Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Phương hướng phát triển hàng dệt may VN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§¹i häc kinh tÕ quèc d©n

Khoa th¬ng m¹i

Lêi më ®Çu

Ngµy nay, khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ ®îc coi nh mét xu híng tÊt yÕu ®èi víi
mäi quèc gia muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña m×nh. TÊt c¶ c¸c quèc gia trong ®ã
cã ViÖt Nam, ®Òu muèn héi nhËp víi thÕ giíi nh»m t×m kiÕm thªm nh÷ng thêi c¬,
c¬ héi më réng quan hÖ hîp t¸c bu«n b¸n víi c¸c níc kh¸c. §iÒu nµy cã nghÜa lµ
chóng ta s½n sµng hîp t¸c, c¹nh tranh lµnh m¹nh víi c¸c níc kh¸c trong mäi lÜnh
vùc ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc th¬ng m¹i.
Víi ph¬ng ch©m coi xuÊt khÈu lµm nguån thu ngo¹i tÖ chÝnh ®Ó bï ®¾p cho
chi tiªu cña ng©n s¸ch, ViÖt Nam hiÖn ®ang kh«ng ngõng t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ
trêng xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ vÒ dÖt may. Níc ta cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ vÞ trÝ ®Þa lý
cho viÖc trång c©y b«ng, h¬n n÷a víi nguån lao ®éng dåi dµo, ngêi lao ®éng ch¨m
chØ, cÇn cï khÐo lÐo, gi¸ nh©n c«ng rÎ lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®èi víi xuÊt
khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam.Thªm vµo ®ã, hiÖn nay ngµnh c«ng nghÖ dÖt may
®ang cã xu híng chuyÓn dÞch tõ c¸c níc ph¸t triÓn sang c¸c níc ®ang ph¸t triÓn,
®Æc biÖt lµ c¸c níc Ch©u ¸ cã gi¸ nh©n c«ng rÎ. Do ®ã, viÖc ph¸t triÓn xuÊt khÈu
ViÖt Nam cµng cã nhiÒu thuËn lîi. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý, tæ
chøc s¶n xuÊt kinh doanh vÉn lµ nh÷ng ®iÓm yÕu cña ta trong viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n
phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt Nam. §Ó kh¾c phôc ®iÒu
nµy, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, xuÊt
khÈu, më réng thÞ trêng, ®ãn b¾t nhu cÇu vÒ mÉu m· vµ chñng lo¹i cña kh¸ch hµng.
§iÒu nµy sÏ quyÕt ®Þnh chç ®øng cña hµng dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi
vµ khu vùc tríc khi chóng ta gia nhËp vµo thÕ giíi còng nh khu vùc.
Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay, nghiªn cøu xu híng vËn
®éng, ph¸t triÓn hµng dÖt may lµ hÕt søc cÇn thiÕt, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng
cña vÊn ®Ò nµy, em chän ®Ò tµi ” Thùc tr¹ng vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn hµng dÖt
may xuÊt khÈu ViÖt Nam ”.
V× thêi gian nghiªn cøu vµ thùc hiÖn bµi viÕt cã h¹n, em chØ ®Ò cËp tíi mét sè
gi¶i ph¸p theo sù hiÓu biÕt cña m×nh vÒ ph¬ng híng ph¸t triÓn xuÊt khÈu cña ngµnh
dÖt may ViÖt Nam. RÊt mong ®îc sù gãp ý kiÕn vµ chØ b¶o cña thÇy. Em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n thÇy.
§Ò tµi nµy ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì vµ híng dÉn trùc tiÕp cña thÇy
nguyÔn duy bét. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n vÒ sù chØ b¶o tËn t×nh, nh÷ng ý kiÕn
quý b¸u cña thÇy trong thêi gian qua.
SV Ph¹m Anh §øc
Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc

1

Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A

§¹i häc kinh tÕ quèc d©n

Khoa th¬ng m¹i

Ch¬ng ...
§¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i
Lêi më ®Çu
Ngµy nay, khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ ®îc coi nh mét xu híng tÊt yÕu ®èi víi
mäi quèc gia muèn ph¸t triÓn nÒn kinh cña m×nh. TÊt c¸c quèc gia trong ®ã
ViÖt Nam, ®Òu muèn héi nhËp víi thÕ giíi nh»m t×m kiÕm thªm nh÷ng thêi c¬,
héi réng quan p t¸c bu«n b¸n víi c¸c níc kh¸c. §iÒu nµy cã nghÜa
chóng ta s½n sµng hîp t¸c, c¹nh tranh lµnh m¹nh víi c¸c níc kh¸c trong mäi lÜnh
vùc ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc th¬ng m¹i.
Víi ph¬ng ch©m coi xuÊt khÈu lµm nguån thu ngo¹i chÝnh ®Ó ®¾p cho
chi tiªu cña ng©n s¸ch, ViÖt Nam hiÖn ®ang kh«ng ngõng t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ
trêng xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ vÒ dÖt may. Níc ta cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ vÞ trÝ ®Þa
cho viÖc trång c©y b«ng, h¬n a víi nguån lao ®éng dåi dµo, ngêi lao ®éng ch¨m
chØ, cÇn cï khÐo lÐo, gi¸ nh©n c«ng lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®èi víi xuÊt
khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam.Thªm vµo ®ã, hiÖn nay ngµnh c«ng nghÖ dÖt may
®ang xu híng chuyÓn dÞch c¸c níc ph¸t triÓn sang c¸c níc ®ang ph¸t triÓn,
®Æc biÖt lµ c¸c níc Ch©u ¸ gi¸ nh©n c«ng rÎ. Do ®ã, viÖc ph¸t triÓn xuÊt khÈu
ViÖt Nam cµng nhiÒu thuËn lîi. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý,
chøc s¶n xuÊt kinh doanh vÉn lµ nh÷ng ®iÓm yÕu cña ta trong viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n
phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt Nam. §Ó kh¾c phôc ®iÒu
nµy, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, xuÊt
khÈu, më réng thÞ trêng, ®ãn b¾t nhu cÇu vÒ mÉu m· vµ chñng lo¹i cña kh¸ch hµng.
§iÒu nµy sÏ quyÕt ®Þnh chç ®øng cña hµng dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi
vµ khu vùc tríc khi chóng ta gia nhËp vµo thÕ giíi còng nh khu vùc.
Trong bèi c¶nh nÒn kinh ViÖt Nam hiÖn nay, nghiªn cøu xu híng vËn
®éng, ph¸t triÓn hµng dÖt may lµ hÕt søc cÇn thiÕt, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng
cña vÊn ®Ò nµy, em chän ®Ò tµi Thùc tr¹ng ph¬ng híng ph¸t triÓn hµng dÖt
may xuÊt khÈu ViÖt Nam ”.
V× thêi gian nghiªn cøu vµ thùc hiÖn bµi viÕt cã h¹n, em chØ ®Ò cËp tíi mét sè
gi¶i ph¸p theo sù hiÓu biÕt cña m×nh vÒ ph¬ng híng ph¸t triÓn xuÊt khÈu cña ngµnh
dÖt may ViÖt Nam. RÊt mong ®îc sù gãp ý kiÕn vµ chØ b¶o cña thÇy. Em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n thÇy.
§Ò tµi nµy ®îc hoµn thµnh víi gióp ®ì híng dÉn trùc tiÕp cña thÇy
nguyÔn duy bét. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n vÒ sù chØ b¶o tËn t×nh, nh÷ng ý kiÕn
quý b¸u cña thÇy trong thêi gian qua.
SV Ph¹m Anh §øc
Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A
1
TL Triết: Phương hướng phát triển hàng dệt may VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Phương hướng phát triển hàng dệt may VN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
TL Triết: Phương hướng phát triển hàng dệt may VN 9 10 719