Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: QL nhà nước về TM DV

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa kinh tÕ

NguyÔn ThÞ Thu Hµ K35F1

Môc lôc
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng
m¹i dÞch vô
I

kh¸i qu¸t vÒ th¬ng m¹i dÞch vô

1 Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i dÞch vô
1.1 Kh¸i niÖm dÞch vô
1.2 Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña dÞch vô
2 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm th¬ng m¹i dÞch vô
2.1 Kh¸i niÖm th¬ng m¹i dÞch vô
2.2 §Æc ®iÓm th¬ng m¹i dÞch vô
2.3 Ph©n lo¹i th¬ng m¹i dÞch vô
3 Vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô trong nÒn kinh tÕ
3.1 Vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô ®èi víi vÊn ®Ò viÖc lµm
3.2 Vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô trong vÊn ®Ò thóc ®Èy vµ duy tr× t¨ng trëng
cña nÒn kinh tÕ
3.3 §ãng gãp lín vµo GDP
3.4 Vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô trong viÖc thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi
, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
3.5 Vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô ®èi víi vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng ®êi sèng
II Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
1 Kh¸i niÖm vµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i
dÞch vô
1.1 Kh¸i niÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
1.2 Sù cÇn thiÕt qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
2 Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
2.1 Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
2.2 C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
1

Khoa kinh tÕ

NguyÔn ThÞ Thu Hµ K35F1

2.3 Quan ®iÓm qu¶n lý cña nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
3 C«ng cô qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
3.1 KÕ ho¹ch ho¸
3.2 ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i dÞch vô
3.3 C«ng cô ph¸p luËt
3.4 Thanh tra, kiÓm tra, qu¶n lý thÞ trêng
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i
dÞch vô hiÖn nay
I - Tæng quan vÒ sù ph¸t triÓn th¬ng m¹i dÞch vô ViÖt Nam
trong nh÷ng n¨m qua
1 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña th¬ng m¹i dÞch vô
1.1 Tríc thêi kú ®æi míi
1.2 Sau thêi kú ®æi míi
2 VÞ trÝ vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
2.1 §ãng gãp vµo GDP
2.2 Thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
2.3 N©ng cao chÊt lîng cuéc sèng d©n c
3 Thùc tiÔn th¬ng m¹i dÞch vô cña ViÖt Nam
3.1 Thµnh tùu cña th¬ng m¹i dÞch vô
3.2 Nh÷ng h¹n chÕ trong th¬ng m¹i dÞch vô
II – tæ chøc bé m¸y vµ C¸c c«ng cô qu¶n lý nhµ níc vÒ
th¬ng m¹i dÞch vô
1 Tæ chøc bé m¸y nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
1.1 CÊp trung ¬ng
1.2 CÊp ®Þa ph¬ng
1.3 C¬ chÕ qu¶n lý
2 C¸c c«ng cô qu¶n lý th¬ng m¹i dÞch vô
2.1 KÕ ho¹ch ho¸ th¬ng m¹i dÞch vô

2

Khoa kinh tÕ

NguyÔn ThÞ Thu Hµ K35F1

2.2 ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i dÞch vô
2.3 Khu«n khæ ph¸p lý cho th¬ng m¹i dÞch vô
2.4 Thanh tra, kiÓm tra vµ qu¶n lý thÞ trêng
III - Thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô tríc tiÕn
tr×nh héi nhËp ki...
Khoa kinh tÕ NguyÔn ThÞ Thu Hµ K35F1
Môc lôc
Ch¬ng I : luËn chung qu¶n nhµ níc th¬ng
m¹i dÞch vô
I kh¸i qu¸t vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
1 Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i dÞch vô
1.1 Kh¸i niÖm dÞch vô
1.2 Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña dÞch vô
2 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm th¬ng m¹i dÞch vô
2.1 Kh¸i niÖm th¬ng m¹i dÞch vô
2.2 §Æc ®iÓm th¬ng m¹i dÞch vô
2.3 Ph©n lo¹i th¬ng m¹i dÞch vô
3 Vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô trong nÒn kinh tÕ
3.1 Vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô ®èi víi vÊn ®Ò viÖc lµm
3.2 Vai trß cña th¬ng m¹i dÞch trong vÊn ®Ò thóc ®Èy duy tr× t¨ng trëng
cña nÒn kinh tÕ
3.3 §ãng gãp lín vµo GDP
3.4 Vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô trong viÖc thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng héi
, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
3.5 Vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô ®èi víi vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng ®êi sèng
II Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
1 Kh¸i niÖm cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý nhµ níc th¬ng m¹i
dÞch vô
1.1 Kh¸i niÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
1.2 Sù cÇn thiÕt qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
2 Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
2.1 Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
2.2 C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ th¬ng m¹i dÞch vô
1
TL Triết: QL nhà nước về TM DV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: QL nhà nước về TM DV - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
TL Triết: QL nhà nước về TM DV 9 10 391