Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: QL chất lượng tại cty đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, trong mét m«i trêng c¹nh tranh toµn cÇu, mét m«i trêng
giao lu kinh tÕ quèc tÕ lµnh m¹nh, chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®ãng mét
vai trß rÊt quan träng, sÏ lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸c
C«ng ty còng nh c¸c quèc gia trªn thÞ trêng thÕ giíi.
Kinh nghiÖm ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhiÒu níc c«ng nghiÖp trªn thÕ
giíi ®Æc chøng minh mét thùc tÕ: qu¶n lý chÊt lîng tèt lu«n lu«n dÉn ®Õn hai
hÖ qu¶ tù nhiªn lµ gi¶m chi phÝ, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµ t¨ng kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.
V× vËy, vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt lîng ngµy nay kh«ng chØ ®Æt ra ë cÊp ®é
C«ng ty, mµ cßn lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cã tÇm chiÕn lîc quan träng
trong nh÷ng chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch vµ ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhiÒu
quèc gia vµ khu vùc.
ChÊt lîng vµ qu¶n lý chÊt lîng lµ mét ®iÓm yÕu kÐo dµi trong nÒn kinh
tÕ níc ta tríc nh÷ng n¨m 80, s¶n phÈm thêi kú nµy chñ yÕu ®îc s¶n xuÊt ra
theo yªu cÇu cña nhµ níc, s¶n phÈm víi chÊt lîng kh«ng cao nhng vÉn tiªu
thô ®îc ngay do thêi kú nµy nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ bao cÊp.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung bao cÊp sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc th× vÊn ®Ò
chÊt lîng vµ qu¶n lý chÊt lîng ®îc ®Ò cËp quan t©m chó träng h¬n.
C¸c nhµ s¶n xuÊt cïng kh¸ch hµng ®Òu quan t©m ®Õn chÊt lîng. C¸c
nhµ s¶n xuÊt nhËn thøc ®îc r»ng sù tån t¹i cña c«ng ty phô thuéc vµo chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô. Do vËy chÊt lîng lµ môc tiªu chÝnh quan träng nhÊt
®èi víi C«ng ty ph¶i ®¹t ®îc. S¶n phÈm ®¹t chÊt lîng cung cÊp cho kh¸ch
hµng ®iÒu nµy gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong mét m«i trêng c¹nh tranh quyÕt liÖt. Nh chóng ta ®· biÕt kh¸ch hµng lµ ngêi nu«i sèng
doanh nghiÖp b»ng viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp. Mµ

s¶n phÈm cña doanh nghiÖp muèn ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn th× ph¶i phï
hîp víi môc ®Ých cña ngêi tiªu dïng, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña x· héi hay
chÝnh lµ ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
C«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ x©y dùng T©y Hå lµ mét trong nh÷ng
C«ng ty dÉn ®Çu trong ngµnh x©y dùng ë Hµ Néi. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé
lµnh nghÒ, víi trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i cïng víi sù qu¶n lý chÆt chÏ
vµ hîp lý. Do vËy, C«ng ty cã mét vÞ thÕ trªn thÞ trêng trong níc còng nh thÞ
trêng quèc tÕ. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c thÞ trêng trong
níc vµ ®· xuÊt khÈu sang mét sè níc trªn thÕ giíi. §iÒu nµy cho chóng ta
thÊy vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®îc nhËn ...
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, trong mét m«i trêng c¹nh tranh toµn cÇu, mét m«i trêng
giao lu kinh quèc tÕ lµnh m¹nh, chÊt lîng s¶n phÈm vµ ch ®ãng t
vai trß rÊt quan träng, lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh b¹i cña c¸c
C«ng ty còng nh c¸c quèc gia trªn thÞ trêng thÕ giíi.
Kinh nghiÖm ph¸t triÓn kinh cña nhiÒu níc c«ng nghiÖp trªn thÕ
giíi ®Æc chøng minh mét thùc tÕ: qu¶n lý chÊt lîng tèt lu«n lu«n dÉn ®Õn hai
qu nhiªn gi¶m chi phÝ, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng t¨ng kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.
vËy, vÊn ®Ò qu¶n chÊt lîng ngµy nay kh«ng c ®Æt ra ë cÊp ®é
C«ng ty, cßn t trong nh÷ng môc tiªu tÇm chiÕn lîc quan träng
trong nh÷ng chÝnh s¸ch, ho¹ch ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh cña nhiÒu
quèc gia vµ khu vùc.
ChÊt lîng vµ qu¶n lý chÊt lîng lµ mét ®iÓm yÕu kÐo dµi trong nÒn kinh
níc ta tríc nh÷ng n¨m 80, s¶n phÈm thêi nµy chñ yÕu ®îc s¶n xuÊt ra
theo yªu cÇu cña nhµ níc, s¶n phÈm víi chÊt lîng kh«ng cao nhng vÉn tiªu
thô ®îc ngay do thêi nµy nÒn kinh ho¹t ®éng theo chÕ bao cÊp.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chuyÓn ®æi nÒn kinh tËp trung bao cÊp sang
nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt qu¶nvÜ cña nhµ níc t vÊn ®Ò
chÊt lîng vµ qu¶n lý chÊt lîng ®îc ®Ò cËp quan t©m chó träng h¬n.
C¸c nhµ n xuÊt cïng kh¸ch hµng ®Òu quan t©m ®Õn chÊt lîng. C¸c
nhµ s¶n xuÊt nhËn thøc ®îc r»ng sù tån t¹i cña c«ng ty pthuéc vµo chÊt l-
îng s¶n phÈm vµ dÞch vô. Do vËy chÊt lîng lµ môc tiªu chÝnh quan träng nhÊt
®èi víi C«ng ty ph¶i ®¹t ®îc. S¶n phÈm ®¹t chÊt lîng cung cÊp cho kh¸ch
hµng ®iÒu nµy gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i ®øng v÷ng trong mét m«i tr-
êng c¹nh tranh quyÕt liÖt. Nh chóng ta ®· biÕt kh¸ch ng lµ ngêi nu«i sèng
doanh nghiÖp b»ng viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp. Mµ
TL Triết: QL chất lượng tại cty đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: QL chất lượng tại cty đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
TL Triết: QL chất lượng tại cty đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ 9 10 491