Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phép biện chứng và tư duy biện chứng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. §Æt vÊn ®Ò
BiÖn chøng vµ siªu h×nh lµ hai ph¹m trï trong triÕt häc, nã lµ hai ph¬ng
ph¸p t duy tr¸i ngîc nhau. Ph¬ng ph¸p siªu h×nh lµ ph¬ng ph¸p xem xÐt sÑ vËt
hiÖn tîng trong tr¹ng th¸i tÜnh t¹i kh«ng trong mèi quan hÖ phè biÕn trong qu¸
tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. Do vËy ph¬ng ph¸p nµy sÏ dÉn ®Õn sai lÇm phñ
nhËn sù ph¸t triÓn kh«ng nhËn thÊy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn tîng. Tr¸i
l¹i víi ph¬ng ph¸p t duy siªu h×nh, ph¬ng ph¸p biÖn chøng lµ ph¬ng ph¸p
nhËn thøc thÕ giíi lý gi¶i thÕ giíi, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thùc hiÖn theo nguyªn t¾c
biÖn chøng xem xÐt sù vËt hiÖn tîng trong qu¸ tr×nh kh«ng ngõng vËn ®éng
ph¸t triÓn ®ång thêi thÊy ®îc mèi quan hÖ c¸ thÓ vµ ®oµn thÓ.
Trong lÞch sö triÕt häc cã nh÷ng thêi ®iÓm, t duy siªu h×nh chiÕm u thÕ
so víi t duy biÖn chøng. Nhng xÐt trong toµn bé lÞch sö triÕt häc th× phÐp biÖn
chøng lu«n gi÷ vai trß ®Æc biÖt trong ®åi sè tinh thÇn triÕt häc. PhÐp biÖn
chøng lµ mét khoa häc cña triÕt häc. V× vËy nã còng ph¸t triÓn tr× thÊp tèi cao
vµ cã nh÷ng th¨ng trÇm ®Ønh cao cña phÐp biÖn chøng duy vËt lµ phÐp biÖn
chøng M¸c-xÝt cña triÕt häc M¸c - Lª nin. Chñ nghÜa M¸c lu«n ®¸nh gi¸ cao
phÐp biÖn chøng nhÊt lµ phÐp biÖn chøng duy vËt, vµ coi ®ã lµ mét c«ng cô t
duy ®¾c lùc, s¾c bÐn ®Ó ®Êu tranh víi thuyÕt kh«ng thÓ biÕn t duy siªu h×nh
gióp cho trong nhËn thøc vµ c¶i t¹o thÕ giíi.
§Ó thÊy râ b¶n chÊt cña phÐp biÖn chøng vµ sù ph¸t triÓn cña t duy biÖn
chøng cña nh©n lo¹i th× chóng ta ph¶i nghiªn cøu lÞch sö ph¸t triÓn cña phÐp
biÖn chøng.

II. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
1. C¸c phÐp biÖn chøng tríc triÕt häc M¸c - Lªnin
a) PhÐp biÖn chøng thêi cæ ®¹i
PhÐp biÖn chøng thêi cæ ®¹i lµ phÐp biÖn chøng tù ph¸t, ng©y th¬ vµ
mang tÝnh trùc quan ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së nh÷ng quan s¸t tù nhiªn, x· héi
hoÆc lµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n. Trung t©m lín cña triÕt häc thêi bÊy giê lµ
triÕt häc trung hoa cæ ®¹i. Do ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ còng nh hoµn c¶nh lÞch sö
kh¸c nhau nªn sù thÓ hiÖn t tëng biÖn chøng. Trong häc thuyÕt triÕt häc còng
cã nh÷ng ®Æc ®iÓm. Kh«ng gièng nhau, nhng nãi chung c¶ 3 nªn triÕt häc lín
®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn.
§Çu tiªn ph¶i nãi ®Õn lµ nÒn triÕt häc Ên §é cæ ®¹i. §©y lµ hÖ thèng
triÕt häc cã sù ®an xen hoµ ®ång gi÷a triÕt häc vµ t«n gi¸o vµ gi÷a c¸c trêng
ph¸i kh¸c nhau. C¸c t tëng triÕt häc ®îc thÓ hiÖn díi h×nh thøc lµ mét t«n
gi¸o. Theo c¸ch ph©n chia truyÒn thèng triÕt häc Ên §é cæ ®¹i cã 9 trêng ph¸i,
trong ®ã cã 6 trêng ph¸i lµ chÝnh thèng vµ 3 trêng ph¸i phi chÝnh thèng. Trong
tÊt c¶ c¸c trêng ph¸i ®ã th× trêng...
I. §Æt vÊn ®Ò
BiÖn chøng siªu h×nh hai ph¹m trï trong triÕt häc, hai ph¬ng
ph¸p t duy tr¸i ngîc nhau. Ph¬ng ph¸p siªu h×nhph¬ng ph¸p xem xÐt sÑ vËt
hiÖn tîng trong tr¹ng th¸i tÜnh t¹i kh«ng trong mèi quan hÖ phè biÕn trong qu¸
tr×nh vËn ®éng ph¸t triÓn. Do vËy ph¬ng ph¸p nµy dÉn ®Õn sai lÇm phñ
nhËn sù ph¸t triÓn kh«ng nhËn thÊy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c vËt hiÖn tîng. Tr¸i
l¹i víi ph¬ng ph¸p t duy siªu nh, ph¬ng ph¸p biÖn chøng lµ ph¬ng ph¸p
nhËn thøc thÕ giíigi¶i thÕ giíi, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thùc hiÖn theo nguyªn t¾c
biÖn chøng xem xÐt sù vËt hiÖn tîng trong qu¸ tr×nh kh«ng ngõng vËn ®éng
ph¸t triÓn ®ång thêi thÊy ®îc mèi quan hÖ c¸ thÓ vµ ®oµn thÓ.
Trong lÞch triÕt häc nh÷ng thêi ®iÓm, t duy siªu h×nh chiÕm u thÕ
so víi t duy biÖn chøng. Nhng xÐt trong toµn lÞch triÕt häc th× phÐp biÖn
chøng lu«n gi÷ vai t ®Æc biÖt trong ®åi tinh thÇn triÕt häc. PhÐp biÖn
chøng mét khoa häc cña triÕt häc. vËy còng ph¸t triÓn tthÊp tèi cao
cã nh÷ng th¨ng trÇm ®Ønh cao cña phÐp biÖn chøng duy vËt phÐp biÖn
chøng M¸c-xÝt cña triÕt häc M¸c - nin. Chñ nghÜa M¸c lu«n ®¸nh gi¸ cao
phÐp biÖn chøng nhÊt phÐp biÖn chøng duy vËt, coi ®ã mét c«ng t
duy ®¾c lùc, c bÐn ®Ó ®Êu tranh víi thuyÕt kh«ng t biÕn t duy siªu nh
gióp cho trong nhËn thøc vµ c¶i t¹o thÕ giíi.
§Ó thÊy b¶n chÊt cña phÐp biÖn chøngph¸t triÓn cña t duy biÖn
chøng cña nh©n lo¹i t chóng ta ph¶i nghiªn cøu lÞch ph¸t triÓn cña phÐp
biÖn chøng.
TL Triết: Phép biện chứng và tư duy biện chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phép biện chứng và tư duy biện chứng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TL Triết: Phép biện chứng và tư duy biện chứng 9 10 590