

2

Ch¬ng I
PhÐp biÖn chøng duy vËt vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn
1. PhÐp biÖn chøng duy vËt lµ khoa häc vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn.

1.1. PhÐp biÖn chøng duy vËt
Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt vËt chÊt,
tÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi, mµ cßn kh¼ng ®Þnh c¸c sù vËt, hiÖn tîng
trong thÕ giíi lu«n tån t¹i trong sù liªn hÖ, trong sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn
kh«ng ngõng theo nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã. Lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò
®ã lµ néi dung c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng. ChÝnh v× vËy, Ph.¡nghen ®·
kh¼ng ®Þnh r»ng phÐp biÖn chøng lµ lý luË...
Lêi giíi thiÖu
Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ quèc ho¸ hiÖn nay, c¸c quèc gia trªn thÕ
giíi ë møc ®é nµy hay møc ®é kh¸c ®Òu t thuéc lÉn nhau, cã quan qua
l¹i víi nhau. V× thÕ níc nµo ®ãng cöa víi thÕ giíi lµ ®i ngîc l¹i xu thÕ cña thêi
®¹i vµ khã tr¸nh khái bÞ r¬i vµo l¹c hËu, tr¸i l¹i më cöa héi nhËp kinh tÕ quèc
tuy ph¶i tr¶ gi¸ nhÊt ®Þnh song ®ã lµ yªu cÇu tÊt yÕu híng tíi ph¸t
triÓn cña mçi níc, mçi quèc gia.
§øng tríc yªu cÇu ngµy cµng cÊp b¸ch ®ã, §¹i héi §¶ng IX ®· ®a ra v¨n
kiÖn vÒ vÊn ®Ò x©y dùng nÒn kinh®éc lËpc víi héi nhËp kinh tÕ quèc
tÕ. Trong bèi c¶nh hiÖn nay ®Æt vÊn ®Ò x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp cvµ
chñ ®éng héi nhËp kinh quèc hoµn toµn ®óng ®¾n vµ chÝnh x¸c. Hai
mÆt ®ã mèi quan biÖn chøng víi nhau, sung cho nhau nh»m pt
triÓn nÒn kinh níc ta ngµy cµng v÷ng m¹nh theo ®Þnh híng héi chñ
nghÜa.
Trªn c¬ së pp biÖn chøngmèi liªnpbiÕn t«i viÕt bµi tiÓu ln
nµy víi mong muèn i ngêi cã mét c¸ch nh×n s©u s¾c h¬n, cÆn kÏ h¬n, toµn
diÖn h¬n nh÷ng nguy c¬ th¸ch thøc còng nh thêi khi chóng ta tham gia
vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kÕt hîp víi x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, vµ ¶nh
hëng qua l¹i gi÷a viÖc x©y dùng nÒn kinh ®éc lËp c víi héi nhËp kinh
tÕ quèc tÕ.
Trong khu«n khæ h¹n p cña mét bµi tiÓu luËn t«i kh«ng t tr×nh bµy
tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vµ héi
nhËp kinh quèc tÕchØ t ®i s©u vµo nghiªn cøu ph©n tÝch mèi quan
gi÷a chóng ®ång thêi ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p, nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m gãp
phÇn hoµn thiÖn ®êng lèi x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ kÕt hîp víi chñ
®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
1
TL Triết: Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TL Triết: Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT 9 10 862